Home / Featured / e-test του Κ.Π.Γ. (περιγραφή, οδηγίες, χαρακτηριστικά και προδιαγραφές)

e-test του Κ.Π.Γ. (περιγραφή, οδηγίες, χαρακτηριστικά και προδιαγραφές)

Δημοσιεύτηκε: 12:01 πμ Απρίλιος 2nd, 2014  


images«Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ & Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών»

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την πιλοτική διενέργεια εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), με χρήση και αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με στόχο την ηλεκτρονική εκδοχή διαβαθμισμένων εξετάσεων (e-ΚΠΓ) για τη λήψη πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Επίσης προβλέπεται η ανάπτυξη πλατφόρμας τηλεκατάρτισης με περιεχόμενο και αντικείμενο που θα αφορά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξεταστών και βαθμολογητών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Η συγκεκριμένη πράξη για την υλοποίηση του έργου προτάθηκε, εγκρίθηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» με έναρξη την 1/1/2011 και λήξη την 31/12/2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εκδοχής του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και την ανάπτυξη πλατφόρμας τηλεκατάρτισης με περιεχόμενο και αντικείμενο που θα αφορά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξεταστών και βαθμολογητών.

Το έργο είναι συμπληρωματικό και σε συνέργια με το έργο που αντιστοιχεί στην πράξη με τίτλο: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας», που υλοποιείται από τη σύμπραξη των φορέων που φέρουν την επιστημονική ευθύνη της υλοποίησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, οι οποίοι είναι:

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» με ίδια μέσα, θα αναπτύξει και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες, τις οποίες αναλαμβάνει να υλοποιήσει:

 • Ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού διαβαθμισμένου και διαφοροποιημένου e-test για το ΚΠΓ σε πλήρη λειτουργία (για 6 φυσικές γλώσσες που παράγονται και ενσωματώνονται στο σύστημα από τους φορείς της προαναφερόμενης πράξης). Το σύστημα καλύπτει όλον το κύκλο ζωής παραγωγής και χρήσης από εξεταζομένους και βαθμολογητές των e-tests και εφαρμόζεται πιλοτικά σε 5 επιλεγμένα κέντρα εξέτασης.
 • Προσαρμοσμένη πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την εκπαίδευση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εξεταστών ξένης γλώσσας του ΚΠΓ με ενσωματωμένο υλικό σεμιναρίων που διεξάγονται από απόσταση για την εκπαίδευση των εξεταστών της αγγλικής γλώσσας και την συνολική διαχείριση/διοργάνωση των αντιστοίχων εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών διαδικασιών σε τμήματα εκπαιδευομένων.

Κύριος στόχος του έργου είναι η υλοποίηση της ηλεκτρονικής εκδοχής του ΚΠΓ με σκοπό κάθε υποψήφιος να επιλέγει το επίπεδο των ικανοτήτων γλωσσομάθειας που θεωρεί ότι κατέχει και ακολούθως να υποβάλλεται σε διαβαθμισμένο τεστ εξέτασης το οποίο θα τον κατατάσσει αναλόγως της απόδοσης του στις επιμέρους δοκιμασίες που αυτό θα περιλαμβάνει.

Για την επίτευξη των παραπάνω, προβλέπεται:

 • Η τυποποίηση των δοκιμασιών για τις διεργασίες πιστοποίησης ώστε να επιτυγχάνεται η ηλεκτρονική εκδοχή τους, προκειμένου οι εξεταζόμενοι να μπορούν με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή να αντιμετωπίζουν κατάλληλα σχεδιασμένα τεστ πιστοποίησης γλωσσομάθειας και για τις έξι (6) γλώσσες που σήμερα υποστηρίζει το ΚΠΓ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Τούρκικα)
 • Η δημιουργία επιμέρους συστημάτων,
  • για τη διαχείριση του κύκλου ζωής των δοκιμασιών, από το στάδιο της συγγραφής τους μέχρι την οριστική έγκριση τους προκειμένου να μπορούν να αξιοποιηθούν σε διαδικασίες πιστοποίησης,
  • για τη διαχείριση της εξεταστικής διαδικασίας, τη δημιουργία Κέντρων Πιστοποίησης που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες εξέτασης για πιστοποίηση γλωσσομάθειας (σε πιλοτική έκταση της τάξης των 5 κέντρων σε όλη την Ελλάδα), τις ανάγκες ενημέρωσης, πληροφόρησης και υποδοχής αιτημάτων συμμετοχής από υποψηφίους
  • για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου
 •  Παροχή υπηρεσιών δημιουργικού και γραφιστικού περιεχομένου
 •  Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη αυτοματοποιημένων υποδομών για τη σύνθεση διαβαθμισμένων τεστ και τη διαχείριση δεξαμενών με δοκιμασίες και του αναγκαίου λογισμικού μέσω του οποίου οι εξεταζόμενοι θα αντιμετωπίζουν τις δοκιμασίες, βαθμολογούμενοι με αυτόματο τρόπο, για όσες ενότητες της εξέτασης είναι πρακτικά εφικτό
 •  Η διεξαγωγή μελετών και εμπειρογνωμοσυνών

Προβλέπεται επίσης η διενέργεια εξετάσεων σε πιλοτική κλίμακα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν πραγματικές ανάγκες εξέτασης, σύμφωνα με τις οποίες κάθε υποψήφιος θα μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής και ακολούθως μετά από έγκριση της αίτησης του θα προσέρχεται στο εξεταστικό κέντρο της επιλογής του προκειμένου να εξεταστεί σε σταθμό εργασίας που θα του διατίθεται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.

Για τις ανάγκες προετοιμασίας θα διατίθενται ηλεκτρονική εκδοχή διαβαθμισμένων τεστ για διάγνωση των ικανοτήτων των ενδιαφερομένων αλλά και για την εξοικείωση τους.

Παράλληλα θα αναπτυχθούν οι δομές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εξεταστών – βαθμολογητών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ e-test

Οι δοκιμασίες που διατίθενται προς το κοινό μέσω αυτού του ιστότοπου σταδιακά θα εμπλουτίζονται παρέχοντας τη δυνατότητα επιλογής περισσοτέρων γλωσσών και μεγαλύτερης ποικιλίας.

Καθένας που επιλέγει να διατρέξει ένα e-test μπορεί να επιλέξει τη γλώσσα για την οποία ενδιαφέρεται καθώς και το επίπεδο το οποίο κρίνει ότι ταιριάζει με τις δυνατότητες του.

Τα διαθέσιμα επίπεδα αρχικά είναι πέντε (5) – Α1, Α2, Β1, Β2 και Γ1, από τα έξι (6) που υποστηρίζει το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

Οι δοκιμασίες καλύπτουν τις διεργασίες κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου.

Μετά την επιλογή επιπέδου ο ενδιαφερόμενος βλέπει στην οθόνη του υπολογιστή του, κάθε μια δοκιμασία χωριστά και καλείται να απαντήσει σε πέντε (5) ερωτήματα. Ανάλογα με το επίπεδο που έχει αρχικά επιλεγεί οι οδηγίες μπορεί να εμφανίζονται και στα Ελληνικά και στην Γλώσσα της επιλογής του και καθώς αυξάνει το επίπεδο δυσκολίας, η οδηγία στα Ελληνικά παύει να υπάρχει.

Το περιεχόμενο της οθόνης του υπολογιστή έχει ενδεικτικά την ακόλουθη διαμόρφωση:

ins1

Στις δοκιμασίες κατανόησης προφορικού λόγου στη θέση του κειμένου ή των εικόνων, διατίθεται ηχητικό ντοκουμέντο, το οποίο ακούγεται μέχρι δύο (2) φορές και ο χρήστης ενεργεί προκειμένου να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα ανάλογα με τον τύπο της δοκιμασίας.

ΠΩΣ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

• Για ερωτήματα πολλαπλής επιλογής, ο χρήστης με το ποντίκι του επιλέγει την ένδειξη ενός «κουμπιού» (radio button) που βρίσκεται δίπλα από την επιλογή της προτίμησης του, ενεργοποιώντας με αυτό τον τρόπο την απάντηση της επιλογής του αντίστοιχα.

• Για τα ερωτήματα / δοκιμασίες τύπου αντιστοίχισης με εικόνες ή με κείμενο, ο χρήστης επιλέγει το γράμμα που αντιστοιχεί στην εικόνα ή στο κείμενο, χρησιμοποιώντας το ποντίκι του και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού, σέρνει το γράμμα και το τοποθετεί στο κενό της επιλογής του.

Αυτόματα το γράμμα τοποθετείται στο κενό που επέλεξε και δίπλα στο γράμμα εμφανίζεται η ένδειξη ex με την οποία ενεργοποιείται η δυνατότητα αναίρεσης της επιλογής. Η ενεργοποίηση της αναίρεσης επαναφέρει το κενό στη θέση αντιστοίχισης και η αντίστοιχη επιλογή (γράμμα) γίνεται και πάλι ενεργή.

Κάθε γράμμα που αντιστοιχεί σε μια επιλογή, εφόσον τοποθετηθεί σε θέση αντιστοίχισης, παύει να είναι ενεργό ώστε να μην μπορεί να επιλεγεί ξανά.

• Για τα ερωτήματα / δοκιμασίες τύπου συμπλήρωσης μέσω επιλογής, ο χρήστης ενεργοποιεί τις απαντήσεις του με την ίδια μέθοδο όπως και στα ερωτήματα / δοκιμασίες τύπου αντιστοίχισης, δηλ. με επιλογή, σύρσιμο και τοποθέτηση στο κενό που υπάρχει διαθέσιμο για το σκοπό αυτό.

• Για τα ερωτήματα / δοκιμασίες τύπου συμπλήρωσης μέσω συμφραζομένων, ο χρήστης πληκτρολογεί τη λέξη ή τις λέξεις που απαιτούνται κατά την εκτίμηση του, προκειμένου να συμπληρωθεί το κενό στο κείμενο, δίνοντας με αυτό τον τρόπο απάντηση.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ

Εφόσον ο χρήστης το e-test θεωρεί ότι έχει ολοκληρώσει τις απαντήσεις στα ερωτήματα της δοκιμασίας που επεξεργάζεται, ενεργοποιεί στο άνω δεξιά μέρος της οθόνης την ένδειξη sign που ενεργοποιεί τη μετάβαση στην επόμενη δοκιμασία.

Προσοχή: Εφόσον επιλεγεί μετάβαση σε επόμενη δοκιμασία δε δίνεται δυνατότητα επιστροφής σε προηγούμενη δοκιμασία.

ΠΟΤΕ ΟΛΟΚΗΡΩΝΕΤΑΙ ΕΝΑ e-test

Ένα e-test ολοκληρώνεται εφόσον ο χρήστης με τις απαντήσεις του εξασφαλίσει ότι:

Α) έχει καλυφθεί το σύνολο των ερωτημάτων / δοκιμασιών που αντιστοιχούν στο επίπεδο που έχει καταταγεί μέσω της διαδικασίας εξέτασης,

Β) σε συνδυασμό με το ποσοστό επιτυχίας των απαντήσεων που έχει δώσει στη διαδρομή που ακολούθησε.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μετά την αρχική επιλογή επιπέδου από το χρήστη / εξεταζόμενο, εφόσον το ποσοστό επιτυχίας των απαντήσεων του είναι σημαντικά υψηλό, με αυτόματο τρόπο λαμβάνεται η απόφαση να του απευθυνθούν ερωτήματα / δοκιμασίες υψηλότερου επιπέδου. Στην αντίθετη περίπτωση, λαμβάνεται η απόφαση για να μεταβεί σε χαμηλότερο επίπεδο.

ΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση του e-test κάθε χρήστης / εξεταζόμενος βλέπει στην οθόνη του υπολογιστή του τα αποτελέσματα για το επίπεδο στο οποίο κατατάχθηκε, με τη μορφή ποσοστού επιτυχίας σωστών απαντήσεων επί του συνόλου των ερωτημάτων που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο επίπεδο.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ e-test

Η ηλεκτρονική εκδοχή του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), στα πρώτα στάδια ανάπτυξης και εφαρμογής της, θα καλύπτει τις απαιτήσεις των εξετάσεων πιστοποίησης για δύο(2) από τις συνολικά τέσσερις (4) ενότητες της εξέτασης γλωσσομάθειας.

Αυτές είναι η ενότητα 1 και η ενότητα 3 στις οποίες εξετάζεται η κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου αντίστοιχα.

Το περιεχόμενο, οι στόχοι, η δομή των επιπέδων και οι απαιτήσεις γλωσσομάθειας που αντιστοιχούν, παραμένουν ίδια όπως και στην παραδοσιακή εκδοχή των εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι καλούνται ανάλογα με το επίπεδο, να απαντήσουν σε συγκεκριμένο αριθμό ερωτημάτων, τα οποία ομαδοποιούνται σε ενότητες που καλούνται δοκιμασίες.

Η τυπολογία των δοκιμασιών περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

 1. Πολλαπλή επιλογή (μεταξύ τριών δυνατοτήτων)
 2. Αντιστοίχιση
 3. Συμπλήρωση μέσω επιλογής
 4. Συμπλήρωση βάσει συμφραζομένων

Προκειμένου οι υποψήφιοι να απαντούν στα ερωτήματα των δοκιμασιών, θα πρέπει να χρησιμοποιούν το ποντίκι και το πληκτρολόγιο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα τους διατίθεται στα εξεταστικά κέντρα.

 • Στις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής ο υποψήφιος θα ενεργοποιεί την επιλογή της προτίμησης του με το «πάτημα» του «κουμπιού» που θα βρίσκεται δίπλα σε αυτή (radio button), χρησιμοποιώντας το ποντίκι του.
 • Στις δοκιμασίες αντιστοίχισης ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει, να σύρει και να αποθέσει την επιλογή της προτίμησης του δίπλα σε αυτή που θεωρεί αντίστοιχη (λειτουργία drag and drop). Με όμοιο τρόπο μπορεί να συμπληρώνει τα κενά που παρουσιάζονται σε κείμενα, επιλέγοντας από διαθέσιμες λέξεις σε δοκιμασίες συμπλήρωσης μέσω επιλογής.
 • Για τις δοκιμασίες συμπλήρωσης βάσει συμφραζομένων, ο υποψήφιος αξιοποιεί το πληκτρολόγιο προκειμένου να συμπληρώσει τα κενά, πληκτρολογώντας τις αναγκαίες λέξεις.

Στις δοκιμασίες της ενότητας 3 για τον έλεγχο της κατανόησης προφορικού λόγου, τα κείμενα αντικαθίστανται από ηχητικά ντοκουμέντα (διάλογοι, μονόλογοι, συνεντεύξεις κλπ).

Μια ουσιαστική διαφορά στην εξεταστική διαδικασία προέρχεται από το γεγονός ότι, οι υποψήφιοι κατά την έναρξη της εξέτασης θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το επίπεδο γλωσσομάθειας το οποίο θεωρούν ότι αναλογεί στις τρέχουσες δυνατότητες τους και στη συνέχεια με βάση την επίδοση τους στις δοκιμασίες που θα διεξέλθουν, θα κατατάσσονται στο ανάλογο επίπεδο.

Με αυτό τον τρόπο ακόμη και αν ένας υποψήφιος έχει υποεκτιμήσει ή υπερεκτιμήσει τις δυνατότητες του, τελικώς θα μπορεί να αξιολογηθεί στο επίπεδο που αντιστοιχεί σε αυτές και να λάβει την ανάλογη πιστοποίηση (εφόσον καλύψει το σύνολο των κριτηρίων που απαιτούνται).

Το αποτέλεσμα αυτό επιτυγχάνεται με τα νέα διαβαθμισμένα τεστ και τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες ελέγχου και μετάβασης των υποψηφίων από ένα επίπεδο γλωσσομάθειας σε επόμενο ή προηγούμενο, ανάλογα με την επίδοση τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

πηγή https://ekpg.cti.gr/

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Σύντομα οι εξετάσεις του Κ.Π.Γ. θα προσφέρονται και σε ηλεκτρονική μορφή


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...