Home / HEADER-NEWS / Προκήρυξη για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΣΠΑΙΤΕ

Προκήρυξη για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΣΠΑΙΤΕ

Δημοσιεύτηκε: 12:05 μμ Οκτώβριος 6th, 2013  


aspaite2-6

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ :

Για πρόσληψη Συνεργατών για παροχή διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία  στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Επάρκειας (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και στο Πρόγραμμα  Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το  ακαδημαϊκό έτος 2013-14.
Ανακοινώνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έχοντας  υπόψη:
Τις διατάξεις :
1. Του άρθρου 4 του Ν. 3027/2002 ΦΕΚ 152/τ.Α΄)
2. Την αριθμ. Φ.908/49695/Η/4-5-2010 (ΦΕΚ 161/τ.ΥΟΔΔ/6-5-2010) Υπουργική  Απόφαση που αφορά την ανασυγκρότηση της ΔΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
3. Το Π.Δ. 101/2013 (ΦΕΚ 135/5.6.2013 τ.Α΄) «Κατάργηση,  συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή  Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»
4. Τον Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17.9.2013)  «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
5. Την αριθμ. 132/4.10.2013 (θέμα 3.1) Πράξη της  Δ.Ε..
6. Τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.  και Π.Ε.ΣΥ.Π.
7. Τις ισχύουσες διατάξεις περί καθορισμού ωριαίας  αποζημίωσης μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, ΕΠ των ΤΕΙ και ωρομισθίων.
Προκηρύσσει
Την πρόσληψη συνεργατών με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού  έργου με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών το ακαδ. έτος  2013-14 του:
1. Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης  (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)
2. Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον  Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)
Αναλυτικά: 
Α. Για το ΕΠΠΑΙΚ η ανάθεση διδακτικού έργου αφορά στα  παρακάτω μαθήματα, τα οποία προσφέρονται στην Αθήνα και στα Παραρτήματα της  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στη Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Ιωάννινα, Ηράκλειο Κρήτης, Σάπες  Ροδόπης, Ρόδο, Κοζάνη, Μυτιλήνη:
Μαθήματα Α΄ Εξαμήνου
– Παιδαγωγική & Φιλοσοφία της Παιδείας
– Αναπτυξιακή Ψυχολογία
– Οργάνωση, Διοίκηση & Κοινωνιολογία της  Εκπαίδευσης
– Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ
– Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
– Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
– Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας 1
Μαθήματα Β΄ Εξαμήνου
– Εκπαιδευτική Ψυχολογία
– Διδακτική Μεθοδολογία
– Συμβουλευτική Ψυχολογία & Προσανατολισμός
– Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας
– Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα
– Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας 2
Β. Για το Π.Ε.ΣΥ.Π. η ανάθεση διδακτικού έργου αφορά στα παρακάτω μαθήματα  τα οποία προσφέρονται στην Αθήνα και στο Παράρτημα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στη  Θεσσαλονίκη:
Μαθήματα Α΄ Εξαμήνου
– Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Ψυχολογία. Θεωρητικό υπόβαθρο και  εφαρμογές
– Θεωρίες Επαγγελματικής ανάπτυξης- Λήψης απόφασης & Συμβουλευτικής  σταδιοδρομίας
– Εργαστήριο Ανάπτυξης δεξιοτήτων συμβουλευτικής και νέες τεχνολογίες
– Μεθοδολογία Έρευνας για τους σκοπούς ΣΥΕΕΠ: Στατιστική και Έρευνα
– Εργαστήριο ομαδικής παρέμβασης στην προσωπική ανάπτυξη Ι
– Οργανωτική Ψυχολογία, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, αγορά  εργασίας
Μαθήματα Β΄ Εξαμήνου
– Εισαγωγή στην επαγγελματική αξιολόγηση και ψυχομετρία
– Εργαστήριο ομαδικής παρέμβασης στην προσωπική ανάπτυξη ΙΙ
– Συμβουλευτική στη δια βίου ανάπτυξη
– Συμβουλευτική κοινωνικά ευάλωτων ομάδων (Διαπολιτισμική  Συμβουλευτική,
μειονότητες, ΑΜΕΑ, κ.λπ.)
– Συμβουλευτική και οικογένεια
Προϋπόθεση για την πρόσληψη σε θέση Συνεργάτη είναι η κατοχή διδακτορικού  διπλώματος ή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών. Η διδακτορική διατριβή ή ο τίτλος  μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του  μαθήματος που δηλώνεται.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν υποψήφιοι να διαθέτουν τα  προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η ανάθεση, με ωριαία  αντιμισθία, διδακτικού έργου σε υποψήφιους που κατέχουν τουλάχιστον συναφή  βασικό τίτλο σπουδών.
Οι υποψήφιοι στην αίτησή τους μπορούν να εκδηλώσουν  ενδιαφέρον διδασκαλίας έως τριών μαθημάτων ανά εξάμηνο.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τριμελείς  επιτροπές Καθηγητών που θα οριστούν με απόφαση της Διοικούσας  Επιτροπής.
Η ωριαία αντιμισθία των Συνεργατών καθορίζεται με  απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση διαφοροποίησης των διδακτικών αναγκών είναι  δυνατή η τροποποίηση (μείωση) των ωρών απασχόλησης ή καταγγελία της σύμβασης  εργασίας, με απόφαση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που γνωστοποιείται έγκαιρα  στον/στην Συνεργάτη.
Οι Συνεργάτες μετά την λήξη της σύμβασής τους έχουν  υποχρέωση να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν το εξάμηνο που  έληξε ή να οριστούν ως επιτηρητές στις εξετάσεις αυτές.
Η ενδεχόμενη απασχόληση του προσωπικού αυτού, για ένα ή  περισσότερα εξάμηνα στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δικαίωμα  μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ιδιώτες καθώς και απασχολούμενοι με  οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο και έχουν τα προβλεπόμενα τυπικά  προσόντα.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι  υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους είναι:
1. Αίτηση (διατίθεται από την υπηρεσία μας)
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Τίτλοι Σπουδών
4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά των υποψηφίων  υποβάλλονται μέχρι 18-10-2013 ως ακολούθως:
1. Για τα Προγράμματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στην Αθήνα: στη Γραμματεία  Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., (Σταθμός ΗΣΑΠ Ειρήνη 14121 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,  τηλ. 210-2896790, 210-2896751, 210-2896733) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  9.00 έως 13.00.
2. Για τα Προγράμματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στη Θεσσαλονίκη: στο Παράρτημα της  Θεσσαλονίκης (Αλεξ. Παπαναστασίου 13, Κτίριο πρώην Σχολών «Ευκλείδης», Τ.Κ.  54639, τηλ. 2310.889205 ), όλες τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 09:00 έως  13:00.
3. Για το ΕΠΠΑΙΚ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στην Πάτρα: στο Παράρτημα Πατρών  (Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, περιοχή Ζαβλανίου, Τ.Κ.26441, τηλ. 2610.433664), όλες  τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 09:00 έως 13:00.
4. Για το ΕΠΠΑΙΚ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Ηράκλειο Κρήτης: στο Παράρτημα  Ηρακλείου Κρήτης (Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Αρχανών, Τ.Κ. 70100 Αρχάνες- Ηράκλειο  Κρήτης, τηλ. 2810.752800 ) όλες τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 09:00 έως  13:00.
5. Για το ΕΠΠΑΙΚ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στα Ιωάννινα, στον  Βόλο, στις Σάπες, στη Ρόδο, στη Μυτιλήνη και στην Κοζάνη: στη Γραμματεία  Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., (Σταθμός ΗΣΑΠ Ειρήνη 14121 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,  τηλ. 210-2896790, 210-2896751, 210-2896733) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  9.00 έως 13.00.
Επίσης οι φάκελοι των δικαιολογητικών μπορούν να  αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στις ανωτέρω αναφερόμενες  ταχυδρομικές διευθύνσεις με την ένδειξη:
«Αίτηση και φάκελος δικαιολογητικών για την  πρόσληψη Συνεργατών στα Προγράμματα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε για  το ακαδ. έτος 2013-14»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΟΛΗ
(πχ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πάτρας ή Π.Ε.ΣΥ.Π.  Θεσσαλονίκης) 
Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι  τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πίνακα των υποβαλλόμενων  δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από  τις αρχές που τα εξέδωσαν. Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά,  τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του  εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με  την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα  εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.
Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  οφείλουν να υποβάλλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού  Τμήματος του Πανεπιστημιακού Τομέα ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου  Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής  Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της  Ελληνικής Γλώσσας.
Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την  κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για  διασαφηνιστικά στοιχεία, που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από τα αρμόδια όργανα  αξιολόγησης και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν  εμπρόθεσμα.
Η προκήρυξη καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας αναρτώνται  στην ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr.
Γίνεται γνωστό ότι, επειδή με το υφιστάμενο νομοθετικό  καθεστώς οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, η πρώτη πληρωμή θα γίνει μετά την  ολοκλήρωση των από τον νόμο προβλεπόμενων διαδικασιών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Καθηγ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...