Home / HEADER-NEWS / Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Δημοσιεύτηκε: 11:49 πμ Ιούνιος 20th, 2014  


eap

Θέμα: «Aνακοίνωση προκήρυξης μίας (1) θέσης καθηγητή του Ελληνικού Ανοικτού     Πανεπιστημίου»

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτισμός της Ισπανίας» (ΙΣΠ22).

Σας διαβιβάζουμε ανακοίνωση προκήρυξης, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης, μίας (1) θέσης καθηγητή της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τους ενδιαφερόμενους καθώς και τα Ερευνητικά Κέντρα της αρμοδιότητάς σας.

 

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ

 

 

                                                       Καθηγητής Χαράλαμπος Κοκκώσης

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Σχετ. ανακοίνωση Προκήρυξης

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

 1. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
 2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 4. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 5. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 6. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 7. Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 8. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 9. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 10. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 11. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 12. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 13. Πανεπιστήμιο Κρήτης
 14. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
 15. Πανεπιστήμιο Πατρών
 16. Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 17. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 18. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 19. Πολυτεχνείο Κρήτης
 20. Χαροκόπειο Α.Ε.Ι. Οικιακής Οικονομίας
 21. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
 22. Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
 23. Όλα τα Ερευνητικά Κέντρα της Χώρας (ηλεκτρονική αποστολή)
 24. Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
 25. Υπουργείο  Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για δημοσίευση στην εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά)
 1. Υ.ΠΑΙ.Θ.( αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση web_adm@minedu.gov.gr)

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 

 1. Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π
 2. Γραμματέα του Ε.Α.Π.
 3. Κοσμητείες Ε.Α.Π προς ενημέρωση των μελών ΔΕΠ
 4. Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών

 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πάροδος Αριστοτέλους 18, 26 335  ΠΑΤΡΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                 ΑΔΑ: 69Ν046ΨΖΣΘ-ΡΜΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                          Πάτρα , 17/06/2014

Αρ. Πρωτ.:ΤΠ- 3208              

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης, δημοσιεύτηκε στο αριθμ. ΦΕΚ 734/10-06-2014 (τεύχος τρίτο) η προκήρυξη, μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτισμός της Ισπανίας» (ΙΣΠ22).

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται να καταλάβουν την παραπάνω θέση καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε.Α.Π. την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο και συγκεκριμένα από την 20-06-2014 έως και την 20-08-2014.

Μετά το πέρας της προαναφερόμενης ημερομηνίας λήξης της προκήρυξης, η υποβολή συνόλου ή μέρους των δικαιολογητικών των υποψηφίων θεωρείται εκπρόθεσμη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 1. Επίσημα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων σε δύο (2) αντίτυπα.

Αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους (μεταφραστικό τμήμα του Υ.Π.Ε.Ξ) και από το πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του ΔΟΑΤΑΠ.

 1. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, το οποίο θα περιέχει ευρεία ανάλυση των επιστημονικών τους εργασιών, σε είκοσι (20) αντίτυπα.
 2. Διδακτορική Διατριβή και πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε έξι (6) αντίτυπα.

 

 • Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 2 και 3  υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών της επταμελούς επιτροπής εξέλιξης και των αξιολογητών που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.
 1. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
 2. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
 3. 6.    Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας – επίσημες ή επικυρωμένα αντίγραφα- οι οποίες να τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις για εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή όπως αυτές προβλέπονται από το αρθρ. 14 του Ν. 1268/82, σε δύο (2) αντίτυπα.
 4. Βεβαιώσεις – επίσημες ή επικυρωμένα αντίγραφα- εμπειρίας των υποψηφίων στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και συμβολής τους στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως μετάδοση της γνώσης και την δια βίου εκπαίδευση, σε δύο (2) αντίτυπα.
 5. Δήλωση του Ν.1599/86 η οποία θα βεβαιώνει ότι:
 • Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

–       Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο υποψηφιότητάς μου είναι αληθή.

Το Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Για το λόγο αυτό, πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων γίνεται

από 20-06-2014 έως 20-08-2014

στην αρμόδια Κοσμητεία:

 

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πληροφορίες: Αλεξανδρή Μαρία

Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35 ΠΑΤΡΑ

Τηλ.: 2610-367688

Fax:  2610-367679

E-mail: sas@eap.gr

 

Πάτρα, 17/06/2014

 

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π.

 

                                                                Καθηγητής Χαράλαμπος Κοκκώσης


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και στα ΔΙΕΚ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατίθενται πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής ...