Home / HEADER-NEWS / Μεταπτυχιακό για εκπαιδευτικούς στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταπτυχιακό για εκπαιδευτικούς στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δημοσιεύτηκε: 5:32 μμ Ιούνιος 4th, 2014  


ptyxio

Μεταπτυχιακό για εκπαιδευτικούς στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το κόστος ανέρχεται σε 2.800 ευρώ και η εισαγωγή γίνεται με εξετάσεις και συνέντευξη

Στα 2.800 ευρώ ανέρχεται το συνολικό κόστος διδάκτρων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» του τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τη Δευτέρα 2.6.2014 έως και την Τρίτη 24.6.2014, ώρες 10:30-13:30, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, γρ. 547), Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος) ενώ είναι εφικτή και η ταχυδρομική αποστολή τους.

Στην 

 επισημαίνεται ότι η λειτουργία του Π.Μ.Σ. κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος τελεί υπό την αίρεση της δημοσίευσης της αναμορφωμένης Υπουργικής Απόφασης λειτουργίας του, η οποία αναμένεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο αριθμός των εισαχθέντων ανά κατεύθυνση είναι:

  • Δεκαπέντε ως είκοσι (15-20) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία».
  • Δεκαπέντε ως είκοσι (15-20) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση».
  • Δέκα (10) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Ειδική Αγωγή».
  • Δεκαπέντε ως είκοσι (15-20) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης».

Η φοίτηση θα ξεκινήσει στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-15.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος  προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων 800 Ευρώ για καθένα από τα 3 εξάμηνα φοίτησης και 400 Ευρώ για το 4ο εξάμηνο (το ΠΜΣ προβαίνει σε μείωση διδάκτρων για σημαντικό αριθμό φοιτητών του, βάσει της επίδοσης και κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων).

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (διατίθεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ / εκτυπώσιμη και από την ιστοσελίδα).

2. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα (απλά φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων με την επίδειξη του πρωτοτύπου).

3. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (ευκρινές φωτοαντίγραφο επικυρωμένου τίτλου).

4. Αναλυτικό κατάλογο προπτυχιακών μαθημάτων (αναλυτική βαθμολογία – ευκρινές φωτοαντίγραφο επικυρωμένου τίτλου).

5. Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας (απλή φωτοτυπία με την επίδειξη του πρωτοτύπου).

6. Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν).

Διαδικασία επιλογής:

1. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας και ανάλογα με το επίπεδο κατοχής της:

α. απαλλάσσονται από την εξέταση σε περίπτωση άριστης γνώσης,

β. απαλλάσσονται από την εξέταση σε περίπτωση που κατέχουν δίπλωμα τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής και άριστης γνώσης μιας τουλάχιστον άλλης ξένης γλώσσας,

γ. εξετάζονται στα αγγλικά σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

2. Όσοι εξετάστηκαν επιτυχώς στην αγγλική γλώσσα και όσοι απαλλάχθηκαν από την εξέταση εξετάζονται γραπτώς σε δύο αντικείμενα:

– στη Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

και

– στο γνωστικό αντικείμενο της  κατεύθυνσης για την οποία ενδιαφέρονται.

3. Όσοι ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της γραπτής εξέτασης καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ με συναφές προς την Κατεύθυνση αντικειμένων, έτσι ώστε να γίνει η τελική επιλογή, στην οποία θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία της υποψηφιότητας ως ακολούθως:

α. Γραπτή Εξέταση: 50% (από 25% για κάθε γραπτώς εξεταζόμενο αντικείμενο)

β. Συνέντευξη: 20%

γ. Βαθμός Πτυχίου: 8%

δ. Βαθμολογία γνωστικών αντικειμένων ειδίκευσης στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών: 6% ε. Επιπλέον προσόντα (2η  και 3η  ξένη γλώσσα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πρόσθετοι ακαδημαϊκοί τίτλοι, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, συμμετοχή σε συνέδρια – επιμόρφωση): 16%

Η εξεταστέα ύλη και η ενδεικτική βιβλιογραφία υπάρχουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ και στην ιστοσελίδα https://thepae.ppp.uoa.gr. Η εξέταση στην ξένη γλώσσα θα διενεργηθεί το Σάββατο 28 Ιουνίου και στα γνωστικά  αντικείμενα το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014.

Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν:

Α. Για την Κατεύθυνση «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία» οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής, Φιλολογίας, Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών των Φιλοσοφικών Σχολών της χώρας ή ισότιμων και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής. Η λειτουργία της κατεύθυνσης αυτής απαιτεί υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και πλήρη απασχόληση, και τα μαθήματα της κατεύθυνσης θα διεξάγονται μεταξύ των ωρών 09:00-16:30.

Β. Για την Κατεύθυνση «Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων που καταρτίζουν εκπαιδευτικούς για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η λειτουργία της κατεύθυνσης αυτής απαιτεί υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και πλήρη απασχόληση, και τα μαθήματα θα διεξάγονται μεταξύ των ωρών 14:30-18:30 και τα Σάββατα 09:00-15:00.

Γ. Για την Κατεύθυνση «Ειδική Αγωγή» οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων που καταρτίζουν εκπαιδευτικούς για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση [ειδικά για τους πτυχιούχους Τμημάτων τα οποία καταρτίζουν εκπαιδευτικούς για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αλλά δεν ανήκουν στις καθηγητικές σχολές, απαιτείται πιστοποιητικό που να τους χορηγεί παιδαγωγική επάρκεια (πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ ή Παιδαγωγικού Τμήματος)]. Επίσης, στο μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές.

Η λειτουργία της κατεύθυνσης αυτής απαιτεί υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και πλήρη απασχόληση, και τα μαθήματα της κατεύθυνσης θα διεξάγονται καθημερινά μεταξύ των ωρών 9.00-16.30.

Δ. Για την Κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων που καταρτίζουν εκπαιδευτικούς για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η λειτουργία της κατεύθυνσης αυτής απαιτεί υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και πλήρη απασχόληση, και τα μαθήματα θα διεξάγονται μεταξύ των ωρών 14:30-18:30 και τα Σάββατα 09:00-15:00.

Όπως αναφέρθηκε τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τη Δευτέρα 2.6.2014 έως και την Τρίτη 24.6.2014, ώρες 10.30-13.30, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, γρ. 547), Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος.

Επίσης, οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου ως 24/6), στη διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ,

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ,

ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου»,

Πανεπιστημιούπολη – Τ.Κ. 15784 Ιλίσια, γραφείο 547

(υπόψη κ. Δ. Πάνου/κ. Μ. Μαμούρα/κ. Α. Παπαδοπούλου)

Καλόγηρος Βασίλειος

news.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...