Home / Featured / Σύντομα οι εξετάσεις του Κ.Π.Γ. θα προσφέρονται και σε ηλεκτρονική μορφή

Σύντομα οι εξετάσεις του Κ.Π.Γ. θα προσφέρονται και σε ηλεκτρονική μορφή

Δημοσιεύτηκε: 6:59 μμ Απρίλιος 1st, 2014  


KPG2

Σύντομα, θα δίνεται η δυνατότητα στους «πελάτες» του ΚΠΓ να λάβουν μέρος στις εξετάσεις και σε ηλεκτρονική μορφή, με εξατομικευμένα, διαβαθμισμένα e-test! Με την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εκδοχής του ΚΠΓ, κάθε υποψήφιος θα μπορεί να επιλέγει το επίπεδο γλωσσομάθειας που θεωρεί ότι έχει και θα εξετάζεται σε αυτό . Το σύστημα θα τον κατατάσσει αυτόματα, ανάλογα με την απόδοσή του στις επιμέρους δοκιμασίες του e-test και τελικώς θα πιστοποιείται για το επίπεδο γλωσσομάθειας που πραγματικά έχει. Οι e-εξετάσεις θα γίνονται σε ειδικά εξοπλισμένα κέντρα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ θα εξακολουθήσουν να διενεργούνται και οι γραπτές (pen-and-paper) εξετάσεις για όσους επιθυμούν τον «παραδοσιακό» τρόπο, δύο φορές τον χρόνο, όπως και τώρα –το πρώτο 15νθήμερο Νοεμβρίου και Μαΐου. Το ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού διαβαθμισμένου και διαφοροποιημένου e-test θα τεθεί αρχικά σε λειτουργία για τις 6 φυσικές γλώσσες του ΚΠΓ , πιλοτικά, σε επιλεγμένα κέντρα εξέτασης.

Το σύστημα για το e-test σχεδιάζεται, κατασκευάζεται και αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ & Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών» από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» του Πανεπιστημίου Πατρών (https://ekpg.cti.gr), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο αυτό είναι συμπληρωματικό και σε συνέργια με το έργο που αντιστοιχεί στην πράξη με τίτλο: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας» που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με τα οποία το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» συνεργάζεται για το για το e-test.

https://rcel.enl.uoa.gr/

………………………………….

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ & Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών»

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την πιλοτική διενέργεια εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), με χρήση και αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με στόχο την ηλεκτρονική εκδοχή διαβαθμισμένων εξετάσεων (e-ΚΠΓ) για τη λήψη πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Επίσης προβλέπεται η ανάπτυξη πλατφόρμας τηλεκατάρτισης με περιεχόμενο και αντικείμενο που θα αφορά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξεταστών και βαθμολογητών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Η συγκεκριμένη πράξη για την υλοποίηση του έργου προτάθηκε, εγκρίθηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» με έναρξη την 1/1/2011 και λήξη την 31/12/2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εκδοχής του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και την ανάπτυξη πλατφόρμας τηλεκατάρτισης με περιεχόμενο και αντικείμενο που θα αφορά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξεταστών και βαθμολογητών.

Το έργο είναι συμπληρωματικό και σε συνέργια με το έργο που αντιστοιχεί στην πράξη με τίτλο: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας», που υλοποιείται από τη σύμπραξη των φορέων που φέρουν την επιστημονική ευθύνη της υλοποίησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, οι οποίοι είναι:

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» με ίδια μέσα, θα αναπτύξει και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες, τις οποίες αναλαμβάνει να υλοποιήσει:

 • Ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού διαβαθμισμένου και διαφοροποιημένου e-test για το ΚΠΓ σε πλήρη λειτουργία (για 6 φυσικές γλώσσες που παράγονται και ενσωματώνονται στο σύστημα από τους φορείς της προαναφερόμενης πράξης). Το σύστημα καλύπτει όλον το κύκλο ζωής παραγωγής και χρήσης από εξεταζομένους και βαθμολογητές των e-tests και εφαρμόζεται πιλοτικά σε 5 επιλεγμένα κέντρα εξέτασης.
 • Προσαρμοσμένη πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την εκπαίδευση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εξεταστών ξένης γλώσσας του ΚΠΓ με ενσωματωμένο υλικό σεμιναρίων που διεξάγονται από απόσταση για την εκπαίδευση των εξεταστών της αγγλικής γλώσσας και την συνολική διαχείριση/διοργάνωση των αντιστοίχων εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών διαδικασιών σε τμήματα εκπαιδευομένων.

Κύριος στόχος του έργου είναι η υλοποίηση της ηλεκτρονικής εκδοχής του ΚΠΓ με σκοπό κάθε υποψήφιος να επιλέγει το επίπεδο των ικανοτήτων γλωσσομάθειας που θεωρεί ότι κατέχει και ακολούθως να υποβάλλεται σε διαβαθμισμένο τεστ εξέτασης το οποίο θα τον κατατάσσει αναλόγως της απόδοσης του στις επιμέρους δοκιμασίες που αυτό θα περιλαμβάνει.

Για την επίτευξη των παραπάνω, προβλέπεται:

 • Η τυποποίηση των δοκιμασιών για τις διεργασίες πιστοποίησης ώστε να επιτυγχάνεται η ηλεκτρονική εκδοχή τους, προκειμένου οι εξεταζόμενοι να μπορούν με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή να αντιμετωπίζουν κατάλληλα σχεδιασμένα τεστ πιστοποίησης γλωσσομάθειας και για τις έξι (6) γλώσσες που σήμερα υποστηρίζει το ΚΠΓ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Τούρκικα)
 • Η δημιουργία επιμέρους συστημάτων,
  • για τη διαχείριση του κύκλου ζωής των δοκιμασιών, από το στάδιο της συγγραφής τους μέχρι την οριστική έγκριση τους προκειμένου να μπορούν να αξιοποιηθούν σε διαδικασίες πιστοποίησης,
  • για τη διαχείριση της εξεταστικής διαδικασίας, τη δημιουργία Κέντρων Πιστοποίησης που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες εξέτασης για πιστοποίηση γλωσσομάθειας (σε πιλοτική έκταση της τάξης των 5 κέντρων σε όλη την Ελλάδα), τις ανάγκες ενημέρωσης, πληροφόρησης και υποδοχής αιτημάτων συμμετοχής από υποψηφίους
  • για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου
 •  Παροχή υπηρεσιών δημιουργικού και γραφιστικού περιεχομένου
 •  Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη αυτοματοποιημένων υποδομών για τη σύνθεση διαβαθμισμένων τεστ και τη διαχείριση δεξαμενών με δοκιμασίες και του αναγκαίου λογισμικού μέσω του οποίου οι εξεταζόμενοι θα αντιμετωπίζουν τις δοκιμασίες, βαθμολογούμενοι με αυτόματο τρόπο, για όσες ενότητες της εξέτασης είναι πρακτικά εφικτό
 •  Η διεξαγωγή μελετών και εμπειρογνωμοσυνών

Προβλέπεται επίσης η διενέργεια εξετάσεων σε πιλοτική κλίμακα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν πραγματικές ανάγκες εξέτασης, σύμφωνα με τις οποίες κάθε υποψήφιος θα μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής και ακολούθως μετά από έγκριση της αίτησης του θα προσέρχεται στο εξεταστικό κέντρο της επιλογής του προκειμένου να εξεταστεί σε σταθμό εργασίας που θα του διατίθεται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.

Για τις ανάγκες προετοιμασίας θα διατίθενται ηλεκτρονική εκδοχή διαβαθμισμένων τεστ για διάγνωση των ικανοτήτων των ενδιαφερομένων αλλά και για την εξοικείωση τους.

Παράλληλα θα αναπτυχθούν οι δομές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εξεταστών – βαθμολογητών.

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...