Τελευταία Νέα

Τετάρτη, 29/06/2022, 03:39


Home / HEADER-NEWS / Ξεκινάει το πρόγραμμα για 12.000 προσλήψεις ανέργων μέσω ΟΑΕΔ

Ξεκινάει το πρόγραμμα για 12.000 προσλήψεις ανέργων μέσω ΟΑΕΔ

Δημοσιεύτηκε: 11:52 πμ Ιούνιος 24th, 2014  


oaed

Από μέρα σε μέρα, αφού πρώτα υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση από τα υπουργεία Εργασία, Οικονομικών και  Ανάπτυξης, αναμένεται να δημοσιευτεί η πρόσκληση-προκήρυξη από τον ΟΑΕΔ για 12.000 προσλήψεις ανέργων στον ιδιωτικό τομέα ηλικίας 25 έως και 66 ετών, με επιδότηση μισθού ως τα 450 ευρώ το μήνα.

Το νέο πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του νέου ΕΣΠΑ και για το λόγο αυτό εκκρεμεί η υπογραφή του συναρμόδιου υπουργείου Ανάπτυξης η οποία θα προσδιορίζει επακριβώς και τη χρηματοδότησή του. Σημειωτέον ότι η εν λόγω απόφαση έχει πάρει υπογραφές από τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 12.000 ανέργων ηλικίας 25-66 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Η συνολική δαπάνη που αντιπροσωπεύει την επιδότηση μισθού για τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 64.800.000 ευρώ από τα οποία τα 20.000.000 ευρώ θα διατεθούν το 2014 και τα 44.800.000 ευρώ το 2015.

Αμοιβή

Η αμοιβή των ανέργων εφόσον πρόκειται για ανειδίκευτο προσωπικό θα ξεκινά από 586 ευρώ εκ των οποίων τα 450 ευρώ είναι η επιδότηση που θα παίρνει η επιχείρηση από τον ΟΑΕΔ.

Βασική προϋπόθεση είναι οι επιχειρήσεις να μην έχουν μειώσει (απολύσει) προσωπικό το τελευταίο τρίμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης τους.

Επίσης δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσεων που έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της, από πλήρη σε μερική απασχόλησης ή σε εκ περιτροπής απασχόληση κλπ.

Δεν θεωρείται μείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πριν τη λήξη της που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο, η φυλάκιση και ο θάνατος, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η κατανομή του έργου σε περιφερειακό επίπεδο ορίζεται ως εξής:

Περιφέρειες: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος, όπου θα προκηρυχθούν 6.612 θέσεις

Περιφέρειες: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία όπου θα είναι επιδοτηθούν 5.022 προσλήψεις ανέργων ενω στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτιου Αιγαίου θα «ανοίξουν» 366 θέσεις.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Αριθμός εισακτέων Στρατιωτικών Σχολών 2022 - Συμπληρωματική Προκήρυξη

Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι οι οποίοι:

 •  διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους.
 •  είναι ηλικίας 25 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 26ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.
 •  έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
 •  είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή και ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα:

 •  είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα)
 •  είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε κατά το προηγούμενο 12μηνο οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση.
 •  είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ΄ αγχιστείας με τον εργοδότη. για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου).
 •  είναι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε – είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.
 •  είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων
 •  είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣεπ)
 •  τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν.2643/98.
 •   θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά,
 •   θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).
 •   θα απασχοληθούν με μίσθωση σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Περισσότερες Ειδικότητες στα ΔΙΕΚ - Αυξημένες θέσεις για τους υποψήφιους

Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης.

Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος και μη να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζόμενου, επιχορηγούμενου και μη.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όσον αφορά στο δεσμευόμενο (επιχορηγούμενο και προϋπάρχον) προσωπικό, δεν είναι δυνατή η μετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής.

Οι αποδοχές των εργαζομένων πέραν της επιδότησης μισθού ως τα 450 ευρώ καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης από τον ΟΑΕΔ, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα του Οργανισμού (κλειδάριθμο) και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής.

Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε περίπτωση: α) δικαιολογημένης ασθένειας εργαζομένου, β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του εργαζομένου και γ) μη λειτουργίας της επιχείρησης λόγω θερινών διακοπών. Επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε.

Πηγή: e-dimosio.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα «eSchools» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ...