Τελευταία Νέα

Δευτέρα, 27/06/2022, 17:34


Home / HEADER-NEWS / Δυσκολίες, εμπόδια και εκκρεμότητες σε σχέση με την Επιμόρφωση Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου. Απλήρωτοι οι επιμορφωτές για τη Δ΄ Περίοδο

Δυσκολίες, εμπόδια και εκκρεμότητες σε σχέση με την Επιμόρφωση Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου. Απλήρωτοι οι επιμορφωτές για τη Δ΄ Περίοδο

Δημοσιεύτηκε: 1:02 μμ Ιούνιος 16th, 2014  


tpe

Αθήνα, 15/06/2014,

Αρ. Πρωτ.: 8

Σύλλογος Επιμορφωτών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε)

ΠΡΟΣ: κ. Γκλαβά, Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΙΕΠ
ΚΟΙΝ.: κ. Κουμέντο, Αντιπρόεδρο του ΙΕΠ, κ. Μαρινάγη, Επιστημονική υπεύθυνο ΙΤΥΕ

Θέμα: «Δυσκολίες, εμπόδια και εκκρεμότητες σε σχέση με την Επιμόρφωση Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου»

Αξιότιμοι κύριοι,

το Δ. Σ. του Συλλόγου Επιμορφωτών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε) ως φορέας εκπροσώπησης των μελών του (επιμορφωτών Β΄ Επιπέδου), αλλά και ως φορέας ενημέρωσης πολλών άλλων εμπλεκομένων στο έργο: «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη»(συντονιστών, καταχωριστών, τεχνικών υπευθύνων, ακόμα και επαγγελματιών προμηθευτών) θα ήθελε να σας επισημάνει μια σειρά ζητημάτων που θέτουν δυσκολίες στην ομαλή διεξαγωγή των προγραμμάτων επιμόρφωσης και δημιουργούν προβληματισμούς σε όλους τους εμπλεκόμενους.

 

Συγκεκριμένα:

Α. Έκδοση βεβαιώσεων πιστοποίησης

Με την υπ’ αρ. 2500/18.03.2014 εγκύκλιο του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής η υπεύθυνη του έργου κα Αικατερίνη Μαρινάγη μας διαβεβαίωσε πως εγκρίθηκε εισήγησή τους (υπ’ αρ. 9/17.02.2014 πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.) για άμεση έκδοση βεβαιώσεων πιστοποίησης Α΄ και Β΄ επιπέδου για εκπαιδευτικούς και επιμορφωτές που συμμετείχαν στα αντίστοιχα προγράμματα πιστοποίησης.

Έκτοτε δεν είχαμε καμία ενέργεια προς επίλυση της εκκρεμότητας.

Ο Σύλλογός μας δέχεται καθημερινά ερωτήματα για το ζήτημα αυτό και θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης αυτής.

Β. Εξετάσεις πιστοποίησης

Στις 03.06.2014 ανακοινώθηκαν τα εξεταστικά κέντρα και οι διαθέσιμες ημερομηνίες για την πιστοποίηση Β΄ επιπέδου (https://b-epipedo2.cti.gr).

Με έκπληξη επιμορφούμενοι και επιμορφωτές διαπιστώσαμε πως τα διαθέσιμα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕ.ΠΙΣ.) ήταν ελάχιστα και μόνο κλάσμα των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών μπορούσαν να εξυπηρετήσουν.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως για δημοφιλείς ειδικότητες (ΠΕ70, ΠΕ60) οι διαθέσιμες θέσεις είχαν καλυφθεί σε διάστημα μερικών ωρών, ενώ ορισμένοι εκπαιδευτικοί αναγκάστηκαν να δηλώσουν συμμετοχή σε εξεταστικά κέντρα πολύ μακριά από τον τόπο διαμονή τους.

Τονίζουμε πως η κατάσταση αυτή θα δημιουργήσει στο μέλλον δυσεπίλυτα προβλήματα καθώς οι επιμορφούμενοι των τελευταίων περιόδων ήταν χιλιάδες και αναμένεται να συσσωρευτούν τα αιτήματα στις επόμενες περιόδους πιστοποίησης.

Προτείνουμε την προκήρυξη νέας περιόδου πιστοποίησης αρχές Σεπτεμβρίου 2014 και πάντως εντός του έτους.

Γ. Οδηγός Οικονομικής Διαχείρισης Ε΄ Περιόδου

Με τον Οδηγό Οικονομικής Διαχείρισης της Ε΄ Περιόδου προβλέπονται αλλαγές στη διαδικασία δικαιολόγησης των δαπανών των Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.).

Συγκεκριμένα για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών απαιτείται προγενέστερη έγκριση ανάθεσης προμήθειας από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κλπ. (σελ. 11 του οδηγού).

Η διαδικασία αυτή είναι ανεφάρμοστη και αντιπαραγωγική ειδικά για την κατηγορία δαπανών που αφορούν στις επισκευές και τη συντήρηση του εξοπλισμού των Κ.Σ.Ε.., γιατί αφενός είναι πρακτικά αδύνατον να προβλεφθούν οι βλάβες και αφετέρου θα ήταν εξαιρετικά χρονοβόρες οι διαδικασίες έγκρισης των επισκευών εξοπλισμού ο οποίος πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμος σε επιμορφωτές και επιμορφούμενους.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Αριθμός εισακτέων Στρατιωτικών Σχολών 2022 - Συμπληρωματική Προκήρυξη

Επισημαίνουμε πως η διαδικασία προσφορών θα μπορούσε ενδεχομένως να εφαρμοστεί στην περίπτωση αγοράς νέου εξοπλισμού ή στην περίπτωση προληπτικής αντικατάστασης εξοπλισμού αλλά κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από το Τεχνικό Δελτίο Έργου.

Προβλήματα υπάρχουν και στη δικαιολόγηση των ταχυδρομικών δαπανών, αφού σε ελάχιστες περιπτώσεις οι εταιρίες που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες αποδέχονται να εκδώσουν τιμολόγια και να εξοφληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Έτσι τα περισσότερα Κ.Σ.Ε δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα ταχυδρομικά έξοδα που κάνουν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκταμιεύσουν το αντίστοιχο ποσό κι έτσι να χάνονται αναξιοποίητοι οι προβλεπόμενοι πόροι.

Προτείνουμε να μην ισχύσει η διαδικασία περί προμηθειών ειδικά για την κατηγορία δαπανών που αφορούν σε επισκευές και συντήρηση εξοπλισμού λόγω της φύσης της δαπάνης (μη προβλέψιμη δαπάνη που χρήζει άμεσης ενέργειας).

Για τα ταχυδρομικά έξοδα προτείνουμε να αναλάβει το Ι.Ε.Π. την κάλυψη όλων των σχετικών εξόδων προχωρώντας σε σύμβαση με εταιρίες που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τα αδιάθετα χρηματικά ποσά.

Δ. Συμμετοχή εκπροσώπου των Επιμορφωτών στην Κεντρική Επιτροπή Συντονισμού του Έργου (Κ.Ε.Σ.Ε.)

Ο Σύλλογος Επιμορφωτών ΤΠΕ-Ε αιτείται – για μια ακόμη φορά – τη συμμετοχή εκπροσώπου των επιμορφωτών στην Κεντρική Επιτροπή Συντονισμού του Έργου (Κ.Ε.Σ.Ε.).. Ως επιμορφωτές έχουμε στηρίξει το έργο επιτυχώς και με συνέπεια σε όλη του τη διάρκεια και διαθέτουμε την εμπειρία για πολλές πτυχές της οργάνωσής του. Πολλά από τα θέματα που προκύπτουν συνεχώς θα είχαν εντοπιστεί εγκαίρως εάν υπήρχε η δυνατότητα να ακουστεί η φωνή των επιμορφωτών.

Οι επιμορφωτές αποτελούμε σημαντικότατο παράγοντα υλοποίησης του έργου και θα ήταν θετικότατη η συμβολή μας σε θέματα συντονισμού της επιμόρφωσης.

Τονίζουμε πως ο Σύλλογος Επιμορφωτών ΤΠΕ@Ε θα σταθεί αρωγός σε κάθε θετική προσπάθεια των συνεργαζομένων φορέων υλοποίησης του έργου και θα συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις προς την κατεύθυνση αυτή.

Αναμένουμε διευκρινήσεις για τα παραπάνω θέματα το συντομότερο δυνατόν.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος                                                   Η Γενική Γραμματέας

Γιάννης Σαλονικίδης                          Παναγιώτα Παναγιωτοπούλου

ΠΗΓΗ: https://sep-tpe.gr/?p=269

………………………………………………………………………………………………….

Αθήνα, 10/06/2014,   Αρ. Πρωτ.: 7

Σύλλογος Επιμορφωτών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε)

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου

ΠΡΟΣ: τον κ. Γκλαβά Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΙΕΠ
ΚΟΙΝ.: Αντιπρόεδρο του ΙΕΠ κ. Κουμέντο
Επιστημονική υπεύθυνο κ. Μαρινάγη
ΙΤΥΕ
Ειδικό Γραμματέα ΕΥΕ

Θέμα: «Οικονομικές εκκρεμότητες προς επιμορφωτές που σχετίζονται με την Επιμόρφωση Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου»

Αξιότιμοι κύριοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Επιμορφωτών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε– νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού ιδιωτικού δικαίου – που συστάθηκε με την υπ. αριθμ. 14006/2012 ιδρυτική πράξη του Πρωτοδικείου Αθηνών, ως φορέας εκπροσώπησης των μελών του (επιμορφωτών Β΄ Επιπέδου), είναι στη δυσάρεστη θέση να σας επισημάνειπως εκκρεμούν αμοιβές που σχετίζονται με το έργο: «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη».

Συγκεκριμένα:

  • Ενώ διανύουμε την Ε΄ περίοδο επιμόρφωσης, οι επιμορφωτές δεν έχουν εξοφληθεί για το επιμορφωτικό έργο που έχουν προσφέρει κατά τη Δ΄ επιμορφωτική περίοδο (συμπληρώνεται ήδη ένας χρόνος).
  • Οι βαθμολογητές που βαθμολόγησαν τα εκπαιδευτικά σενάρια Γ΄ και Δ΄ περιόδου πιστοποίησης εντός του 2013, δεν έχουν λάβει ακόμη την αποζημίωσή τους, παρ΄όλο που οι αμοιβές τους έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια.
  • Εκκρεμούν τα οδοιπορικά των επιμορφωτών της Γ΄ και Δ΄ επιμορφωτικής περιόδου για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ.
  • Οι επιμορφωτές που συμμετείχαν στην επιμόρφωση πολλαπλασιαστών για τα διαδραστικά συστήματα δεν έχουν λάβει καμία αμοιβή (ούτε οδοιπορικά), ενώ τα προγράμματα αυτά ολοκληρώθηκαν το Μάρτιο του 2012!
  • Οι επιμορφωτές που συμμετείχαν στην επιμόρφωση υποψηφίων επιμορφωτών σε Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑ.Κ.Ε.) δεν έχουν λάβει ούτε τις αμοιβές τους ούτε αποζημιώθηκαν για τα έξοδα οδοιπορικών.

Οι καθυστερήσεις αυτές είναι αδικαιολόγητες, αφού οι επιμορφωτές έχουν υποβάλλει εγκαίρως όλα τα νόμιμα παραστατικά που τους ζητήθηκαν, ακόμη και αυτά που τους ζητήθηκαν από τη διαχειριστική αρχή εκ των υστέρων!

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Επιμορφωτών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε) ζητά να αρθούν τα ακατανόητα εμπόδια και οι προφάσεις που κάθε τόσο προκύπτουν, όχι με υπαιτιότητα των επιμορφωτών, και να προχωρήσουν άμεσα οι εκκαθαρίσεις των αμοιβών που αφορούν στις παραπάνω περιπτώσεις.

Τονίζουμε πως τίθεται σε κίνδυνο η συνέχιση των επιμορφωτικών προγραμμάτων από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, αφού η πλειοψηφία των επιμορφωτών που απασχολούνται τόσο στα προγράμματα του παραδοσιακού μοντέλου όσο και αυτοί που υλοποιούν τα προγράμματα του μεικτού μοντέλου δεν προτίθενται να συνεχίσουν να προσφέρουν το έργο τους χωρίς να αμείβονται γι’ αυτό.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                Η Γενική Γραμματέας

 

Ιωάννης Σαλονικίδης                                  Παναγιώτα Παναγιωτοπούλου

ΠΗΓΗ: https://sep-tpe.gr/?p=266


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα «eSchools» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ...