Τελευταία Νέα

Δευτέρα, 27/06/2022, 12:41


Home / Αγγλικά / Προσλήψεις ΠΕ06 / Εκπαιδευτές Ενηλίκων στην ΕΣΕΕ (πράξεις ΕΡΜΕΙΟΝ2)

Εκπαιδευτές Ενηλίκων στην ΕΣΕΕ (πράξεις ΕΡΜΕΙΟΝ2)

Δημοσιεύτηκε: 1:05 μμ Οκτώβριος 8th, 2013  


ergasia_esee

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί τις Πράξεις
«ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο των παραπάνω πράξεων, η ΕΣΕΕ θα υλοποιήσει την Ε’ Φάση Προγραμμάτων Δια  Βίου Εκπαίδευσης (περίοδος Νοέμβριος 2013 – Ιανουάριος 2014), η οποία  περιλαμβάνει Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 75 ωρών, από τις οποίες οι 30 ώρες  καλύπτονται από διδασκαλία στην αίθουσα και οι 45 ώρες διαμέσου διαδικτύου (e-learning).

Η ΕΣΕΕ, στο πλαίσιο επικαιροποίησης του Μητρώου Εκπαιδευτών του ΕΡΜΕΙΟΝ 2 για την υλοποίηση της Ε’ Φάσης Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης (περίοδος υλοποίησης  Νοέμβριος 2013 – Ιανουάριος 2014), προσκαλεί εκπαιδευτές ενηλίκων να υποβάλουν  Προτάσεις προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή  εκπαιδευτικού έργου.

Τα θεματικά αντικείμενα και οι τόποι υλοποίησης των παραπάνω Προγραμμάτων Δια Βίου  Εκπαίδευσης
(E’ Φάση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης, περίοδος υλοποίησης Νοέμβριος 2013– Ιανουάριος 2014), είναι στη διεύθυνση: https://ermeion.esee.gr

Το εκπαιδευτικό έργο που καλούνται οι εκπαιδευτές να υλοποιήσουν είναι διάρκειας τριάντα  οκτώ (38) ωρών, εκ των οποίων, οι τριάντα (30) ώρες αφορούν τη βασική εισήγηση στην  αίθουσα (έξι συνεδρίες των πέντε ωρών) και οι οκτώ (8) ώρες την εποπτεία της προόδου των  εκπαιδευομένων σχετικά με τη μαθητεία τους μέσω διαδικτυακής εφαρμογής e-learning.
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές αξιολογούνται και κατατάσσονται σύμφωνα με τα τυπικά και  ουσιαστικά τους προσόντα και αξιοποιούνται ανά πόλη υλοποίησης, από την ΕΣΕΕ, ανάλογα με  τις ανάγκες των προγραμμάτων.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτών γίνεται σε δύο φάσεις:
Α’ Φάση – Έλεγχος πλήρωσης υποχρεωτικών προσόντων (on/off βαθμολόγηση)

Υποχρεωτικά προσόντα:
1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ειδικότητα με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το  πρόγραμμα εκπαίδευσης για το οποίο εκδηλώνουν ενδιαφέρον.
2. Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπαίδευση / κατάρτιση ενηλίκων.
3. Πιστοποιητικό παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων / σεμιναρίων με
αντικείμενο τη χρήση μεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης / κατάρτισης ενηλίκων.

Κάθε υποψήφιος εκπαιδευτής θα πρέπει να υποβάλει Πρόταση προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου για έναν μόνο κωδικό  προγράμματος, καθώς και σχετικά δικαιολογητικά (επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα,  αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και πιστοποιητικά) έως και την Τρίτη 29  Οκτωβρίου 2013.

Τρόποι υποβολής των Προτάσεων και σχετικών δικαιολογητικών:
1. μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας από την ιστοσελίδα του προγράμματος  (www.ermeion.esee.gr). Επισημαίνεται πως μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υπάρχει η  δυνατότητα για επισύναψη δικαιολογητικών,
2. μέσω ταχυδρομείου (εναλλακτικά με courier) ή ιδιοχείρως στην έδρα της ΕΣΕΕ (γραφείο  HELPDESK προγράμματος ΕΡΜΕΙΟΝ 2, Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα), σε φάκελο  με ένδειξη «Πρόταση προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου – ΕΡΜΕΙΟΝ 2» (το Έντυπο της Πρότασης προς  σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου  διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας). Φάκελοι μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτοί.

Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του courier, αντίστοιχα, αποτελεί απόδειξη της  ημερομηνίας υποβολής του Φακέλου.
Δήλωση προσόντων στην Πρόταση εκάστου ενδιαφερομένου χωρίς να συνοδεύεται από σχετικά  αποδεικτικά στοιχεία δεν λαμβάνεται υπόψη.
Ενδεικτική ημερομηνία έναρξης υλοποίησης των Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης είναι η  Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να  απευθύνονται στα στελέχη του γραφείου Help Desk του προγράμματος ΕΡΜΕΙΟΝ 2 (τηλ.: 210  3259236-7, e-mail: ermeion2@esee.gr) ή στο site: www.ermeion.esee.gr .

…………………………………………………………………………..

Οι Πράξεις «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π. 7 – Α.Π. 8 – Α.Π. 9)» έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης για τους εμπόρους επιχειρηματίες, τους εργαζόμενους στις εμπορικές επιχειρήσεις, τους υποψήφιους επιχειρηματίες, καθώς και για κάθε άλλο ενδιαφερόμενο για το εμπόριο, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα της εργασίας τους, να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας στους καταναλωτές και πελάτες τους, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους, στην ανάπτυξη του τομέα και της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας.

Τα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης θα υλοποιηθούν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, στη βάση της «μικτής εκπαίδευσης» (συνδυασμός εκπαίδευσης στην αίθουσα και εκπαίδευσης από απόσταση διαμέσου διαδικτύου / e-learning).

Στους στόχους του έργου περιλαμβάνονται:

  • Η ανάπτυξη και υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης που εναρμονίζονται με τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και των νέων τεχνολογιών.
  • Η κάλυψη της ανάγκης του «ψηφιακού αναλφαβητισμού» με τη χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας του ανθρώπινου δυναμικού των εμπορικών επιχειρήσεων.
  • Η υποστήριξη των Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, (σύστημα «blended learning» που περιλαμβάνει εκπαίδευση στην αίθουσα και εκπαίδευση από απόσταση).
  • Η βελτίωση της κινητικότητας στον εργασιακό χώρο του εμπορίου.
  • Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους καταναλωτές και πελάτες των εμπορικών επιχειρήσεων.
  • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εμπορικών επιχειρήσεων.

Τα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) που θα υλοποιηθούν, θα επιλεγούν από την παρακάτω διαθέσιμη θεματολογία:

1.  Χρηματοοικονομική Διαχείριση Εμπορικών Επιχειρήσεων

2.  Πώς να Δημιουργήσετε μια Επιτυχημένη Εμπορική Επιχείρηση»

3.  Επιτυχημένες Πωλήσεις στις Εμπορικές Επιχειρήσεις

4.  Τεχνικές Διαπραγματεύσεων στις Αγορές – Πωλήσεις των Εμπορικών Επιχειρήσεων

5.  Η/Υ και Νέες Τεχνολογίες στις Εμπορικές Επιχειρήσεις

6.  Αγγλική Εμπορική Ορολογία

7.  Στελέχωση και Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εμπορικής Επιχείρησης

8.  Λογιστικά  Θέματα Εμπορικής Επιχείρησης

9.  Φορολογικά Θέματα Εμπορικής Επιχείρησης για μη Ειδικούς

10. Διεθνοποίηση Εμπορικών Επιχειρήσεων

11. Διαχείριση Αποθήκης Εμπορικών Επιχειρήσεων

12. Διοίκηση της Μικρής Οικογενειακής Εμπορικής Επιχείρησης

13. Merchandising

14. Καινοτομία στη ΜΜ Εμπορική Επιχείρηση

15. Διαχείριση ποιότητας

16. Περιβάλλον και Επιχειρηματικότητα

17. Ξενόγλωσση εμπορική ορολογία

18. Αγγλική Εμπορική Ορολογία

19. Πώς λειτουργούν οι αγορές; Ευκαιρίες και εμπόδια για τις εμπορικές ΜΜΕ

20. Κατάρτιση και υλοποίηση Οικογενειακού Προϋπολογισμού

21. Συναλλαγές Καταναλωτικής Πίστης και εμπορικές ΜΜΕ

Οι θεματολογίες που προτείνονται είναι σε άμεση σύνδεση με το κοινό –  στόχο που απευθύνονται. Δεδομένου του ρόλου της Ε.Σ.Ε.Ε. ως κοινωνικού εταίρου και εκπροσώπου του εμπορικού κόσμου, γίνεται κατανοητό ότι το κοινό – στόχος έχει συγκεκριμένα επαγγελματικά χαρακτηριστικά, τα οποία και το καθορίζουν.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

15.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών ως το 2021

5.250 μόνιμοι διορισμοί στη Γενική Εκπαίδευση – 15.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών ως ...