Home / Αρθρα γενικού ενδιαφέροντος / Εκπαιδευτικοί / Σχετικά με το Πρόγραμμα – Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου)

Σχετικά με το Πρόγραμμα – Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου)

Δημοσιεύτηκε: 5:48 πμ Μάιος 10th, 2013  


vouli

Αθήνα, 7.5.2013

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Στις 22 Απριλίου «ξεκίνησε» μετά από πολλές αναβολές και χρονικές μεταθέσεις η Δ΄ περίοδος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου.

Το έργο υλοποιείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής /Ι.Ε.Π. (διάδοχο του έργου έπειτα από την κατάργηση του Ο.ΕΠ.ΕΚ. και του Π.Ι. με βάση το Ν.3966/24-5-2011), ως τελικό δικαιούχο και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ /Ι.Τ.Υ.Ε. (όπως μετονομάστηκε το Ε.Α.Ι.Τ.Υ., με βάση το Ν.3966/24-5-2011), ως συμπράττοντα επιστημονικό φορέα.

Και οι δύο οργανισμοί έχουν επιδείξει ιδιαίτερη προχειρότητα και διακρίνονται από μία διαχειριστική λογική και πρακτική που δεν συμβαδίζει με το έργο της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και την παιδαγωγική διάσταση που αυτό εμπεριέχει. Οι επιμορφωτές στις βεβαιώσεις που μοιράζονται αποκαλούνται «μέλη της ομάδας έργου». Τα χρονοδιαγράμματα που οι ίδιοι θέτουν, δεν τηρούνται. Οι οικονομικές υποχρεώσεις τους συνεχώς αναβάλλονται.

Το υπουργείο παρόλο που η επιμόρφωση αφορά τα μέλη του, τους εκπαιδευτικούς και μέσω αυτών τους μαθητές της χώρας, δείχνει πλήρως αποστασιοποιημένο.

Δεν έχει εκδοθεί  ΦΕΚ ή ΥΑ που να αφορά στην  επικαιροποίηση του πίνακα πιστοποιημένων επιμορφωτών Β επιπέδου με αυτούς που πιστοποιήθηκαν την άνοιξη του 2012.

Δεν έχει εκδοθεί ΥΑ  σχετικά με την ανάθεση ιδιωτικού έργου σε Στελέχη της Εκπαίδευσης (Σχολικός Σύμβουλος, Δ/της Σχολικής Μονάδας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης, Περιφερειακός Δ/της) για να εργαστούν σαν επιμορφωτές στο πλαίσιο της Πράξης.

Για τους «απλούς» εκπαιδευτικούς, χρειάζεται αντίστοιχα άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, που χορηγείται από τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια, διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα στις περισσότερες περιπτώσεις.

Έτσι όλοι οι επιμορφωτές είναι στην ουσία «παράνομοι», παρόλο που ασχολούνται σε ενδουπηρεσιακή επιμόρφωση, γιατί χωρίς τις αναθέσεις ή άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου δεν μπορούν να υπογράψουν συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 31 Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α).

Ακόμη όμως και αν λυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα υπάρχει μέγιστο πρόβλημα δεοντολογίας αλλά και ουσίας. Δεν  έχει εκδοθεί ΦΕΚ ή ΥΑ που να αφορά στις αμοιβές των εμπλεκομένων στη διαδικασία της επιμόρφωσης. Το περίγραμμα της σύμβασης που αναρτήθηκε στο ΠΣ του έργου, ακόμη και μετά την ανακοινοποίησή του στο ορθό στις 22-4-2013, περιέχει καταχρηστικούς όρους όπως

 1. Στα «υπόψη» της σύμβασης δεν αναφέρεται η Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται το ύψος των αμοιβών.
 2. Στο άρθρο 4 παράγραφος 3 αναφέρεται ότι «Η αμοιβή του επιμορφωτή καταβάλλεται […] και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο ποσό στο λογαριασμό του έργου» ή στην ανικανοποίητη στο ορθό «Η αμοιβή του επιμορφωτή καταβάλλεται […] σύμφωνα με την χρηματοοικονομική ροή του έργου».
 3. Στο άρθρο 4 παράγραφος 4 αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση που από μελλοντικές νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις τεθεί συνολικό όριο πρόσθετων αμοιβών κατώτερο από το συμβατικό, το συμβατικό τίμημα θα αναπροσαρμόζεται αυτοδίκαια στα όρια του νόμου ή της κανονιστικής πράξης από το χρόνο ισχύος της σχετικής πρόβλεψης.»
 4. Στο άρθρο 6 παρ. 3 αναφέρεται ότι «Μοναδική εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί η περίπτωση που από μελλοντικές νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις τεθεί όριο αμοιβών κατώτερο από το συμβατικό, η συμβατική αμοιβή θα αναπροσαρμόζεται αυτοδίκαια στα όρια του νόμου ή της εκάστοτε κανονιστικής πράξης από το χρόνο ισχύος της σχετικής πρόβλεψης. Κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο αποκλείεται.»

Οι συμβάσεις αυτές είναι απαράδεκτες γι’ αυτό και οι περισσότεροι επιμορφωτές δεν προσήλθαν στην επιμορφωτική διαδικασία. Οι περισσότεροι δε απ’ όσους  ξεκίνησαν, έχουν δηλώσει ότι δεν θα συνεχίσουν ούτε θα υπογράψουν συμβάσεις με τέτοιους καταχρηστικούς όρους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

 1. Η επιμόρφωση Β επιπέδου συνεχίζει να είναι μέρος της στρατηγικής στόχευσης του υπουργείου όσον αφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών;
 2. Υπάρχουν οι απαιτούμενοι πόροι για την υλοποίηση του έργου, όπως περιγράφονται στις πράξεις ένταξης;
 3. Αν ναι, πότε θα εκταμιευτούν οι αμοιβές της προηγούμενης περιόδου (Γ περίοδος) επιμόρφωσης και ποιο ακριβώς είναι το αίτιο αυτής της υπερβολικής καθυστέρησης;
 4. Ποιες μελλοντικές νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις θα θέσουν συνολικό όριο πρόσθετων αμοιβών κατώτερο από το συμβατικό, και ποιο είναι αυτό το συμβατικό;
 5. Ποιο πρόβλημα υπάρχει στη χρηματοοικονομική ροή του έργου και προτείνεται στους επιμορφωτές να συμφωνήσουν να πληρωθούν σύμφωνα με αυτή;
 6. Θα εκδοθούν οι απαραίτητες ΥΑ, για την υλοποίηση της Δ περιόδου επιμόρφωσης;
 7. Ποιος ο αριθμός αυτών που παρακολούθησαν μέχρι στιγμής και πόσοι τελικά πιστοποιήθηκαν;
 8. Αν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στους δυο αυτούς αριθμούς που οφείλεται αυτό;

Παρακαλούμε, επίσης, να μας κοινοποιήσετε τα έγγραφα:

 • Απολογισμού των τριών προηγουμένων περιόδων επιμόρφωσης, από τα οποία να προκύπτει ο συνολικός αριθμός των επιμορφωθέντων στις Α, B, Γ περιόδους επιμόρφωσης και το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων συνολικά και ανά έτος σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό της πράξης.
 • Προϋπολογισμού, από τα οποία να προκύπτει η μείωση των αμοιβών των επιμορφωτών έναντι των προηγουμένων περιόδων.
 • Του οικονομικού οδηγού υλοποίησης των προγραμμάτων της 4ης περιόδου.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Ολγα Γεροβασίλη

Νίκος Συρμαλένιος

Θεανώ Φωτίου

Αϊχάν Καρά Γιουσούφ

Τάσος Κουράκης

Έφη Γεωργοπούλου

Μαρία Κανελλοπούλου

Παναγιώτα Δριτσέλη

Τζένη Βαμβακά

πηγή ΣΥΡΙΖΑ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για συμπλήρωση του ωραρίου τους

Απόφαση σχετικά με τις διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε ...