Home / HEADER-NEWS / Ο Νόμος για το Νέο Λύκειο απαιτεί μείωση μαθητών ανά τμήμα όταν υπάρχουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ο Νόμος για το Νέο Λύκειο απαιτεί μείωση μαθητών ανά τμήμα όταν υπάρχουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Δημοσιεύτηκε: 10:17 πμ Δεκέμβριος 26th, 2013  


dyslexia1

Μείωση των μαθητών ανά τμήμα όταν υπάρχουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Όπως είναι γνωστό οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, από την αρχή του σχολικού έτους πίεσαν τα σχολεία έτσι ώστε να πετύχουν το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό μαθητών ανά τμήμα  και τη μείωση του αριθμού των τμημάτων. Αυτό είχε και έχει σαν αποτέλεσμα τα υπερφορτωμένα τμήματα (26-28 μαθητές) με τα γνωστά προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ωστόσο στο νέο νόμο για το Λύκειο (4186/2013 – ΦΕΚ 193/ 17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», προβλέπεται ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα να προσαρμόζεται ανάλογα με το αν υπάρχει αριθμός μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες.
Συγκεκριμένα στην Παράγραφο 15 του Άρθρου 28 αναφέρονται τα εξής:
Στην υποπερίπτωση ββ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται το εδάφιο 4 ως εξής:
«Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και στα οποία έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών, ο αριθμός αυτός μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρείς μαθητές λιγότερους και οι μαθητές κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδιας τάξης κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου.»
Μάλιστα στο άρθρο 3 του νόμου 3699/2008 αναφέρονται ονομαστικά ποιες είναι οι παθήσεις που καθιστούν ένα μαθητή ή μαθήτρια άτομο με αναπηρία και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών:
«Άρθρο 3
Μαθητές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
1. Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανά­γκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περί­οδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στους μα­θητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. Στην κα­τηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγο­ντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.
2. Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματι­κές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκα­τάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
3. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλι­κιακή τους ομάδα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανατίθεται η ανάπτυξη προ­τύπων αξιολόγησης και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμ­μάτων για τους μαθητές αυτούς σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. που, κατόπιν πρόσκλησης που τους απευθύνει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδη­λώνουν ενδιαφέρον. Στους μαθητές αυτούς δεν έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου.
Όλα τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι πολλές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με διάφορα προσχήματα, αρνούνται να εφαρμόσουν το νόμο την ίδια ώρα που υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα στις σχολικές αίθουσες σε όλη τη χώρα.
Είναι χαρακτηριστική η παρέμβαση για το θέμα της Ένωσης Γονέων Χίου η οποία ζητά μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα βάση του νόμου.
Αναλυτικά το έγγραφο
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενημερωθήκαμε τόσο από την ΕΛΜΕ Χίου όσο και από το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 3ου Λυκείου, που είναι μέλος της Ενωσής μας, για την ύπαρξη σχετικής διάταξης στον τελευταία ψηφισμένα νόμο 4186/2013 (ΦΕΚ 193/ 17-9-2013) με τίτλο «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» που αφορά στον αριθμό μαθητών ανά τμήμα.
Συγκεκριμένα στην Παράγραφο 15 του Άρθρου 28 αναφέρονται τα εξής:
Στην υποπερίπτωση ββ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται το εδάφιο 4 ως εξής:
«Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και στα οποία έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών, ο αριθμός αυτός μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρείς μαθητές λιγότερους και οι μαθητές κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδιας τάξης κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου.»
Μάλιστα στο άρθρο 3 του ίδιου νόμου αναφέρονται ονομαστικά ποιες είναι οι παθήσεις που καθιστούν ένα μαθητή ή μαθήτρια άτομο με αναπηρία και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
Με δεδομένο ότι θεωρούμε πως ο αριθμός των 27 μαθητών ανά τμήμα είναι ιδιαίτερα μεγάλος και δυσχεραίνει το εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών και ότι η σχετική διάταξη αφορά το σύνολο των σχολείων, και όχι των ειδικών που από τη φύση τους υπάρχει ειδική μέριμνα, ζητάμε να εφαρμοστεί στα σχολεία που υπάρχει σχετικό θέμα.
Σε συνέχεια δε της προφορικής επικοινωνίας που είχαμε, ζητούμε να μας πληροφορήσετε αν υπάρχει νεώτερη εγκύκλιος του Υπουργείου που αναιρεί την προαναφερθείσα παράγραφο του νόμου και αν γνωρίζετε πως ήδη υπάρχουν Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν ενεργοποιήσει τη σχετική διάταξη.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: alfavita.gr

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...