Home / HEADER-NEWS / Οικονομικές πληροφορίες και υποδείγματα αιτήσεων για τους εξεταστές ΚΠγ Νοεμβρίου 2013

Οικονομικές πληροφορίες και υποδείγματα αιτήσεων για τους εξεταστές ΚΠγ Νοεμβρίου 2013

Δημοσιεύτηκε: 1:14 μμ Νοέμβριος 19th, 2013  


KPG2

Οικονομικές πληροφορίες και υποδείγματα αιτήσεων για τους εξεταστές ΚΠγ Νοεμβρίου 2013

πηγή Υπουργείο Παιδείας

………………………………………

ΚΠγ Νοεμβρίου 2013 οδηγίες για τους εξεταστές Οικονομικές πληροφορίες υποδείγματα αιτήσεων αλλά και οδηγίες δίνει το υπουργείο Παιδείας για τους εξεταστές ΚΠγ Νοεμβρίου 2013.

Αποζημίωση εξεταστών στη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου Α1

Αποζημίωση Οι αποζημιώσεις των εξεταστών προφορικού λόγου καταβάλλονται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το Εξεταστικό Κέντρο όπου τοποθετούνται και στο λογαριασμό της Τράπεζας που δηλώνεται στις αιτήσεις τους.
Επί των αποζημιώσεων γίνονται κρατήσεις, οι οποίες εξαρτώνται από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα που υπάγεται ο κάθε εξεταστής και από το χαρακτηρισμό ως «παλαιός» (ασφαλισμένος πριν το 1993) ή «νέος» (ασφαλισμένος μετά το 1993) και παρακρατείται φόρος (επί του ποσού που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών κρατήσεων από το μικτό ποσό).

Το ύψος της αποζημίωσης (εξετάσεις Μαΐου και Νοεμβρίου), καθορίζεται από τις διατάξεις των: Κ.Υ.Α. 2/30147/0022/10-05-2012 (ΦΕΚ 1696 τ.Β’/16-05-2012), «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» και Κ.Υ.Α. 2/55604/0022/10-08-2012 (ΦΕΚ 2401 τ.Β’/29-08-2012), «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/30147/0022 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (ΦΕΚ 1696 τ.Β’/2012)».

Σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις ορίζεται ότι: Εξεταστής στη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου λαμβάνει κατ’ αποκοπήν αποζημίωση 45,00 ευρώ (είτε εξετάσει μία ημέρα είτε δύο) και επιπλέον για κάθε υποψήφιο που εξετάζει στην ίδια δεξιότητα λαμβάνει 2,00 ευρώ. Στην περίπτωση που οι εξεταστές μετακινούνται εκτός έδρας την ίδια εξεταστική περίοδο σε περισσότερες από μία πόλεις διαφορετικού νομού ή σε νησί με μέγιστο αριθμό εξεταζομένων στην αντίστοιχη γλώσσα δεκαπέντε (15) άτομα, καταβάλλεται επιπλέον κατ’ αποκοπήν αποζημίωση 25,00 ευρώ.

Α2. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αμοιβή των εξεταστών Η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αμοιβή των εξεταστών γίνεται από την Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου στο οποίο τοποθετήθηκαν. Οι εξεταστές συμπληρώνουν με ακρίβεια και πληρότητα τις αιτήσεις, τις Υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά έντυπα που θα τους δοθούν (Υποδείγματα αριθμ. Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ που υπάρχουν στο παράρτημα ή στην ιστοσελίδα του ΚΠγ: https://www.minedu.go…n/kpg-main.html ).

Για να ανταποκριθούν στα παραπάνω θα πρέπει να γνωρίζουν και να έχουν μαζί τους: – Φωτοτυπία της Α.Τ. ή του διαβατηρίου, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τη Δ.Ο.Υ στην οποία ανήκουν, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α), φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων του εξεταστή (όπου αναφέρεται η τράπεζα, ο αριθμός λογαριασμού, ο IBAN λογαριασμού και το όνομα του εξεταστή ως μοναδικού ή πρώτου δικαιούχου), στοιχεία επικοινωνίας του εξεταστή (διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό, e-mail κλπ). – Αποδεικτικό, από τον ασφαλιστικό τους φορέα, π.χ βεβαίωση ή απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης ή μηνιαία βεβαίωση αποδοχών με το χαρακτηρισμό «παλαιός» ή «νέος» ασφαλισμένος ή «συνταξιούχος».

Επιπλέον: – Για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ μόνο: τον αριθμό μητρώου στο ΙΚΑ, φωτοτυπία της καρτέλας ενσήμων ή βεβαίωση από το ΙΚΑ περί υπαγωγής στους «παλαιούς» ή στους «νέους» ασφαλισμένους. – Για τους ασφαλισμένους στο δημόσιο μόνο: υπεύθυνη δήλωση περί του ύψους των πρόσθετων αποδοχών και βεβαίωση αποδοχών τελευταίου μήνα (στην οποία θα φαίνεται ο Αριθμός Μητρώου (για εκπαιδευτικούς) ή ο Αριθμός Μητρώου Μισθοδοσίας τους). Β. Μετακίνηση Εξεταστών προφορικού λόγου Η μετακίνηση καθώς και η εκκαθάριση των σχετικών δαπανών διέπεται από τη γενικότερη νομοθεσία του Υπουργείου Οικονομικών για τα θέματα αυτά, δηλαδή: το Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35 τ.Α’/12-02-1999) και την Υ.Α. 2/54866/0022/20-07-1999) «Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης για την κάλυψη των δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 1583 τ.Β΄/06-08-1999), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσει ο εξεταστής, ώστε να αποζημιωθεί για τη μετακίνησή του, τα προμηθεύεται από το Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο έχει τοποθετηθεί (Υποδείγματα αριθμ. IV και V, που φέρουν την ένδειξη «για πληρωμή οδοιπορικών» και υπάρχουν στο Παράρτημα ή σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΚΠγ). Η μετακίνηση εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), μαζί με την κατάσταση μετακίνησης στην οποία αναφέρεται η διαδρομή μετακίνησης, ο τόπος προέλευσης και προορισμού και οι ακριβείς ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής. Η διαδικασία εκκαθάρισης των δαπανών μετακίνησης πραγματοποιείται από το Τμήμα ΣΤ΄ Εκκαθάρισης Δαπανών Εξετάσεων, της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ . Ο εξεταστής συγκεντρώνει με δική του ευθύνη τα παραστατικά της μετακίνησής του και τα καταθέτει αυτοπροσώπως ή με τρίτο πρόσωπο στο πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Ισόγειο, γραφείο 103), ή τα αποστέλλει ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή αμέσως μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου (Ταχ. Δ/νση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα ΣΤ΄ Εκκαθάρισης Δαπανών Εξετάσεων, Α. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι). Η Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου και η οικεία Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην οποία ανήκει το Εξεταστικό Κέντρο που εργάσθηκε ο Εξεταστής, δεν εμπλέκονται στη διαδικασία αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης, αλλά είναι υποχρεωμένες να προμηθεύουν τις σχετικές επικαιροποιημένες αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα με τα Υποδείγματα του Παραρτήματος. Προσοχή: Κάθε εξεταστής θα πρέπει να συμπληρώσει σωστά τα προσωπικά του στοιχεία και να υποβάλλει τα δικαιολογητικά του εντός το πολύ μιας (1) εβδομάδας μετά τη λήξη των εξετάσεων, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση των οδοιπορικών εξόδων ΟΛΩΝ των Εξεταστών. Η καθυστερημένη υποβολή δικαιολογητικών, έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση όλων των εκκαθαρίσεων εφόσον αυτές γίνονται συλλογικά, σύμφωνα με ότι προβλέπει ο νόμος. Οι περιπτώσεις καθυστερημένων ή λανθασμένων δικαιολογητικών θα προωθούνται μεμονωμένα με αποτέλεσμα η καταβολή της αποζημίωσης των συγκεκριμένων δικαιούχων να γίνεται με μεγάλη πλέον καθυστέρηση. Γι’ αυτό το λόγο τονίζεται ότι τα δικαιολογητικά πρέπει να αποστέλλονται άμεσα -και ιδιαίτερα μετά τις εξετάσεις του Νοεμβρίου- προκειμένου η εκκαθάριση των αποζημιώσεων των εξεταστών να πραγματοποιείται πριν το κλείσιμο των εντελλομένων το Δεκέμβριο κάθε έτους.
Για να μην υπάρξει πρόβλημα σχετικά με την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, πρέπει οι εξεταστές να γνωρίζουν απαραίτητα και τα εξής: 1. Οι Εξεταστές του ΚΠγ δικαιούνται να μετακινούνται σε Β΄ θέση με όλα τα μέσα συγκοινωνίας (ΚΤΕΛ, τραίνο, πλοίο, αεροπλάνο), να χρησιμοποιούν Ι.Χ., το οποίο ανήκει στους ίδιους ή στο/στη σύζυγο (οδηγούμενο όμως από τους ίδιους και με δική τους ευθύνη για ατύχημα ή ζημιά). 2. Οι εξεταστές δεν δικαιούνται να χρησιμοποιούν ταξί, εκτός εάν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή κάλυψη ή υπάρχει βλάβη οχήματος ΚΤΕΛ. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του συγκοινωνιακού φορέα. Επίσης, δεν καλύπτεται η χρησιμοποίηση ταξί, για μετακινήσεις εντός έδρας, σε οποιαδήποτε περίπτωση. 3. Οι μετακινούμενοι πρέπει να χρησιμοποιούν τις νέες εθνικές οδούς και μόνον αυτές, γεγονός που θα προκύπτει από τα παραστατικά των διοδίων, τα οποία προσκομίζονται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Προσοχή: Η προσκόμιση όλων των διοδίων (μετάβασης και επιστροφής) είναι υποχρεωτική για την χιλιομετρική αποζημίωση καθώς αποτελούν αποδεικτικό της μετακίνησης. Η μετάβαση τύπου Ρίο-Αντίρριο και Αγιόκαμπου-Γλύφας με φέρρυ-μποτ δεν θα γίνεται δεκτή. Επιβάλλεται η χρήση της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, με πληρωμή των αντίστοιχων διοδίων και για μετάβαση από ή προς την Έυβοια, η μετακίνηση θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω Χαλκίδας. 4. Σε περίπτωση μετακίνησης σε περιοχή της νησιωτικής Ελλάδας, η χρήση Ι.Χ. δικαιολογείται μόνο όταν προβλέπεται διαδοχική μετακίνηση, δηλαδή όταν δεν υπάρχει οδική σύνδεση νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. 5. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα. Σε περίπτωση υποβολής φωτοτυπημένων δικαιολογητικών, δεν αποζημιώνονται (είναι χρήσιμο να κρατούν φωτοτυπίες των δικαιολογητικών που καταθέτουν για την περίπτωση απώλειάς τους κατά την αποστολή).
Β.1 Δικαιολογητικά Οδοιπορικών Για την δικαιολόγηση των δαπανών μετακίνησης οι εξεταστές θα πρέπει να προσκομίζουν: • Την Αίτηση-Δήλωση (Υπόδειγμα ΙV), αναγράφοντας σε αυτήν και τα παραστατικά που αποστέλλονται • Την Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα V), στην οποία εκτός των λοιπών στοιχείων θα αναφέρουν τη διαδρομή, τα μέσα μετακίνησής τους και τη διαμονή τους σε ξενοδοχείο ή τη φιλοξενία τους (σε περίπτωση διανυκτέρευσης) • Τη βεβαίωση για τις ημέρες που εξέτασαν τη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο, την οποία θα πάρουν από το εξεταστικό κέντρο στο οποίο εργάσθηκαν • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων του εξεταστή, από την τράπεζα στην οποία επιθυμεί να καταβληθεί η αποζημίωση των οδοιπορικών του (όπου θα αναφέρεται η τράπεζα, ο αριθμός λογαριασμού, ο ΙΒΑΝ λογαριασμού και το όνομα του εξεταστή ως μοναδικού ή πρώτου δικαιούχου). • Μόνο από τους δημοσίους υπαλλήλους, βεβαίωση αποδοχών στην οποία θα φαίνεται ο Αριθμός Μητρώου Μισθοδοσίας τους.
Επίσης, ανάλογα με το συγκοινωνιακό μέσο που θα επιλέξουν, θα πρέπει να προσκομίζουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1) Σε περίπτωση μετακίνησης με αεροπλάνο, ΚΤΕΛ, τραίνο και πλοίο τα ακόλουθα: – το εισιτήριο στο οποίο αναγράφεται το όνομα του μετακινούμενου – απόδειξη εξόφλησης του εισιτηρίου στο όνομα του εξεταστή, σε περίπτωση που δεν αναγράφεται το όνομα στο εισιτήριο (που την προμηθεύεται από το πρακτορείο ή το φορέα έκδοσης του εισιτηρίου. π.χ. ΚΤΕΛ) – αν πρόκειται για αεροπορικό εισιτήριο επιπλέον χρειάζονται οι κάρτες επιβίβασης (boarding passes) και το έγγραφο ηλεκτρονικού εισιτηρίου (e-ticket) και εξοφλητική απόδειξη η οποία να είναι έγκυρη σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. – Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κράτησης εισιτηρίου από τον εξεταστή μέσω πιστωτικής κάρτας πρέπει να προσκομίζεται η φωτοτυπία του αναλυτικού λογαριασμού συναλλαγών της τράπεζας η εξοφλητική απόδειξη. – 2) Σε περίπτωση μετακίνησης με Ι.Χ., τα ακόλουθα: – φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης του εξεταστή στο όνομά του – φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος – βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης από τον τόπο προέλευσης στον τόπο μετάβασης (που εκδίδεται από την περιφέρεια, την τροχαία, ή τα ΚΕΠ). – Πρωτότυπες αποδείξεις καταβολής διοδίων (δεν θα δίδεται χιλιομετρική αποζημίωση αν δεν αποσταλούν ) – Πρωτότυπα εισιτήρια πορθμείου (να αναγράφεται ημερομηνία μετακίνησης και όνομα μετακινούμενου) μόνο στις περιπτώσεις εγκεκριμένης διαδοχικής μετακίνησης. – Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται στην Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα V) ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός της άδειας οδήγησης – Το ΙΧ πρέπει να ανήκει στον εξεταστή ή στον/στην σύζυγο. Στην περίπτωση που ανήκει σε σύζυγο, ο εξεταστής θα πρέπει να υποβάλλει επιπλέον φωτοτυπία Α.Τ., όπου θα αναφέρεται το όνομα του/της συζύγου ή ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή εκκαθαριστικό εφορίας. Στην περίπτωση που το Ι.Χ. ανήκει σε γονέα ή φιλικό- συγγενικό πρόσωπο, ο εξεταστής πρέπει να προσκομίσει συμπληρωματικά, εκτός από το δίπλωμά του και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, μια βεβαίωση περί αντιτίμου του εισιτηρίου για την απόσταση που διένυσε, την οποία θα πάρει από το συγκοινωνιακό φορέα της επιλογής του (ΚΤΕΛ ή ΟΣΕ), καθώς δε θα λάβει χιλιομετρική αποζημίωση αλλά μόνο το αντίτιμο εισιτηρίου της διαδρομής μετακίνησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση απώλειας των ανωτέρω δικαιολογητικών, δεν θα είναι δυνατή η αποζημίωση των εξεταστών για τη μετακίνησή τους.
Β.2 Δικαιολογητικά Διανυκτέρευσης Οι εξεταστές του ΚΠγ δικαιούνται να διανυκτερεύουν στον τόπο μετάβασης όταν: 1. Έχουν χρησιμοποιήσει συγκοινωνιακό μέσο και ο τόπος μετάβασης απέχει περισσότερο από 120 χλμ. 2. Έχουν χρησιμοποιήσει Ι.Χ. και ο τόπος μετάβασης απέχει περισσότερο από 160χλμ. 3. Έχουν χρησιμοποιήσει πλοίο και ο τόπος μετάβασης απέχει περισσότερο από 20 ναυτικά μίλια. 4. Υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής, όπως απαγόρευση απόπλου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει επίσημη βεβαίωση από την αρμόδια αστυνομική, λιμενική ή αερολιμενική αρχή. Η διανυκτέρευση (σε ξενοδοχείο ή ακόμη και σε φιλικό/ συγγενικό σπίτι) πρέπει να γίνει στον τόπο μετάβασης των εξεταστών και θα πρέπει να προσέχουν στα δικαιολογητικά τους τα εξής στοιχεία: • Η απόδειξη του ξενοδοχείου πρέπει να γράφει «εξοφλήθηκε» και να συνοδεύεται από σφραγίδα και υπογραφή από τον υπάλληλο του ξενοδοχείου. • Πρέπει να φαίνεται η διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο. Ακόμα και στην περίπτωση συζύγων, θα πρέπει να προσκομίσει ξεχωριστή απόδειξη ο καθένας για να αποζημιωθεί. • Η δαπάνη του πρωινού δεν θα πρέπει να αναφέρεται στην απόδειξη και αυτό θα πρέπει να φροντίσει ο εξεταστής να το αναφέρει στον ξενοδοχοϋπάλληλο πριν την έκδοση της απόδειξης (εάν ωστόσο αναγραφεί, τότε το ποσό που αναφέρεται στο πρωινό θα περικοπεί) • Η αποζημίωση που δίνεται για τη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2685 /99 (ΦΕΚ 35τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Β.3 Ημερήσια Αποζημίωση Οδοιπορικών – Οι εξεταστές δικαιούνται ημερήσια αποζημίωση για κάθε ημέρα που διανυκτερεύουν, ύψους 29,35€. – Για την ημέρα επιστροφής δικαιούνται το 1/3 της πιο πάνω ημερήσιας αποζημίωσης δηλαδή 9,78€. – Σε περίπτωση αυθημερόν μετακίνησης και πάλι δικαιούνται το 1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης, δηλαδή 9,78€. – Σε περίπτωση μετάβασης σε τόπο όπου η χιλιομετρική απόσταση είναι μικρότερη από αυτή που επιτρέπει διανυκτέρευση, η ημερήσια αποζημίωση για κάθε ημέρα μετάβασης είναι 9,78€, αφού πρέπει να γίνει επιστροφή στον τόπο αφετηρίας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...