Home / HEADER-NEWS / Προκήρυξη σεμιναρίων PESTALOZZI 2014 – ΙΣΠΑΝΙΑ (Salamanca)

Προκήρυξη σεμιναρίων PESTALOZZI 2014 – ΙΣΠΑΝΙΑ (Salamanca)

Δημοσιεύτηκε: 12:36 μμ Μάρτιος 21st, 2014  


pestalozzi

Προκήρυξη σεμιναρίων PESTALOZZI 2014 – ΙΣΠΑΝΙΑ

Θέμα: «Σεμινάρια Pestalozzi 2014»

Σας πληροφορούμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει τo εξής σεμινάριο:

SPAIN, Salamanca

 

ΘΕΜΑ:  “ Plurilingualism for participation and social inclusion: Quality and equality in European education”

 

Κωδικός: CoE 2014  0526 – 0528 Spain

 

Ημερομηνία διεξαγωγής : 26/05/2014 – 28/05/2014

 

 

«Πολυγλωσσία για τη συμμετοχή και την κοινωνική ένταξη: Ποιότητα και ισότητα στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση »

Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:

 

Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στην προώθηση των αρχών και των κατευθυντήριων γραμμών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πολυγλωσσία , την πολυπολιτισμικότητα και την κοινωνική ένταξη . Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές για την πολυγλωσσική και διαπολιτισμική εκπαίδευση στον τομέα της διδασκαλίας και της εκμάθησης των ξένων γλωσσών και των γλωσσών της εκπαίδευσης ή/ και τις γλώσσες των μεταναστών . Επίσης θα μοιραστούν εμπειρίες και δραστηριότητες που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν σε έναν προβληματισμό σχετικά με την απαραίτητη μεθοδολογία, ώστε να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα και ο πλούτος των πολύγλωσσων αιθουσών διδασκαλίας και να εκμεταλλευτούν  την ευκαιρία για την προώθηση της ένταξης των μεταναστών μαθητών ( αγόρια/ κορίτσια , έφηβοι ή ενήλικες ) σε συστήματα τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης, υπογραμμίζοντας το ρόλο και τη χρήση των ΤΠΕ και το Web 2.0 σε αυτή τη διαδικασία .

Ποια είναι τα υλικά και τα εργαλεία ΤΠΕ ή άλλα εργαλεία που σχετίζονται με το Web 2.0, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αναπτύξουμε και να προωθήσουμε  τις έννοιες όπως  κοινωνική ένταξη ,  συμμετοχή ,  ένταξη ,  κοινωνικά δικαιώματα , αξιοπρέπεια  σε  τάξεις / εκπαιδευτικά ιδρύματα / εκπαιδευτικά συστήματα ; Ποιες καλές εκπαιδευτικές πρακτικές και πρωτοβουλίες μπορούν να αναδειχθούν και να γνωστοποιηθούν.

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στη διάρκεια του σεμιναρίου .

 

 

Γλώσσα εργασίας:   ΙΣΠΑΝΙΚΑ  ( Επίπεδο τουλάχιστον Γ1)

 

 

Απευθύνεται σε:   Εκπαιδευτικούς  Π.Ε  και Δ.Ε.

 

 • ΠΕ 70 Δασκάλων
 • ΠΕ 02 Φιλολόγων
 • ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας
 • ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας   
 • ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας  

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων :  04 Απριλίου 2014  (σφραγίδα ταχυδρομείου)

 

 

Αριθμός θέσεων:  Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 04 ( τέσσερις ) υποψήφιους.

Σημειώνουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε αυστηρά τις καταληκτικές   ημερομηνίες όλων των σεμιναρίων διότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για παράτασή τους.

 

 

 

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στα σεμινάρια PESTALOZZI

 

 

 1. 1.    Τα σεμινάρια απευθύνονται στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που ασκεί διδακτικό έργο και το οποίο περιορίζεται στην ομάδα-στόχο του εκάστοτε σεμιναρίου, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τρία (3) χρόνια προϋπηρεσία ως εκπαιδευτικοί σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία .

 

v  Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου, απαιτείται συμπλήρωση των τριών (3) χρόνων από το ΦΕΚ διορισμού.

 

 

 1. 2.    Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει μέρος τα δύο (2) τελευταία χρόνια σε σεμινάρια του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής.

 

 

 1. 3.    Όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση ( επίπεδο Γ2/C2 ) στη γλώσσα του σεμιναρίου ή τουλάχιστον  πολύ καλή γνώση (επίπεδο  Γ1/C1).  Πιο συγκεκριμένα:

 

Για τους τίτλους γλωσσομάθειας της  ΑΓΓΛΙΚΗΣ,  ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ,  ΙΤΑΛΙΚΗΣ  και ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ γλώσσας συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα του  Α.Σ.Ε.Π. www.asep.gr και συγκεκριμένα στη διαδρομή: Αρχική σελίδα àΦΟΡΕΙΣ àΥποδείγματα Προκηρύξεων «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ»

Επίσης, αναγνωρίζονται ως γνώστες ξένης γλώσσας, οι κάτοχοι βασικών ή μεταπτυχιακών τίτλων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ (οι προαναφερόμενοι τίτλοι πρέπει να ανταποκρίνονται στην γλώσσα εργασίας του εκάστοτε σεμιναρίου).

 

 1. 4.    Η υπηρεσία μας προεπιλέγει έναν αριθμό υποψηφίων (από 1-4ανάλογα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε διοργανώτριας χώρας) ενώ η τελική επιλογή γίνεται από τη διοργανώτρια χώρα. Η προεπιλογή από τη χώρα μας γίνεται με τη διαδικασία της κλήρωσης μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 

Για λόγους απλούστευσης των διαδικασιών και μείωσης της γραφειοκρατίας η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών διακρίνεται  σε δύο φάσεις.

 

 

 1. 1.    Πρώτη  φάση: Υποβολή αιτήσεων

 

Κατά την πρώτη φάση όλοι οι υποψήφιοι αποστέλλουν ταχυδρομικά στην υπηρεσία μας μόνο την αίτησή τους συνοδευόμενη από την έντυπη φόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το ατομικό τους δελτίο καθώς και μία υπεύθυνη δήλωση χωρίς τα επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων γλωσσομάθειας. Αναλυτικότερα θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής:

 

Α. Την αίτηση συμμετοχής στα ελληνικά, η οποία συντάσσεται και υπογράφεται από τον υποψήφιο, όπου αναφέρονται τα στοιχεία του, ο κλάδος ΠΕ στον οποίο ανήκει, το ΦΕΚ και η ημερομηνία διορισμού του καθώς και ο κωδικός και η ονομασία του σεμιναρίου.

 

Β. Την έντυπη φόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης συμπληρωμένη στη γλώσσα εργασίας του εκάστοτε σεμιναρίου, συμπληρωμένη ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο και υπογεγραμμένη από το Δ/ντή του σχολείου ή τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην τελευταία σελίδα της έντυπης φόρμας του Συμβουλίου της Ευρώπης (application form), ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος Διεύθυνσης του υποψηφίου θα πρέπει να υπογράψει και να βάλει τη σφραγίδα του στο τέλος, στο αριστερό τετράγωνο.  Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπογράψει στο δεξί τετράγωνο, όπου υπογράφει ο Εθνικός Συντονιστής, δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

Επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολλοί υποψήφιοι να μην υπογράφουν τη συγκεκριμένη φόρμα τονίζουμε ότι όλες οι ανυπόγραφες φόρμες θα απορρίπτονται από τη διαδικασία της κλήρωσης.

 

 

Γ.  Το ατομικό δελτίο στα ελληνικά.

 

Δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια του Συμβουλίου της Ευρώπης τα τελευταία δύο (2) έτη.

 

Η παρούσα απόφαση καθώς και τα έντυπα Α,Β,Γ βρίσκονται καταχωρισμένα στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. στο δικτυακό τόπο:

 

https://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi 2014

 

 

 

 1. 2.      Δεύτερη  φάση: Υποβολή δικαιολογητικών από τους υποψηφίους που έχουν επιλεγεί.

Όπως ήδη αναφέραμε η υπηρεσία μας προεπιλέγει έναν αριθμό υποψηφίων (από 1-4ανάλογα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε διοργανώτριας χώρας) ενώ η τελική επιλογή γίνεται από τη διοργανώτρια χώρα. Η προεπιλογή γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Κατά τη δεύτερη φάση, μόνο όσοι υποψήφιοι προεπιλεγούν, θα κληθούν να αποστείλουν άμεσα στην υπηρεσία μας τα εξής:

 

Α. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών

 

Β. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων γλωσσομάθειας

 

Γ. Έντυπη γραπτή έγκριση για συμμετοχή στο σεμινάριο από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός ή από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης

 

Δ. Βεβαίωση από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός για την ενασχόληση του εκπαιδευτικού με το αντικείμενο του σεμιναρίου, όπου αυτό απαιτείται.

 

Οι εν λόγω υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά από την υπηρεσία μας εφόσον επιλεγούν.

Σε περίπτωση που οι προεπιλεχθέντες δεν δύνανται να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα απορρίπτονται και θα αποστέλλονται οι αναπληρωματικοί υποψήφιοι.

Το ονόματα που θα προεπιλεγούν θα γνωστοποιηθούν με εγκύκλιο σε όλες τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και στο δικτυακό τόπο: https://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi

 

 

 

 Διεύθυνση αποστολής των αιτήσεων

 

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Α.Παπανδρέου 37, Αθήνα 15180, Τμήμα Διεθνών Οργανισμών της Διεύθυνσης των Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Δ.Ε.Σ.), 2ος όροφος, Γρ.2159.

 

 

πληροφοριες για τη μεταβαση- διαμονη- διατροφη των  συμμετεχοντων

 

Όποιος υποψήφιος επιλεγεί από τους διοργανωτές θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι:

 

α) Το αντίτιμο του εισιτηρίου προκαταβάλλεται από τον ίδιο και τα χρήματα κατατίθενται από το Συμβούλιο της Ευρώπης στον τραπεζικό λογαριασμό του μετά την επιστροφή  του καθώς και μετά την αποστολή της έκθεσής του στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

 

β)  Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από τη διοργανώτρια χώρα.

 

γ) Μετά την προεπιλογή του υποψηφίου από την Υπηρεσία μας, η επικοινωνία για τις λεπτομέρειες, βάσει του εθιμικού του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), γίνεται μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και της διοργανώτριας χώρας.

 

δ) Για την καταβολή του αντίτιμου του εισιτηρίου καθώς επίσης και για  διευκρινίσεις σχετικές με την μετάβαση και επιστροφή των εκπαιδευτικών, από και προς τον τόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη του συγκεκριμένου προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης:

 

 

Ms Isabelle LACOUR

E-mail : isabelle.lacour@coe.int

 

 

 

υποχρεωσεισ που απορρεουν από τη συμμετοχη σε σεμιναρια

 

Οι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται να  συμμετάσχουν στα σεμινάρια αυτά θα πρέπει να υποβάλουν ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή τους στην υπηρεσία μας σχετική έκθεση γραμμένη στα Ελληνικά, στην οποία θα περιγράφονται οι δραστηριότητες καθώς και οι νεοαποκτηθείσες εμπειρίες που έλαβαν χώρα κατά το σεμινάριο.

 

Τέλος, θα παρακαλούσαμε τους Διευθυντές Περιφερειακών Διευθύνσεων εκπαίδευσης να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο παραπάνω σεμινάριο, με σκοπό τη διάχυση των αποκτηθεισών γνώσεων και πληροφοριών στους λοιπούς συναδέλφους της περιοχής τους.

 

 

Παρακαλούμε τις αρμόδιες Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης να φροντίσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών των σχολείων της αρμοδιότητας τους.

 

ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΣΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Η ΑΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

 

 

                                         ΑΘΗΝΑ ΠΛΕΣΣΑ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Για την αίτηση συμμετοχής πατήστε 

.

Για την αίτηση συμμετοχής στη γλώσσα του Προγράμματος Pestalozzi πατήστε 

.

Για το ατομικό δελτίο πατήστε 

.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...