Τελευταία Νέα

Τετάρτη, 20/10/2021, 20:31


Home / HEADER-NEWS / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν για όλες τις κατηγορίες Πολιτικών Υπαλλήλων

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν για όλες τις κατηγορίες Πολιτικών Υπαλλήλων

Δημοσιεύτηκε: 2:28 μμ Ιανουάριος 1st, 2014  


retired

Για το σύνολο των προϋποθέσεων θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης των πολιτικών υπαλλήλων μπορείτε να συμβουλευτείτε τους πίνακες που ακολουθούν.

ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ  31/12/1982

ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ  1/1/1983  ΜΕΧΡΙ  31/12/1992

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Συχνές Ερωτήσεις

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε απαντήσεις σχετικά με ερωτήματα που απασχολούν τόσο εν ενεργεία πολιτικούς υπαλλήλους, όσο και συνταξιούχους

Συχνές Ερωτήσεις Πολιτικών Υπαλλήλων

Συχνές Ερωτήσεις Συνταξιούχων

Γονικής Άδειας

(για πολιτικούς υπαλλήλους)

ΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΑ:

Όσες έλαβαν άδεια ανατροφής παιδιού με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διοικητικές διατάξεις (η γονική άδεια ανατροφής παιδιού αναφέρεται για πρώτη φορά στην συνταξιοδοτική νομοθεσία με το Ν.2084/1992).

ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΤΙΚΟΣ;

ΝΑΙ,ο αναγνωριζόμενος με τις διατάξεις αυτές χρόνος λαμβάνεται υπόψη και για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ:

Α. Για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και υπαλλήλους γενικά (μη υπαγόμενους στα ειδικά μισθολόγια).

α) Χωρίς επίδομα θέσης ευθύνης:

(Βασικός Μισθός + 140,80)x6,67%xμήνες (που επιθυμεί ο/η υπάλληλος να αναγνωρίσει).

β) Με επίδομα θέσης ευθύνης:

(Βασικός Μισθός + 140,80 + Επιδ. Θέσης)x6,67%xμήνες.

B.Για υπαλλήλους/λειτουργούς υπαγόμενους στα ειδικά μισθολόγια (δικαστικοί λειτουργοί, μέλη ΔΕΠ/ΑΕΙ,  ΕΠ/ΤΕΙ, ερευνητές, γιατροί ΕΣΥ κλπ) .

(Συντάξιμες αποδοχές)x6,67%xμήνες.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Για τις μη υπαγόμενες σε ειδικό μισθολόγιο οι μισθολογικές παροχές του Βασικού Μισθού και του επιδόματος θέσης είναι εκείνες του χρόνου υποβολής της αίτησης και μετά την ισχύ του νέου μισθολογίου του Ν.4024/2011, εκείνες της 31-10-2011(όπως αυτές θα ισχύουν κάθε φορά).

Για τις υπαγόμενες σε ειδικό μισθολόγιο οι συντάξιμες αποδοχές είναι εκείνες του χρόνου υποβολής της αίτησης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ;

οποτεδήποτεόταν η υπάλληλος είναι εν ενεργεία ή

κατά την συνταξιοδότησηή και

μετά την συνταξιοδότηση(εντός 5ετίας)

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ/ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ  Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ;

Στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ. Κράτους (Η σχετική αίτηση απευθύνεται στην αρμόδια κατά περίπτωση Διεύθυνση & Τμήμα).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα παρακάτω :

Για εν ενεργεία υπάλληλο:

1.Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολώναπό το οποίο να προκύπτουν το έτος γέννησης και η διάρκεια της πραγματικής υπηρεσίας της. Επίσης θα πρέπει ν’ αναγράφονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης  του διορισμού στο ΦΕΚ, ανακοίνωσης του, ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας, οι τυχόν προϋπηρεσίες της οι διοικητικές πράξεις/αποφάσεις χορήγησης της εν λόγω άδειας και η διάρκειά της (που τελικά έκανε χρήση η υπάλληλος) .

2.Απόφαση χορήγησης της γονικής άδειας(επικυρωμένα αντίγραφα).

3.Βεβαίωση αποδοχώνπου καταβάλλονταν κατά μήνα υποβολής της αίτησης της στην Υπηρεσία μας   (για τις μη υπαγόμενες σε ειδικό μισθολόγιο, αποδοχές της 31-10-2011), προκειμένου, βάσει αυτών,  να καθοριστεί το ποσό της εισφοράς εξαγοράς του 6,67%.

Στις περιπτώσεις επί συμβάσει υπαλλήλων (υπαχθέντες στο ΝΔ 874/1971) ν’ αναγράφεται ο κλάδος και το μισθολογικό κλιμάκιο που θα κατατασσόταν κατά την 31-10-2011 αν ήταν μόνιμος υπάλληλος.

4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5.Απλή υπεύθυνη δήλωσητης ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, καθώς και αν επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εισφοράς.

6.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας(και των δύο όψεων).

7.Γνωστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου(ΑΦΜ).

Επιπλέον των προαναφερόμενων δικαιολογητικώνοι γιατροί ΕΣΥυποβάλλουν :

8.Βεβαίωση ειδικότηταςαπό την οποία να προκύπτουν τα χρονικά διαστήματα που λήφθηκαν υπόψη για την απόκτησή της και πόσος ήταν ο απαιτούμενος τότε χρόνος.

9.Βεβαίωση προσόντοςδιορισμούκαιβεβαίωση εγγραφήςστον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.

10.Πιστοποιητικά προϋπηρεσιών.

Για συνταξιούχο (εντός 5ετούς προθεσμίας ):

Τα δικαιολογητικά 2,4 (αν δεν έχει υποβληθεί κατά την συνταξιοδότηση) και 5.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Με αναγνωριστική πράξη, η οποία εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση της Υπηρεσίας Συντάξεων. Η πράξη αυτή μετά την εκτέλεσή της κοινοποιείται στον /στην ενδιαφερόμενο/η και στην Υπηρεσία του/της υπαλλήλου (εφόσον πρόκειται για εν ενεργεία υπάλληλο) για να αρχίσει η σχετική παρακράτηση.

Στην εν λόγω αναγνωριστική πράξη αναφέρεται ο αναγνωριζόμενος χρόνος και η εισφορά εξαγοράς που βαρύνει την υπάλληλο/συνταξιούχο.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:

ΕΦΑΠΑΞ, εντός ευλόγου χρόνου (μέσα σ’ ένα μήνα από την κοινοποίηση) οπότε παρέχεται έκπτωση 10% ή

ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ(τόσες όσες οι μήνες που αναγνωρίζονται) από τις αποδοχές ή από τη σύνταξη.

Χρόνου Σπουδών

(Άρθρο 17 παρ. 1 Ν.3865/2010  Σχετ. η Εγκύκλιος  αρ.πρωτ.13725/0092/26-1-2011)(για πολιτικούς υπαλλήλους/λειτουργούς)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ:

Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση του βασικού πτυχίου (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΜΕΣ)

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:

Όσες/Όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την  1-1-2011.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ:

Η συμπλήρωση 12ετούς υπηρεσίας (όχι κατ’ ανάγκη  δημόσια υπηρεσία).

Επομένως στην υπηρεσία αυτή συνυπολογίζεται, προκειμένου για τους άνδρες και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας (με ή χωρίς εξαγορά κατά περίπτωση), όχι όμως και ο πλασματικός χρόνος των παιδιών, για την αναγνώριση του οποίου, απαραίτητη προϋπόθεση  είναι η συμπλήρωση 15ετούς πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ/ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ:

Ο αναγνωριζόμενος χρόνος λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ:

Α. Για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και υπαλλήλους γενικά(μη υπαγόμενους στα ειδικά μισθολόγια).

α) Χωρίς επίδομα θέσης ευθύνης:

(Βασικός Μισθός + 140,80)x6,67%xμήνες (που επιθυμεί ο/η υπάλληλος να αναγνωρίσει)

β) Με επίδομα θέσης ευθύνης:

(Βασικός Μισθός + 140,80 + Επιδ. Θέσης)x6,67%xμήνες.

B.Για υπαλλήλους/λειτουργούς υπαγόμενους στα ειδικά μισθολόγια (δικαστικοί λειτουργοί ,μέλη ΔΕΠ/ΑΕΙ,  ΕΠ/ΤΕΙ ,ερευνητές, γιατροί ΕΣΥ κλπ).

(Συντάξιμες αποδοχές)x6,67%xμήνες

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Για τους μη υπαγόμενους σε ειδικό μισθολόγιο οι μισθολογικές παροχές του Βασικού Μισθού και του επιδόματος θέσης είναι εκείνες του χρόνου υποβολής της αίτησης και μετά την ισχύ του νέου μισθολογίου του Ν.4024/2011, εκείνες της 31-10-2011(όπως αυτές θα ισχύουν κάθε φορά).

Για τους υπαγόμενους σε ειδικό μισθολόγιο οι συντάξιμες αποδοχές είναι εκείνες του χρόνου υποβολής της αίτησης ,όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ;

οποτεδήποτεόταν ο/η υπάλληλος είναι εν  ενεργεία ή

κατά την συνταξιοδότησηή και

μετά την συνταξιοδότηση(εντός 5ετίας)

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ;

Με αναγνωριστική πράξη, η οποία εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση της Υπηρεσίας Συντάξεων. Η πράξη αυτή μετά την εκτέλεσή της κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην Υπηρεσία του υπαλλήλου (εφόσον πρόκειται για εν ενεργεία υπάλληλο) για να αρχίσει η σχετική παρακράτηση.

Στην εν λόγω αναγνωριστική πράξη αναφέρεται ο αναγνωριζόμενος χρόνος και η εισφορά εξαγοράς που βαρύνει τον υπάλληλο ή τον συνταξιούχο

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:

ΕΦΑΠΑΞ, εντός ευλόγου χρόνου (μέσα σ’ ένα μήνα από την κοινοποίηση) οπότε παρέχεται έκπτωση 10% ή

ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ(τόσες, όσοι οι μήνες που αναγνωρίζονται) από τις αποδοχές ή από τη σύνταξη.

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ/ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ;

·        Στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ. Κ. (Η σχετική αίτηση απευθύνεται στην αρμόδια κατά περίπτωση Διεύθυνση και Τμήμα)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα παρακάτω :

Για εν ενεργεία υπάλληλο:

1.Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολώναπό το οποίο να προκύπτουν το έτος γέννησης και η διάρκεια της πραγματικής υπηρεσίας του. Επίσης θα πρέπει ν’ αναγράφονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης του διορισμού στο ΦΕΚ, της ανακοίνωσής του, της ορκωμοσίας και της ανάληψης υπηρεσίας, καθώς και οι τυχόν προϋπηρεσίες του (ακριβή χρονικά διαστήματα) .

2.Βεβαίωση για  το  χρόνο ασφάλισης που έχει  τυχόν διανυθεί στην ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού   φορέα (το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται μόνο  από  όσους έχουν προσληφθεί/διορισθεί για πρώτη φορά στο Δημόσιο μετά την 1-1-1983)ήυπεύθυνη δήλωσησε περίπτωση που δεν έχει χρόνο ασφάλισης σε άλλο φορέα.

3.Πιστοποιητικόαπό το οποίο να προκύπτουν τα απαιτούμενα έτηφοίτησηςγια τη λήψη του βασικού πτυχίου αλλά και το ακριβές χρονικό διάστημα φοίτησης (από …….. έως …….).

4.Βεβαίωση αποδοχώντου μήνα υποβολής της αίτησης του υπαλλήλου στην Υπηρεσία μας (για τους μη υπαγόμενους σε ειδικό μισθολόγιο αποδοχές της 31-10-2011), προκειμένου, βάσει αυτών, να  καθοριστεί το ποσό της εισφοράς εξαγοράς  του 6,67%.

Στις περιπτώσεις επί συμβάσει υπαλλήλων (υπαχθέντες στο ΝΔ 874/1971) ν’ αναγράφεται ο κλάδος και το μισθολογικό κλιμάκιο που θα κατατασσόταν κατά την 31-10-2011 αν ήταν μόνιμος υπάλληλος.

5.Απλή υπεύθυνη δήλωσηότι δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει   σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, καθώς και αν επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εισφοράς.

6.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας.

7.Γνωστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου(ΑΦΜ) .

Επιπλέον των προαναφερομένων δικαιολογητικών οιγιατροί ΕΣΥυποβάλλουν:

8.Bεβαίωση ειδικότηταςαπό την οποία να προκύπτουν τα χρονικά διαστήματα που λήφθηκαν υπόψη για την απόκτησή της και πόσος ήταν ο απαιτούμενος τότε χρόνος .

9.Βεβαίωση προσόντος διορισμούκαιβεβαίωση εγγραφήςστον οικείο Ιατρικό Σύλλογο .

10. Πιστοποιητικά προϋπηρεσιών

Για συνταξιούχο (εντός 5ετούς προθεσμίας ) :

1.Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτουν τα απαιτούμενα έτη φοίτησης για τη λήψη του βασικού πτυχίου αλλά και το ακριβές χρονικό διάστημα φοίτησης (από …….. έως …….).

2.Υπεύθυνη δήλωση (όπως και για τους εν ενεργεία υπαλλήλους).

Στρατιωτικής Θητείας

(Άρθρο 20 παρ. 4 Ν.2084/1992)

(για πολιτικούς υπαλλήλους και στρατιωτικούς)

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:Όσους δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-1997.

ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΤΙΚΟΣ/ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ:Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας είτε απαιτείται αναγνώρισή του με εξαγορά είτε όχι, λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ:A. Για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και υπαλλήλους γενικά (μη υπαγόμενους στα ειδικά μισθολόγια).

α) Χωρίς επίδομα θέσης ευθύνης:(Βασικός Μισθός + 140,80) x 6,67% x μήνες (που επιθυμεί ο/η υπάλληλος να αναγνωρίσει)

β) Με επίδομα θέσης ευθύνης:(Βασικός Μισθός + 140,80 + Επιδ. Θέσης) x 6,67% x μήνες.

B.Για υπαλλήλους/λειτουργούς υπαγόμενους στα ειδικά μισθολόγια (δικαστικοί λειτουργοί, μέλη ΔΕΠ/ΑΕΙ, ΕΠ/ΤΕΙ, ερευνητές, γιατροί ΕΣΥ, στρατιωτικοί κλπ) .(Συντάξιμες αποδοχές) x 6,67% x μήνες

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:Για τους μη υπαγόμενους σε ειδικό μισθολόγιο οι μισθολογικές παροχές του Βασικού Μισθού και του επιδόματος θέσης είναι εκείνες του χρόνου υποβολής της αίτησης και μετά την ισχύ του νέου μισθολογίου του Ν.4024/2011, εκείνες της 31-10-2011(όπως αυτές θα ισχύουν κάθε φορά).Για τους υπαγόμενους σε ειδικό μισθολόγιο οι συντάξιμες αποδοχές είναι εκείνες του χρόνου υποβολής της αίτησης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ;·οποτεδήποτεόταν ο/η υπάλληλος είναι εν ενεργεία ή

.·κατά την συνταξιοδότησηή και

·μετά την συνταξιοδότηση(εντός 5ετίας)

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ/ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ;Στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ. Κράτους (Η σχετική αίτηση απευθύνεται στην αρμόδια κατά περίπτωση Διεύθυνση και Τμήμα ).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα παρακάτω :

Για εν ενεργεία υπάλληλο:1.Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολώναπό το οποίο να προκύπτουν το έτος γέννησης και η διάρκεια της πραγματικής υπηρεσίας του. Επίσης θα πρέπει ν’ αναγράφονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης του διορισμού στο ΦΕΚ, ανακοίνωσής του, ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας, καθώς και οι τυχόν προϋπηρεσίες του ακριβή χρονικά διαστήματα).

Προκειμένου για στρατιωτικούς γενικά υποβάλλεται φύλλο μητρώου.

2.Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄)ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τούτου από το ευρισκόμενο στον υπηρεσιακό του φάκελο.

3. Βεβαίωση αποδοχώντου μήνα υποβολής της αίτησης του υπαλλήλου/στρατιωτικού στην Υπηρεσία μας (για τους μη υπαγόμενους σε ειδικό μισθολόγιο αποδοχές της 31-10-2011), προκειμένου, βάσει αυτών, να καθοριστεί το ποσό της εισφοράς εξαγορά του 6,67%.

Στις περιπτώσεις επί συμβάσει υπαλλήλων (υπαχθέντες στο ΝΔ 874/1971) ν’ αναγράφεται ο κλάδος και το μισθολογικό κλιμάκιο που θα κατατασσόταν κατά την 31-10-2011 αν ήταν μόνιμος υπάλληλος.

4.Απλή υπεύθυνη δήλωσή τουότι δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, καθώς και αν επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εισφοράς.

5.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας.

6.Γνωστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου(ΑΦΜ) .

Επιπλέον των προαναφερόμενων δικαιολογητικώνοι γιατροί ΕΣΥυποβάλλουν :

7.Βεβαίωση ειδικότηταςαπό την οποία να προκύπτουν τα χρονικά διαστήματα που λήφθηκαν υπόψη για την απόκτησή της και πόσος ήταν ο απαιτούμενος τότε χρόνος.

8.Βεβαίωση προσόντοςδιορισμούκαιβεβαίωση εγγραφήςστον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.

9.Πιστοποιητικά προϋπηρεσιών.

Για συνταξιούχο (εντός 5ετούς προθεσμίας από την αποχώρησή του από την υπηρεσία ) :

1.Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄)ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τούτου από το ευρισκόμενο στον υπηρεσιακό του φάκελο.

2.Υπεύθυνη δήλωση(όπως και για τους εν ενεργεία υπαλλήλους / στρατιωτικούς).

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ;Με αναγνωριστική πράξη, η οποία εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση της Υπηρεσίας Συντάξεων. Η πράξη αυτή μετά την εκτέλεσή της κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην Υπηρεσία του υπαλλήλου/στρατιωτικού(εφόσον πρόκειται για εν ενεργεία υπάλληλο ή στρατιωτικό).

Στην εν λόγω αναγνωριστική πράξη αναφέρεται ο αναγνωριζόμενος χρόνος και η συμπληρωματική εισφορά εξαγοράς που βαρύνει τον υπάλληλο/στρατιωτικό ή τον συνταξιούχο.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:·ΕΦΑΠΑΞ, εντός ευλόγου χρόνου (μέσα σ’ ένα μήνα από την κοινοποίηση της αναγνωριστικής πράξης) οπότε παρέχεται έκπτωση 10% ή

·ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ(τόσες όσοι οι μήνες που αναγνωρίζονται) από τις αποδοχές ή από τη σύνταξη.

Διαδικασία Συνταξιοδότης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.Αίτησηπου υποβάλλεται από τον/την υπάλληλο/λειτουργό, μετά την λύση της υπαλληλικής του σχέσης, στην Υπηρεσία του (Δ/νση Διοικητικού ή στην αντίστοιχη Υπηρεσία η οποία είναι αρμόδια για να παρακολουθεί τις διοικητικές μεταβολές του Υπαλλήλου (πχ προκειμένου για εκπαιδευτικούς η αίτηση συνταξιοδότησης υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης).

Το έντυπο της αίτησης είναι ειδικό ,φέρει στο πάνω μέρος του τον τίτλο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ» συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον υπάλληλο και απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ήτοι εκτός από το Γ.Λ.Κράτους και στα λοιπά Ταμεία (ΜΤΠΥ, ΤΕΑΔΥ & Ταμείο Πρόνοιας ΔΥ αν ασφαλίζεται και σ’ αυτά ο υπάλληλος/λειτουργός).

Θα πρέπει να επιδεικνύεται από τον αιτούντα/την αιτούσα ιδιαίτερη προσοχή κατά την συμπλήρωση των πεδίων που σχετίζονται με την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας και του χρόνου της προηγούμενης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και με την εφαρμογή ή μη των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης (εφόσον βέβαια συντρέχουν τέτοιοι λόγοι).

Σε περίπτωση θανάτου του/της υπαλλήλου/λειτουργού η αίτηση υποβάλλεται από τα μέλη της οικογένειας (χήρα ή χήρο σύζυγο, παιδί ή γονέα κλπ κατά περίπτωση).

2.Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ)του/της υπαλλήλου/λειτουργού.

Μετά το ΠΔ 102/2004 (ΦΕΚ 70 Α΄) αποτελεί το επίσημο δικαιολογητικό συνταξιοδότησης που αντικατέστησε την συντριπτική πλειοψηφία των υποβαλλομένων μέχρι τότε δικαιολογητικών.

Μέσω μιας συγκεκριμένης εφαρμογής που έχει αναπτύξει το Γ.Λ.Κράτους, την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο διαπιστευμένοι χρήστες από τις Υπηρεσίες, το εν λόγω ΔΕΛΤΙΟ συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία του/της υπαλλήλου/λειτουργού τυπώνεται σε έντυπη μορφή και αφού υπογραφεί από τον οικείο Προϊστάμενο είναι έτοιμο για αποστολή στο Γ.Λ.Κράτους.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Δωρεάν διάθεση πέντε self tests στους μαθητές από 14/10 μέχρι 23/10

Δοθέντος ότι το ΔΑΥΚ είναι το επίσημο δικαιολογητικό συνταξιοδότησης είναι προφανής η αναγκαιότητα για την πλήρη και σωστή καταχώρηση σ’ αυτό (μέσω της συμπλήρωσης των οικείων πεδίων) όλων των απαραίτητων στοιχείων-δεδομένων που θα συμβάλλουν στην απρόσκοπτη συνταξιοδότηση συνταξιοδότηση του/της υπαλλήλου/λειτουργού.

Ελλιπής ή εσφαλμένη καταχώρηση των στοιχείων/δεδομένων στο ΔΑΥΚ απαιτούν πρόσθετες διευκρινίσεις ή αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, με ό,τι τούτο μπορεί να σημαίνει για τον χρόνο απονομής της σύνταξης.

3.Υπεύθυνη δήλωση(ειδικό έντυπο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ΔΑΥΚ ), συμπληρώνεται από τον υπάλληλο/λειτουργό, διαγράφεται ότι δεν ισχύει και υπογράφεται από αυτόν.

Ειδικότερα δηλώνεται :

– αν ο χρόνος του χρησίμευσε για να πάρε ή όχι σύνταξη από άλλο φορέα- αν για τον ίδιο χρόνο πήρε ή όχι αποζημίωση,- αν κατέχει οποιαδήποτε θέση ή όχι στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (σε καταφατική περίπτωση αναφέρεται ο φορέας)- αν πήρε ή παίρνει άλλη σύνταξη και από πού (αναφέρεται ο φορέας ,αν η εργασία για την οποία συνταξιοδοτήθηκε διανύθηκε στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, επισυνάπτεται αντίγραφο της συνταξιοδοτικής πράξης)- αν είναι έγγαμος/η, άγαμος/η, διαζευγμένος/η, σε διάσταση, χήρος/α- αν λαμβάνει ή όχι οικογενειακό επίδομα από άλλη πηγή (σε καταφατική περίπτωση αναφέρεται ο φορέας)- ότι οποιαδήποτε μεταβολή της ατομικής και οικογενειακής κατάστασης θα δηλώνεται στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κράτους- αν επιθυμεί ή όχι την περίθαλψη του Δημοσίου στην περίπτωση που καλύπτεται για περίθαλψη από άλλο φορέα (αναφέρεται ο φορέας)- αν επιθυμεί ή όχι την καταβολή μειωμένης σύνταξης (όταν η ηλικία που έχει υπολείπεται του κατά περίπτωση ισχύοντος ορίου ηλικίας)

4.Τυχόν ιατρικές γνωματεύσεις, δικαστικές αποφάσεις, βεβαιώσεις για τον χρόνο ασφάλισης σε άλλους ασφαλιστικούς φορείςσυναποστέλλονται στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κράτους.

Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται με διαβιβαστικό της Υπηρεσίας στην αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γ.Λ.Κράτους.Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται από του ίδιους τους ενδιαφερόμενους δεν θα γίνονται δεκτά από την Υπηρεσία Συντάξεων.

Επίσης σημειώνεται ότι το συνταξιοδοτικό όργανο (Δνση Κανονισμού Συντάξεων) κατά την εξέταση της υπόθεσης έχει το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά όταν κάτι τέτοιο κρίνεται επιβεβλημένο.

Υποδείγματα Αιτήσεων Πολιτικών

Νομοθεσία

Ειδικές Παθήσεις

ΑΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Ποιοι υπάλληλοι υπάγονται στις ειδικές παθήσεις;

Όσοι είναι:

-παντελώς τυφλοί (άρθ. 1, παρ. 1 του Ν. 955/79)

-παραπληγικοί ή τετραπληγικοί (άρθ. 3, παρ. 1 του Ν. 2227/94)

Όσοι πάσχουν από:

-υπερφωσφατασαιμία (άρθ. 8, παρ. 1 του Ν. 2592/98)

-Βήτα ομόζυγο μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση (άρθ. 3, παρ. 1 του Ν. 2227/94)

-από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση (άρθ. 2, παρ. 1 του Ν. 3075/02)

-αιμορροφιλία Α΄& Β΄ (άρθ. 16, παρ. 1 του Ν. 3865/10)

-μυασθένεια ή μυοπάθεια (άρθ. 16, παρ. 1 του Ν. 3865/10)

– διάχυτο γιγαντιαίο αιματολεμφαγγείωμα (άρθ. 4, παρ. 1 του Ν. 3620/07)

Όσοι έχουν υποστεί:

-μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί) (άρθ. 3, παρ. 1 του Ν. 3513/06)

-ακρωτηριασμό των άνω ή των κάτω άκρων ή του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου (άρθ. 16,παρ. 1 του Ν. 3865/10).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

-Σε όλες τις περιπτώσεις η πάθηση πρέπει να υπάρχει κατά τον χρόνο της αποχώρησης του/της υπαλλήλου από την υπηρεσία.

Ποιες είναι οι συνταξιοδοτικές συνέπειες για τα πρόσωπα που υπάγονται στις ειδικές παθήσεις;

Για την συνταξιοδότησή τους αρκεί 15ετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία χωρίς όριο ηλικίας και ανεξάρτητα από το αν αποχώρησαν από την υπηρεσία με παραίτηση ή απολύθηκαν λόγω ανικανότητας.Η σύνταξη που δικαιούνται είναι αυξημένη και μαζί μ’ αυτήν δικαιούνται και ένα προσωπικό και αμεταβίβαστο επίδομα ανικανότητας (βλ. παρακάτω)

 

Ποιοι εξαιρούνται από το ευνοικό καθεστώς συνταξιοδότησης;

Μόνο όσοι απολύονται για πειθαρχικούς λόγους.

Ποιο είναι το ελάχιστα απαιτούμενο ποσοστό ανικανότητας;

Για όλες τις προαναφερόμενες παθήσεις θα πρέπει να συντρέχει ποσοστό ανικανότητας τουλάχιστον 67%.

Ποιο είναι το όργανο που διαπιστώνει το είδος της πάθησης και το ποσοστό ανικανότητας;

Η Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ), η οποία εδρεύει στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Ποια είναι η διαδικασία παραπομπής στην ΑΣΥΕ και τι ακολουθεί;

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η υπάλληλος πρέπει να ζητήσει με αίτησή του/της  προς την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γ.Λ.Κράτους την παραπομπή του/της στην ΑΣΥΕ προκειμένου να γνωματεύσει για το είδος της πάθησης και το ποσοστό ανικανότητας.

Για διευκόλυνση της Επιτροπής κρίνεται σκόπιμο να συνοδεύεται η αίτηση από κάποια ιατρική γνωμάτευση (νοσοκομείου ή Υγειονομικής Επιτροπής ή του ΚΕΠΑ) για το είδος της πάθησης.

Η αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων εκδίδει ένα παραπεμπτικό έγγραφο το οποίο ταυτόχρονα κοινοποιεί και στον/στην ενδιαφερόμενο/η υπάλληλο.

Οταν ο/η ενδιαφερόμενος/η το λάβει επικοινωνεί με την ΑΣΥΕ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σ’ αυτό, για να καθοριστεί ο τόπος και ο χρόνος εξέτασής του/της.

Η γνωμάτευση που εκδίδεται από την ΑΣΥΕ αποστέλλεται στην Διεύθυνση Συντάξεων που έκανε την παραπομπή, η οποία με την σειρά της την κοινοποιεί στον/στην ενδιαφερόμενο/η.

Πριν την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας είναι φρόνιμο να μην έχειο/η υπάλληλος κινήσει την διαδικασία αποχώρησής του/της από την υπηρεσία.

Πώς υπολογίζεται η σύνταξη των υπαλλήλων που υπάγονται στις ειδικές παθήσεις ;

Η μηνιαία σύνταξη, ορίζεται στα ογδόντα τοις εκατό (80%) των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά το χρόνο του θανάτου τους ή κατά το χρόνο της εξόδου τους από την υπηρεσία (βασικός μισθός του ΜΚ που είχαν την 31/10/2011, το ποσό των 140,80 Ευρώ και το τυχόν δικαιούμενο επίδομα θέσης), εφόσον εξέρχονται λόγω παραίτησης ή απολύονται για λόγους υγείας ή λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας .

Ποιο είναι το ύψος του δικαιούμενου επιδόματος ανικανότητας;

Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται σε 406,40 Ευρώ (40% του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού όπως αυτός ορίστηκε την 31/10/2011).

Κρατήσεις

Η βασική σύνταξη, όπως αυτή αναγράφεται στην πράξη συνταξιοδότησης, δεν είναι αυτή που τελικά σας καταβάλλεται. Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορφώνεται ως εξής :

Στη βασική σύνταξη προστίθενται το αναλογούν επίδομα εξομάλυνσης (δεν είναι σταθερό και εξαρτάται από το ποσό της βασικής σύνταξης) και τα τυχόν καταβαλλόμενα οικογενειακά επιδόματα και στην συνέχεια γίνονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθες κρατήσεις και μειώσεις :

• η μείωση λόγω απασχόλησης ή κατοχής θέσης

• η κράτηση για υγειονομική περίθαλψη

• η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ) αρθ.11 Ν.3865/10 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 του αρθ.2 του Ν.4002/11

• η επιπλέον εισφορά του αρ.2 παρ.14 εδ.α του Ν.4002/11,

• η μείωση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του αριθ.1 του Ν.4024/2011

• η μείωση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ.1 του Ν.4051/2012

• η μείωση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4093/2012

• η κράτηση φόρου και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του αρ. 29 του Ν.3986/2011.

Στην περίπτωση που λαμβάνετε βουλευτική σύνταξη ή χορηγία αιρετού οργάνου των Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού προηγείται η μείωση της βουλευτικής σύνταξης ή της χορηγίας κατά 20% ή 30%, εφόσον λαμβάνετε και δεύτερη ή τρίτη κύρια σύνταξη αντίστοιχα από άλλο ασφαλιστικό Ταμείο ή το Δημόσιο.

Οι υπό στοιχεία 2 έως 6 μειώσεις και εισφορές υπολογίζονται από την Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων με συνυπολογισμό των καταβαλλόμενων από όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α) συντάξεων.

Α. Κράτηση για υγειονομική περίθαλψη.

Η κράτηση για υγειονομική περίθαλψη, διενεργείται στο συνολικό ακαθάριστο ποσό της σύνταξης, δηλαδή λαμβάνονται υπόψη : η βασική σύνταξη, το επίδομα εξομάλυνσης, τα οικογενειακά  και τα τυχόν προσωπικά επιδόματα.

Β. Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ) (αρθ.11 Ν.3865/10 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 του αρθ.2 του Ν.4002/11)

Η Ε.Α.Σ παρακρατείται μηνιαία από τη σύνταξη του Δημοσίου, υπολογίζεται στο συνολικό ακαθάριστο ποσό αυτής αφαιρουμένων των οικογενειακών επιδομάτων και καθορίζεται ως εξής :

Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00€, ποσοστό 3%

Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.000,00€, ποσοστό 6%

Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00€, ποσοστό 7%

Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600,00€, ποσοστό 9%

Για συντάξεις από 2.600,01 € έως 2.900,00€, ποσοστό 10%

Για συντάξεις από 2.900,01 € έως 3.200,00€, ποσοστό 12%

Για συντάξεις από 3.200,01 € έως 3.500,00€, ποσοστό 13%

Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό 14%

Για την πρώτη κατηγορία, το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της Ε.Α.Σ δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €).

Στις περιπτώσεις που στην κατά μεταβίβαση σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, η προβλεπόμενη παρακράτηση πραγματοποιείται στο καταβαλλόμενο σε κάθε συνδικαιούχο ποσό.

Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων από μία κύριες συντάξεις από το Δημόσιο ή από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των συντάξεων αυτών και η παρακράτηση γίνεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα.

Από την ανωτέρω κράτηση της Ε.Α.Σ εξαιρούνται :

– όσοι εξ΄ιδίου δικαιώματος, που έπαθαν εξαιτίας της υπηρεσίας, λαμβάνουν το επίδομα ανικανότητας της παρ.5 αρ.54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συνταξιούχων (Π.Δ 169/2007) (παραπληγίες)

– όσοι εξ΄ιδίου δικαιώματος, αξιωματικοί και οπλίτες  συνταξιοδοτούνται γιατί έπαθαν παραπληγία με ορθοκυστικές διαταραχές

– όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος λαμβάνουν επίδομα τυφλότητας

– όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν πολεμική σύνταξη

– όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν σύνταξη παθόντων στην Υπηρεσία

– όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες από τρομοκράτες (Ν.1897/90 και 1977/91)

– όσοι λαμβάνουν το μεγάλο επίδομα ανικανότητας του αρ.1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συνταξιούχων (Π.Δ 169/2007)

Γ. Επιπλέον εισφορά του αρ.2 παρ.14 εδ.α Ν.4002/11

Η ανωτέρω μηνιαία εισφορά παρακρατείται μόνο από όσους συνταξιούχους του Δημοσίου δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, αφού πρώτα αφαιρεθεί η κράτηση της Ε.Α.Σ, ως εξής :

για συντάξεις από 1.700,01€ έως 2.300,00 € ποσοστό 6%

για συντάξεις από 2,300,01€ έως 2.900,00 € ποσοστό 8%

για συντάξεις από 2.900,01€ και άνω  ποσοστό 10%

Εξαιρούνται της ανωτέρω κράτησης :

– όσοι στρατιωτικοί συνταξιούχοι αποστρατεύτηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας

– όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες από τρομοκράτες (Ν.1897/90 και 1977/91)

– όσοι λαμβάνουν με την σύνταξή τους επίδομα ανικανότητας του αρ.54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συνταξιούχων (Π.Δ 169/2007)

Για την πρώτη κατηγορία, το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της επιπλέον εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700,00 €).

Η παραπάνω παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από την συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας.

Στις περιπτώσεις που στην κατά μεταβίβαση σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, η προβλεπόμενη παρακράτηση πραγματοποιείται στο καταβαλλόμενο σε κάθε συνδικαιούχο ποσό.

Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων από μία κύριες συντάξεις από το Δημόσιο ή από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των συντάξεων αυτών και η παρακράτηση γίνεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα.

Δ. Μείωση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του αριθ.1 του Ν.4024/11

Το ποσό της σύνταξης που προκύπτει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων των ανωτέρω νόμων 3865/10 και 4002/11 , υπόκειται σε μείωση ως εξής :

– για όσους έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, μειώνεται κατά 20% το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200,00 €.

Κατ΄εξαίρεση όμως, στην μείωση αυτή εμπίπτουν και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αλλά αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία καθώς και όσοι συνταξιοδοτήθηκαν με την συμπλήρωση τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ετών υπηρεσίας.

– για όσους ΔΕΝ έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, μειώνεται κατά 40% το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000,00 €.  Η μείωση αυτή διακόπτεται από την πρώτη του επομένου μήνα από εκείνο κατά τον οποίο συμπληρώνει το 55ο έτος.

Εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης :

– όσοι λαμβάνουν με την σύνταξή τους επίδομα ανικανότητας του αρ.54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συνταξιούχων (Π.Δ 169/2007)

– όσοι πολεμικοί συνταξιούχοι λαμβάνουν το επίδομα ανικανότητας των άρθρ. 100 έως 104 του Κώδικα Πολεμικών Συνταξιούχων (Π.Δ 168/2007)

– όσοι συνταξιούχοι (από ίδιο δικαίωμα ή και μεταβίβαση) έχουν παιδί ή ανάπηρο σύζυγο με ποσοστό 80% και άνω (η ανικανότητά τους πρέπει να προκύπτει από γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε).

– όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες από τρομοκράτες (Ν.1897/90 και 1977/91)

–  όσοι συνταξιούχοι, γενικά, είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 80% και άνω (η ανικανότητά τους πρέπει να προκύπτει από γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε).

–  όσοι εξ΄ιδίου δικαιώματος λαμβάνουν πολεμική σύνταξη (ισχύει από 29-4-2013)

Στις περιπτώσεις που στην σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, η μείωση θα διενεργηθεί επί του καταβαλλόμενου ποσού σύνταξης σε κάθε δικαιούχο χωριστά.

Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο δύο συντάξεων από το Δημόσιο, η κατά περίπτωση μείωση διενεργείται επί της κάθε σύνταξης χωριστά.

Ε. Μείωση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ.1 του Ν.4051/12

Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την παρακράτηση των προηγούμενων κρατήσεων των νόμων 3865/10, 4002/11 και 4024/11, και υπερβαίνει τα 1.300,00 €, υπόκειται σε μείωση κατά 12%.

Οι εξαιρέσεις από την μείωση του παρόντος νόμου ταυτίζονται με της προηγούμενης μείωσης του Ν.4024/2011.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Στεγαστικό επίδομα 1.000 ευρώ στους καταρτιζόμενους των Δημόσιων ΙΕΚ

Στις περιπτώσεις που στην κατά μεταβίβαση σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, η προβλεπόμενη μείωση πραγματοποιείται στο καταβαλλόμενο σε κάθε συνδικαιούχο ποσό.

Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων από μία κύριες συντάξεις από το Δημόσιο ή από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των συντάξεων αυτών και η μείωση γίνεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα.

ΣΤ. Μείωση για ποσά συντάξεων που υπερβαίνουν τα 1.000,00 ευρώ (Ν. 4093/12)

Η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων (κυρίων, επικουρικών και μερισμάτων) που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ, μειώνονται ως εξής:

– από 1.000,00 ευρώ έως και 1.500,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ.

– από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ.

– από 2,000,01 ευρώ έως και 3.000,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ.

– από 3.000,01 ευρώ και άνω, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 20%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 2.550,01 ευρώ.

Για τον προσδιορισμό του ποσοστού μείωσης λαμβάνεται υπόψη ΜΟΝΟ το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης αφαιρουμένων των παρακρατήσεων των νόμων 3865/10, 4002/11, 4024/11 και 4051/12.

Εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης :

– οι συνταξιούχοι του Δημοσίου γενικά, οι οποίοι είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

– όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες από τρομοκράτες (Ν.1897/90 και 1977/91) (ισχύει από 29-4-2013)

Ζ. Κράτηση για φόρο και για ειδική εισφορά αλληλεγγύης (αρ.29 του Ν.3986/11)

Ο φόρος και η κράτηση για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζονται με τις ισχύουσες, κάθε φορά, διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1) Συνταξιούχος Δημοσίου από ίδιο δικαίωμα με ηλικία μεγαλύτερη των 60 ετών λαμβάνει βασική σύνταξη 1.380,00 € και επίδομα εξομάλυνσης 40,00 €.

Κράτηση για υγειονομική περίθαλψηΑκαθάριστο ποσό σύνταξης, που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της υγειονομικής περίθαλψης 1.380,00 + 40,00 = 1.420,00

Συντελεστής κράτησης 4%, οπότε 1.420,00 Χ 4% = 56,80 € η κράτηση για περίθαλψη.

Κράτηση Ε.Α.Σ

Συνολικό ποσό σύνταξης 1.380,00 + 40,00 = 1.420,00 €

Ποσοστό εισφοράς Ε.Α.Σ  3% άρα 1.420,00 Χ 3% = 42,60 η κράτηση Ε.Α.Σ.  Τότε όμως 1.420,00 – 42,60 = 1.377,40 €  το ποσό της σύνταξης μετά την κράτηση θα υπολείπεται των 1.400,00 €  οπότε η παρακράτηση θα περιοριστεί στο ποσό των 20,00 €.

 

Επιπλέον κράτηση Ν.4002/2011

Επειδή ο συνταξιούχος είναι μεγαλύτερος από 60 ετών, δεν υπόκειται στην επιπλέον εισφορά του Ν.4002/2011.

Μείωση  Ν.4024/2011

1.420,00 – 20,00 = 1.400,00 €  (από τη συνολική σύνταξη αφαιρείται η κράτηση Ε.Α.Σ)

1.400,00 – 1200,00 = 200,00 Χ 20% = 40,00 €

Η μείωση θα είναι 40,00 €

Μείωση Ν.4051/2012

1.420,00 – 20,00 – 40,00 = 1.360,00 (από τη συνολική σύνταξη αφαιρείται επιπλέον η μείωση του ν.4024/11)

1.360,00  – 1.300,00 = 60,00 Χ 12% = 7,2 €

Η μείωση θα είναι 7,2 €

Μείωση Ν.4093/2012

Ποσό για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτής της μείωσης :

1.380,00 – 20,00 – 40,00 – 7,2 = 1.312,80 € (από την συνολική σύνταξη αφαιρείται επιπλέον η μείωση του ν.4051/12 και δεν συνυπολογίζεται το επίδομα εξομάλυνσης)

Ο συνταξιούχος δεν λαμβάνει καμία άλλη σύνταξη από φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή μέρισμα

Συντελεστής μείωσης :  5% άρα μείωση 1.312,80 Χ 5% = 65,64€

Κράτηση για φόρο και ειδική εισφορά αλληλεγγύης (αρ.29 του Ν.3986/11)

Η αρχική ακαθάριστη σύνταξη θα διαμορφωθεί σε : 1.380,00 + 40,00 – 56,80 – 20,00 – 40,00 – 7,2 – 65,64 = 1.230,36 ευρώ που αποτελεί και το μηνιαίο φορολογητέο εισόδημα. Αυτό θα υποστεί τις κρατήσεις του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική κλίμακα και η διαφορά που θα προκύψει είναι το πληρωτέο ποσό που θα κατατεθεί στο πιστωτικό ίδρυμα επιλογής του συνταξιούχου.

2) Συνταξιούχος Δημοσίου και άλλου ασφαλιστικού οργανισμού (ΤΣΕΜΕΔΕ) από ίδιο δικαίωμα, με ηλικία μεγαλύτερη των 60 ετών που λαμβάνει : από το Δημόσιο βασική σύνταξη 1149,35  €  επίδομα εξομάλυνσης  38,00 € επίδομα συζύγου 35,00 €,  από το ΤΣΕΜΕΔΕ  σύνταξη 815,11 €,  επικουρική σύνταξη 221,42 € και μέρισμα 162,94 €.

Υπενθυμίζουμε ότι, στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων από μία κύριες συντάξεις από το Δημόσιο ή από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των συντάξεων αυτών και η παρακράτηση γίνεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα.

Κράτηση για υγειονομική περίθαλψηΑκαθάριστο ποσό σύνταξης, που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της υγειονομικής περίθαλψης 1.149,35 + 38,00 + 35,00 = 1.222,35 €

Συντελεστής κράτησης 4%, δηλαδή 1.222,35 Χ 4% = 48,89 € η κράτηση για υγειονομική περίθαλψη

Κράτηση Ε.Α.Σ

Σύνταξη Δημοσίου : 1149,35  + 38,00 = 1.187,35 €

Σύνταξη ΤΣΕΜΕΔΕ : 815,11 €

Άθροισμα κύριων συντάξεων : 1.187,35 + 815,11 = 2.002,46 €

Ποσοστό εισφοράς Ε.Α.Σ :  7 %

Συνολική κράτησης Ε.Α.Σ : 2.002,46 Χ 7% = 140,17€  που παρακρατείται αναλογικά

από Δημόσιο      140,17 Χ 1.187,35 / 2.002,46 = 83,11 €

από ΤΣΕΜΕΔΕ   140,17  Χ  815,11 / 2.002,46 = 57,06 €

Επιπλέον κράτηση Ν.4002/2011Παρόλο όπου το άθροισμα των κύριων καταβαλλόμενων συντάξεων από Δημόσιο και ΤΣΕΜΕΔΕ, αφού αφαιρεθεί η κράτηση ΕΑΣ είναι μεγαλύτερο από 1.700,00 €  (1.187,35 – 83,11   + 815,11 – 57,06 = €) επειδή ο συνταξιούχος είναι μεγαλύτερος από 60 ετών δεν προβλέπεται επιπλέον κράτηση του Ν.4002/2011.

Μείωση  Ν.4024/2011

1.187,35 – 83, 11 = 1.104,24 €  ( από την συνολική σύνταξη αφαιρείται η κράτηση Ε.Α.Σ)

Δεν θα γίνει μείωση του Ν.4024/2011, διότι το καταβαλλόμενο ποσό είναι μικρότερο των 1.200,00 €. (Όμοια και με την σύνταξη ΤΣΕΜΕΔΕ)

Μείωση Ν.4051/2012

Σύνταξη Δημοσίου : 1.187,35 – 83,11   = 1.104,24 €

Σύνταξη ΤΣΕΜΕΔΕ : 815,11 – 57,06 = 758,05 €

Άθροισμα κύριων συντάξεων : 1.104,24 + 758,05 = 1.862,29 €

1.862,29 – 1.300,00 = 562,29 Χ 12% = 67,47 € η συνολική μείωση που γίνεται αναλογικά

από Δημόσιο : 67,47 Χ 1.104,24 / 1.862,29 = 40,01€

από ΤΣΕΜΕΔΕ  : 67,47 Χ 758,05 / 1.862,29 = 27,46€

Μείωση Ν.4093/2012

Για τον υπολογισμό της μείωσης αθροίζονται τα ποσά όλων των μηνιαίων συντάξεων, κύριων  επικουρικών και μερισμάτων :

Ποσό σύνταξης Δημοσίου : 1149,35  – 83,11 – 40,01 = 1.026,23 € ( από τη συνολική σύνταξη αφαιρείται επιπλέον η μείωση του ν.4051/12 και δεν συνυπολογίζεται το επίδομα εξομάλυνσης)

Σύνταξη ΤΣΕΜΕΔΕ : 758,05 – 27,46 = 730,59 €

Επικουρική σύνταξη : 221,42 €

Μέρισμα : 162,94 €

Άθροισμα συντάξεων  : 1.026,23 + 730,59 + 221,42 + 162,94 = 2.141,18 €

Συντελεστής μείωσης : 15%  που εφαρμόζεται σε κάθε σύνταξη κύρια, επικουρική και στο μέρισμα. Για το Δημόσιο : 1.026,23 Χ 15% = 153,93 €

Κράτηση για φόρο και ειδική εισφορά αλληλεγγύης (αρ.29 του Ν.3986/11)Η αρχική ακαθάριστη σύνταξη θα διαμορφωθεί σε : 1149,35  + 38,00 + 35,00  – 48,89 – 83,11 – 40,01 – 153,93 = 896,41 ευρώ που αποτελεί και το μηνιαίο φορολογητέο εισόδημα. Αυτό θα υποστεί τις κρατήσεις του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική κλίμακα και η διαφορά που θα προκύψει είναι το πληρωτέο ποσό που θα κατατεθεί στο πιστωτικό ίδρυμα επιλογής του συνταξιούχου.

Διπλοσυνταξιούχος με προσωπική σύνταξη και σύνταξη χηρείας3)  Χήρα 75 ετών, συνταξιούχος Δημοσίου με προσωπική βασική σύνταξη 1.157,14 € και επίδομα εξομάλυνσης 35,00 λαμβάνει και σύνταξη χηρείας από το Δημόσιο μειωμένη κατά 75%, βασική 207,18 € και επίδομα εξομάλυνσης 10,00 € . Η συνταξιούχος λαμβάνει επικουρικές συντάξεις από ίδιο δικαίωμα και από μεταβίβαση ποσού 216,19 € και 44,70 € αντίστοιχα και μερίσματα από ίδιο δικαίωμα και από μεταβίβαση ποσού 158,90 € και 15,89 € αντίστοιχα.

Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων από μία κύριες συντάξεις από το Δημόσιο λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων και η παρακράτηση γίνεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα.

Κράτηση για υγειονομική περίθαλψη

Ακαθάριστο ποσό σύνταξης, που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της υγειονομικής περίθαλψης.

Για την προσωπική σύνταξη : 1.157,14 + 35,00 = 1.192,14 €

Συντελεστής κράτησης 4% οπότε 1.192,14 Χ 4% = 47,68 € η κράτηση για περίθαλψη.

Για την σύνταξη μεταβίβασης : 207,18 + 10,00 = 217,18 €

Συντελεστής κράτησης 4%, οπότε  217,18 Χ 4% =  8,68 € η κράτηση για περίθαλψη

Κράτηση Ε.Α.Σ

Προσωπική σύνταξη : 1.157,14 + 35,00 = 1.192,14 €

Σύνταξη μεταβίβασης : 207,18 + 10,00 = 217,18 €

Άθροισμα κύριων συντάξεων : 1.192,14 + 217,18 =  1.409,32 €

Ποσοστό εισφοράς Ε.Α.Σ : 3% άρα 1.409,32 Χ 3% = 42, 28 € η κράτηση Ε.Α.Σ. Τότε όμως 1.409,32 – 42,28 = 1.367,04 €. Το ποσό της σύνταξης μετά την κράτηση Ε.Α.Σ θα υπολείπεται των 1.400,00 €, οπότε η παρακράτηση θα περιοριστεί στο ποσό των 9,32 € και εφαρμόζεται αναλογικά.

Προσωπική σύνταξη : 9,32 Χ 1.192,14 / 1.409,32 = 7,88 €

Σύνταξη μεταβίβασης : 9,32 Χ 217,18 / 1.409,32 = 1,44 €

Επιπλέον κράτηση Ν.4002/2011

Η χήρα είναι μεγαλύτερη των 60 ετών, άρα δεν υπόκειται στην επιπλέον κράτηση του ν.4002/11.

Μείωση  Ν.4024/2011

Προσωπική σύνταξη μικρότερη των 1.200,00 €. Δεν υπόκειται σε μείωση.

Σύνταξη μεταβίβασης μικρότερη των 1.200,00 €.  Δεν υπόκειται σε μείωση.

Μείωση Ν.4051/2012

Προσωπική σύνταξη  : 1.192,14 – 7,88 =  1.184,26 €

Σύνταξη μεταβίβασης : 217,18 – 1,44 = 215,74 €

( και στις 2 περιπτώσεις, από την συνολική σύνταξη αφαιρείται η κράτηση Ε.Α.Σ)

Το άθροισμα των δύο (2) συντάξεων είναι : 1.184,26 + 215,74 = 1.400,00 €

1.400,00 –  1.300,00 = 100,00 Χ 12% = 12,00 € η συνολική μείωση που εφαρμόζεται αναλογικά :

Προσωπική σύνταξη : 12,00  Χ 1184,26 / 1.400,00 = 10,15 €

Σύνταξη μεταβίβασης :  12,00 Χ 215,74 / 1.400,00 = 1,85 €

Μείωση Ν.4093/2012

Για τον υπολογισμό της μείωσης αθροίζονται τα ποσά όλων των μηνιαίων συντάξεων, κύριων, επικουρικών και μερισμάτων:

Ποσό προσωπικής σύνταξης Δημοσίου : 1.157,14 – 7,88 – 10,15 = 1.139,11 €

Ποσό σύνταξης μεταβίβασης Δημοσίου : 207,18  – 1,44 – 1,85 = 203,89 €

(από τη συνολική σύνταξη αφαιρείται επιπλέον η μείωση του ν.4051/12 και δεν συνυπολογίζεται το επίδομα εξομάλυνσης)

Άθροισμα συντάξεων χήρας : 1.139,11 + 203,89 + 216,19 + 44,70 + 158,90 + 15,89 = 1.778,68 €

Συντελεστής μείωσης : 10% που εφαρμόζεται σε κάθε σύνταξη κύρια  επικουρική και στο μέρισμα. Για το Δημόσιο :

Προσωπική σύνταξη 1.139,11 Χ 10% = 113,91 €

Σύνταξη μεταβίβασης : 203,89 Χ 10% = 20,39 €

Κράτηση για φόρο και ειδική εισφορά αλληλεγγύης (αρ.29 του Ν.3986/11)Οι αρχικές ακαθάριστες συντάξεις θα διαμορφωθούν σε :

Προσωπική σύνταξη : 1.157,14 + 35,00 – 47,68 – 7,88 -10,15 –  113,91 = 1.012,52 €

Σύνταξη μεταβίβασης : 207,18 + 10,00 – 8,68 –  1,44 – 1,85 – 20,39 = 184,82 €που αποτελούν το μηνιαίο φορολογητέο εισόδημα για κάθε σύνταξη. Αυτό θα υποστεί τις κρατήσεις του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική κλίμακα και η διαφορά που θα προκύψει είναι το πληρωτέο ποσό που θα κατατεθεί στο πιστωτικό ίδρυμα επιλογής του συνταξιούχου.

Συντάξεις μελών οικογένειας

4)  Σύνταξη λόγω θανάτου που συμμετέχουν χήρα και άγαμη θυγατέρα ποσού μεταβίβασης  2.336,78 € με επίδομα εξομάλυνσης 182,00 €.

Η χήρα σύζυγος με ηλικία μεγαλύτερη των 60 ετών, δικαιούται το 1/2 του μεριδίου της σύνταξης δηλαδή 1.168,39 € με επίδομα εξομάλυνσης 91,00 €. Λαμβάνει επίσης επικουρική σύνταξη 204,38 € και μέρισμα 154,22 €.

Η άγαμη θυγατέρα με ηλικία μικρότερη των 55 ετών, δικαιούται ανώτατο όριο σύνταξης 720,00 € το οποίο περιορίζεται λόγω εισοδημάτων στα 434,86 € και δεν δικαιούται επίδομα εξομάλυνσης. Λαμβάνει επίσης μέρισμα 154,22 €.

Υπενθυμίζουμε ότι στις περιπτώσεις που στην κατά μεταβίβαση σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, οι προβλεπόμενες παρακρατήσεις και μειώσεις πραγματοποιούνται στο καταβαλλόμενο σε κάθε συνδικαιούχο ποσό.

Κράτηση για υγειονομική περίθαλψη

Ακαθάριστο ποσό σύνταξης, που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της κράτησης για περίθαλψη :

Για την χήρα : 1.168,39 + 91,00 = 1.259,39 €

Συντελεστής κράτησης 4%, οπότε  1.259,39 Χ 4% = 50,37€  η κράτηση για περίθαλψη

Για την άγαμη : 434,86 €

Συντελεστής κράτησης 4%, οπότε 434,86 Χ 4% = 17,39 € η κράτηση για περίθαλψη

Κράτηση Ε.Α.Σ

Καταβαλλόμενη σύνταξη στη χήρα :  1.168,39 + 91,00 = 1.259,39 €, μικρότερη των 1.400,00 € άρα δεν θα γίνει παρακράτηση ΕΑΣ

Καταβαλλόμενη σύνταξη άγαμης : 434,86 € μικρότερη των 1.400,00 € άρα δεν θα γίνει παρακράτηση ΕΑΣ

Επιπλέον κράτηση Ν.4002/2011Το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης στην χήρα και στην άγαμη είναι μικρότερο από 1.700,00 € άρα δεν θα γίνει σε καμία η επιπλέον παρακράτηση.

Μείωση  Ν.4024/2011

Καταβαλλόμενο μερίδιο χήρας :  1.168,39 + 91,00   = 1.259,39 €

1.259,90 – 1.200,00 = 59,39 Χ 20% = 11,88 €

Καταβαλλόμενο μερίδιο άγαμης : 434,86 μικρότερο από 1.000 € άρα δεν θα  γίνει μείωση

Μείωση Ν.4051/2012

Καταβαλλόμενο μερίδιο χήρας : 1259,39 – 11,88 = 1.247,51 €  (μετά την αφαίρεση της κράτησης ν.4024/11)

Καταβαλλόμενο μερίδιο άγαμης : 434,86

Το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης στην χήρα και στην άγαμη είναι μικρότερο από 1.300,00 € άρα δεν θα γίνει η μείωση ούτε στην άγαμη ούτε στην χήρα.

Μείωση Ν.4093/2012

Για τον υπολογισμό της μείωσης αθροίζονται τα ποσά όλων των μηνιαίων συντάξεων, κύριων  επικουρικών και μερισμάτων :

Για τη χήρα : 1.168,39 – 11,88  = 1.156,51 € (από τη συνολική σύνταξη αφαιρείται επιπλέον η μείωση του ν.4051/12 και δεν συνυπολογίζεται το επίδομα εξομάλυνσης)

Άθροισμα συντάξεων : 1.156,51 + 204,38 + 154,22 = 1.515,11 €

Συντελεστής μείωσης 10% άρα αν 1.515,11 Χ 10% = 151,51 €  τότε όμως 1.515,11 – 151,51 =  1.363,60 € το ποσό που απομένει θα υπολείπεται των 1.425,01 €  οπότε η συνολική μείωση είναι 1.515,11 – 1.425,01 = 90,10 €  και εφαρμόζεται αναλογικά σε κάθε ταμείο ή φορέα.

Για το Δημόσιο : 90,10 Χ 1.156,51 / 1.515,11 = 68,77 €

Για την άγαμη : 434,86 €

Άθροισμα συντάξεων : 434,86 + 154,22 = 589,09 που υπολείπεται των 1.000 € άρα δεν θα  γίνει καμία μείωση

Κράτηση για φόρο και ειδική εισφορά αλληλεγγύης (αρ.29 του Ν.3986/11)

Οι αρχικές ακαθάριστες συντάξεις θα διαμορφωθούν σε :

Για τη χήρα : 1.168,39 + 91,00 – 50,37 – 11,88 – 68,77 = 1.128,37 €

Για την άγαμη : 434,86 – 17,39 = 417,47 €

που αποτελούν το μηνιαίο φορολογητέο εισόδημα για κάθε συνταξιούχο . Αυτό θα υποστεί τις κρατήσεις του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική κλίμακα και η διαφορά που θα προκύψει είναι το πληρωτέο ποσό που θα κατατεθεί στο πιστωτικό ίδρυμα επιλογής του συνταξιούχου.

Πόση σύνταξη θα πάρω;

Παρακολούθηση αίτησης ΣυνταξιοδότησηςΠαρακολούθηση αίτησης Συνταξιοδότησης

Μέσω της εφαρμογής για την Παρακολούθηση Αιτήσεων Συνταξιοδότησης, μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία Συντάξεων,από 1/2/2013 και μετά.

gsis.gr μέσω


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ελεύθερες μετεγγραφές, στέγαση και σίτιση για τους φοιτητές πληγέντων περιοχών

Ελεύθερες μετεγγραφές και μετακινήσεις, καθώς και  στέγαση και σίτιση για τους φοιτητές ...