Home / Αγγλικά / Δημόσια Εκπαίδευση / Νομοθεσία – Αναγνώριση δικαιώματος ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτικού αγγλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Νομοθεσία – Αναγνώριση δικαιώματος ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτικού αγγλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Δημοσιεύτηκε: 5:50 μμ Ιούνιος 28th, 2013  


english-flag
Αναγνώριση δικαιώματος ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτικού αγγλικής γλώσσας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Οδηγία 89/48 και Π.Δ. 165/2000)
Αρμόδιος φορέας: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Εμπλεκόμενοι φορείς: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΕΕ) Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ, Εισαγγελίες Πρωτοδικών,
Διευθύνσεις Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής [Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων], ΚΕΠ
Κωδικός υπηρεσίας: 0977
Χρόνος διεκπεραίωσης: Έως 4 μήνες από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).
Κόστος: Μηδέν
Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ 328/Β΄/19.03.2003
Περιγραφή
Διαδικασία, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση δικαιώματος ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτικού αγγλικής γλώσσας πρωτοβάθμιας επαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 89/48 και του Π.Δ. 165/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 385/2002.
Γενικά Δικαιολογητικά
Αίτηση αναγνώρισης δικαιώματος ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτικού αγγλικής γλώσσας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Οδηγία 89/48 και Π.Δ. 165/2000)
(Απαραίτητο έγγραφο)
Προϋποθέσεις
Για να υπαχθεί ο ενδιαφερόμενος στις διατάξεις του Π.Δ. 165/2000, πρέπει να έχει όλα τα τυπικά προσόντα:
Εκπαίδευση σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 3ετούς τουλάχιστον διάρκειας σε μία από τις κάτωθι 16 χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω χώρες, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία, Φινλανδία και Ελβετία. Οι κάτοχοι τίτλων από άλλες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας 89/48, όπως μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκτυο με το Π.Δ. 165/2000, εφόσον έχουν ασκήσει το εν λόγω νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα επί 3 έτη στο κράτος – μέλος που έχει αναγνωρίσει αυτούς τους τίτλους και προσκομίσουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, για την άσκηση ενός καθορισμένου επαγγέλματος στο κράτος μέλος προέλευσης, εκεί όπου αποκτήθηκαν τα επαγγελματικά προσόντα. Το Π.Δ. 165/2000 δεν εφαρμόζεται σε όλα τα επαγγέλματα, αλλά μόνο σε αυτά που είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα στην Ελλάδα. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα (π.χ. αρχιτέκτονες, γιατροί, κτηνίατροι, μαίες, νοσηλευτές, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί) που καλύπτονται από ειδική οδηγία ή από την οδηγία 89/48, η οποία όμως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με άλλες διατάξεις (π.χ. δικηγόροι) (Άρθρο 3 του Π.Δ. 165/2000). Αρμοδιότητα για τα εξαιρούμενα επαγγέλματα έχουν: το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για όλα τα εξαιρούμενα επαγγέλματα του χώρου της υγείας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) για τους αρχιτέκτονες και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για τους δικηγόρους. Εάν το επάγγελμα του αιτούντος δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στο κράτος στο οποίο αποκτήθηκαν τα επαγγελματικά προσόντα, πρέπει ο αιτών να αποδεικνύει ότι έχει ασκήσει το επάγγελμα αυτό επί 2 τουλάχιστον έτη στο εν λόγω κράτος, κατά τη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών.
Διαδικασία
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την αναγνώριση δικαιώματος ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτικού αγγλικής γλώσσας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Οδηγία 89/48 και Π.Δ. 165/2000), προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Βήμα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης.Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι δυνατόν να αναζητηθεί υπηρεσιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία.
Βήμα 2: Ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματός. Τέλος, ο υπάλληλος παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ.
Βήμα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).
Βήμα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει την Απόφαση Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας.
Σημειώσεις και επεξηγήσεις
Σε περίπτωση που η εκπαίδευση έχει πραγματοποιηθεί εν μέρει σε διαφορετικό ίδρυμα (τριτοβάθμιας) εκπαίδευσης από αυτό που χορήγησε τον τίτλο, στη βεβαίωση πρέπει να αναφέρεται ο τόπος, το χρονικό διάστημα φοίτησης και το επίπεδο του ιδρύματος αυτού. Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία πρέπει να είναι:
Νομίμως επικυρωμένα με σφραγίδα APOSTILLE ή θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από την αρμόδια αρχή του Κ – Μ προέλευσης και επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή θεωρημένα από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.
Μεταφρασμένα στα ελληνικά από την Ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, ή από δικηγόρο, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Δικηγορικού Κώδικα.Τα δικαιολογητικά που έχουν επικυρωθεί από διπλωματικές αρχές των παρακάτω χωρών: Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, Σουηδία, Φινλανδία που εδρεύουν στην Ελλάδα, δεν χρειάζονται επικύρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

πηγή: https://www.ermis.gov.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Δικαιολογητικών

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Δικαιολογητικών Γνωστοποιείται ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. ...