Home / Αγγλικά / British Council / Το Βρετανικό Συμβούλιο ζήτησε και έλαβε έγκριση από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να δώσει στοιχεία για τα πιστοποιητικά αγγλικής γλώσσας

Το Βρετανικό Συμβούλιο ζήτησε και έλαβε έγκριση από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να δώσει στοιχεία για τα πιστοποιητικά αγγλικής γλώσσας

Δημοσιεύτηκε: 1:18 μμ Ιανουάριος 9th, 2014  


english-flag

Α Π Ο Φ Α Σ Η    ΑΡ.  150/2013

(Τμήμα)

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τμήματος στην έδρα της την 10.12.2013 και ώρα 10:00 μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν οι Πέτρος Χριστόφορος, Πρόεδρος της Αρχής και τα αναπληρωματικά μέλη Σπυρίδων Βλαχόπουλος, ως εισηγητής, Γρηγόριος Λαζαράκος και Χαράλαμπος Ανθόπουλος, σε αντικατάσταση των τακτικών μελών Λεωνίδα Κοτσαλή, Αναστάσιου – Ιωάννη Μεταξά και Δημητρίου Μπριόλα, αντίστοιχα, οι οποίοι, αν και εκλήθησαν νομίμως εγγράφως δεν παρέστησαν λόγω κωλύματος. Παρούσες χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν η Κ. Καρβέλη, Ε.Ε.Π. – δικηγόρος, ως βοηθός εισηγήτρια και η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του τμήματος διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων, ως γραμματέας.

Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω:

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/7700/02-12-2013 αίτησή του, το Βρετανικό Συμβούλιο γνωστοποιεί στην Αρχή την πρόθεσή του να διαβιβάσει στο Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργείται με αντικείμενο την εξέταση των δικαιολογητικών που υπέβαλαν οι επιτυχόντες σε διαγωνισμούς για την πλήρωση θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας διαφόρων Δήμων της χώρας, τα δεδομένα των επιτυχόντων και συγκεκριμένα την επαλήθευση ή μη της γνησιότητας πιστοποιητικών αγγλικής γλώσσας των επιτυχόντων στους προαναφερόμενους διαγωνισμούς και ζητά να του χορηγηθεί άδεια προκειμένου να ενημερώσει δια του τύπου τα υποκείμενα των δεδομένων λόγω του μεγάλου αριθμού τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ……/../…../../../2013 (αριθμ. πρωτ. Αρχής Γ/ΕΙΣ/7089/7.11.2013) έγγραφο του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. προς την Αρχή για το εν λόγω ζήτημα, το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., κατόπιν εντολής των Υπουργών ΔΙ.Μ.Η.Δ. και Εσωτερικών, διενεργεί έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 5 του ν. 3074/2002, σε 178 Δήμους της χώρας, με αντικείμενο την εξέταση της εγκυρότητας των δικαιολογητικών που υπέβαλαν οι επιτυχόντες σε διαγωνισμούς για την πλήρωση θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. Ο έλεγχος αυτός ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου ΔΙ.Μ.Η.Δ. για την προαγωγή της διαφάνειας και αξιοκρατίας και την ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης στο δημόσιο τομέα, έχει ως σκοπό να εντοπιστούν οι παράνομες προσλήψεις και να αποκατασταθεί η νομιμότητα. Οι προσλήψεις των εν λόγω Δημοτικών Αστυνομικών πραγματοποιήθηκαν βάσει προκηρύξεων, σύμφωνα με τις οποίες η γνώση ξένης γλώσσας από τους υποψηφίους, αποτελούσε προαπαιτούμενο και πρόσθετο προσόν διορισμού, με επιπλέον μοριοδότηση αναλόγως του επιπέδου γνώσης της. Για το λόγο αυτό στο πλαίσιο του ως άνω ελέγχου, ζητήθηκε από το Βρετανικό Συμβούλιο να επιβεβαιώσει τη γνησιότητα των πιστοποιητικών γνώσης της αγγλικής γλώσσας που υπέβαλαν 1630 Δημοτικοί Αστυνομικοί, προκειμένου να διοριστούν και βάσει των οποίων διορίστηκαν, τα οποία φέρεται να έχουν εκδοθεί από τον ως άνω εκπαιδευτικό φορέα.

 

Η Αρχή, μετά από εξέταση όλων των στοιχείων του φακέλου, αφού άκουσε τον εισηγητή και τη βοηθό εισηγητή, η οποία στη συνέχεια αποχώρησε, και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης,

 

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

1. Στο άρθρο 2 στοιχ. α΄ και γ΄ του ν. 2472/1997 ορίζονται οι έννοιες των απλών δεδομένων και του υποκειμένου αυτών αντίστοιχα, ενώ στο στοιχ. δ΄ του ίδιου άρθρου ορίζεται και η έννοια της επεξεργασίας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η «διαβίβαση, … ή κάθε άλλης μορφής διάθεση». Ακολούθως, στο άρθρο 4 του ίδιου νόμου ορίζονται οι βασικές αρχές της επεξεργασίας, ενώ στο άρθρο 5 ορίζονται οι επιμέρους προϋποθέσεις για τη νομιμότητά της. Περαιτέρω, το άρθρο 11 του ίδιου νόμου καθιερώνει το δικαίωμα ενημέρωσης του υποκειμένου. Η ενημέρωση αυτή, εφόσον αφορά μεγάλο αριθμό υποκειμένων, μπορεί να γίνει και δια του τύπου ύστερα από άδεια της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 3 εδ. β΄ και γ΄ του ίδιου νόμου σε συνδυασμό με την Κανονιστική Πράξη 1/1999 της Αρχής για την «Ενημέρωση υποκειμένου των δεδομένων κατ’ άρθρο 11 Ν. 2472/1997» (βλ. ιδίως άρθρα 3 παρ. 3 εδ. β΄ και 5 παρ. 2 εδ. β΄), καθώς και την Κανονιστική Πράξη 408/1998 της Αρχής για την «Ενημέρωση υποκειμένων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δια του τύπου».

 

2. Επειδή, ειδικότερα, το Βρετανικό Συμβούλιο, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, νομιμοποιείται να χορηγεί σε τρίτους στοιχεία, που αποτελούν απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων τους, εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία εκ των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2472/1997, ιδίως εφόσον η επεξεργασία αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποίηση του εννόμου συμφέροντος, που επιδιώκει ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα αυτά. Το Βρετανικό Συμβούλιο, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, είναι καταρχήν αρμόδιο για τη διαπίστωση της συνδρομής του εννόμου συμφέροντος, που επικαλείται ο τρίτος ή οι τρίτοι.

Επειδή, τέτοια περίπτωση συνδρομής εννόμου συμφέροντος του τρίτου συντρέχει ιδίως σε κάθε περίπτωση που φορέας του Δημοσίου απευθύνει προς το Βρετανικό Συμβούλιο αίτημα χορήγησης πληροφοριών για το εάν συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, που είτε έχει προσληφθεί είτε πρόκειται να προσληφθεί, στη βάση προκήρυξης διαγωνισμού ΑΣΕΠ ή άλλου δημόσιου διαγωνισμού, είναι όντως κάτοχος συγκεκριμένου πτυχίου ή τίτλου αγγλικής γλώσσας, συνεπεία συμμετοχής του σε εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου αυτού (βλ. Απόφαση Αρχής 67/2006). Προκειμένου να συντρέχει  τέτοιο έννομο συμφέρον του τρίτου πρέπει η γνώση της αγγλικής γλώσσας να απαιτείται ως ουσιαστικό ή πρόσθετο προσόν διορισμού στην προβλεπόμενη από την προκήρυξη θέση.

Η υποχρέωση ενημέρωσης των υποκειμένων για τη χορήγηση των προαναφερόμενων στοιχείων σε τρίτους, βαρύνει πάντοτε τον υπεύθυνο επεξεργασίας, εν προκειμένω το Βρετανικό Συμβούλιο. Η σχετική ενημέρωση των υποκειμένων γίνεται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2472/1997.

 

3. Στην κρινόμενη υπόθεση, το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., κατόπιν εντολής των Υπουργών ΔΙ.Μ.Η.Δ. και Εσωτερικών, διενεργεί έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 5 του ν. 3074/2002, σε 178 Δήμους της χώρας, με αντικείμενο την εξέταση της εγκυρότητας των δικαιολογητικών που υπέβαλαν οι επιτυχόντες σε διαγωνισμούς για την πλήρωση θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο του ως άνω ελέγχου, ζήτησε ως έχον έννομο συμφέρον από το Βρετανικό Συμβούλιο να επιβεβαιώσει τη γνησιότητα των πιστοποιητικών γνώσης της αγγλικής γλώσσας που υπέβαλαν 1630 Δημοτικοί Αστυνομικοί, προκειμένου να διοριστούν και βάσει των οποίων διορίστηκαν, τα οποία φέρεται να έχουν εκδοθεί από τον ως άνω εκπαιδευτικό φορέα, ως εκ τούτου, η διαβίβαση των εν λόγω στοιχείων από το Βρετανικό Συμβούλιο είναι επιτρεπτή και νόμιμη και χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων των αντίστοιχων δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 στοιχ. ε’ του ν. 2472/1997 και συντρέχει νόμιμη περίπτωση για τη χορήγηση άδειας για τη δια του τύπου ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων για τη διαβίβαση αυτή, ενόψει του προσφόρου του μέσου, του μεγάλου αριθμού των υποκειμένων και της δυσχέρειας της ατομικής και έγκαιρης ενημέρωσής τους από το Βρετανικό Συμβούλιο, ως υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

Συνεπώς, πληρούνται οι όροι σύμφωνα με τους οποίους επιτρέπεται η ενημέρωση των υποκειμένων δια του τύπου (άρθρα 11 και 24 παρ. 3 εδ. β΄ και γ΄ του ν. 2472/1997 σε συνδυασμό με τις Κανονιστικές Πράξεις 1/1999 και 408/1998  της Αρχής), με την επισήμανση ότι, η εν λόγω ενημέρωση, θα πρέπει να δημοσιευθεί σε δύο πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες (μία καθημερινή και μία Κυριακής), από τις πέντε με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία και να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία του υπευθύνου επεξεργασίας, τον σκοπό της διαβίβασης, και τον αποδέκτη των δεδομένων.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Η Αρχή χορηγεί άδεια στο Βρετανικό Συμβούλιο για τη δια του τύπου ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων για τη διαβίβαση των δεδομένων τους στο Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης τηρουμένων των όρων της με αρ.1/1999 Κανονιστικής Πράξης της Αρχής.

 

 

Ο Πρόεδρος

Πέτρος Χριστόφορος

Η Γραμματέας

Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...