Τελευταία Νέα

Τετάρτη, 04/08/2021, 03:29


Home / Featured / ΠΕΑΕ – Απάντηση Υπουργείου σε έγγραφο για διορισμούς μονίμων και αναπληρωτών

ΠΕΑΕ – Απάντηση Υπουργείου σε έγγραφο για διορισμούς μονίμων και αναπληρωτών

Δημοσιεύτηκε: 11:27 πμ Μάρτιος 24th, 2013  


PEAE
Μετά την απάντηση που έδωσε το Υπουργείο σε ερώτηση του Συλλόγου ΠΑΣΑΦ, υπενθυμίζουμε την απάντηση που έδωσε στον Σύλλογο ΠΕΑΕ για σύγκριση (με το τι απαντούσαν τον 11/2012). Προκύπτει ότι το υπουργείο τηρεί το σχέδιο που έχει συμφωνηθεί για προσλήψεις 2012-2013 σε ανθρωπομήνες κάτι που αυξάνει την πιθανότητα να ισχύσει τελικά για το 2013-2014 το νούμερο προσλήψεων που ανακοίνωσε στον Σύλλογο ΠΑΣΑΦ, χωρίς να υπολογίζει τα προβλήματα που θα προκύψουν.
ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε έγγραφο»
ΣΧΕΤ: Το υπ΄αριθμ. 141998/Δ2/13-11-2012 έγγραφο σας
Σε απάντηση του ανωτέρω αναφερόμενου σχετικού, κατά το μέρος που μας αφορά σας γνωρίζουμε τα εξής:
Α. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
1. Με το υπ’ αρ. Φ.908/17643/Η/17-2-2012 έγγραφο με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων μόνιμου και έκτακτου προσωπικού για το έτος 2012» ο Υπουργός Παιδείας πρότεινε, μεταξύ άλλων, το διορισμό 1.065 εκπαιδευτικών για την κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν.3986/2011(ΦΕΚ 152 τ.Α΄), οι οποίες αντικατέστησαν το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 4α του άρθρου 3 του ν. 3899/2010, σύμφωνα με τις οποίες από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων με εξαίρεση το έτος 2011, για το οποίο ο λόγος θα είναι ένα προς δέκα. Ο αριθμός των 1.065 διορισμών αντιστοιχούσε στο λόγο 1 πρόσληψη για 5 αποχωρήσεις στην Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση συνολικά, δεδομένου ότι οι αποχωρήσεις από 1-1-2011 έως 31-12-2011 ανέρχονταν σε 3.591 εκπαιδευτικούς στην Α/θμια Εκπ/ση και σε 1.737 εκπαιδευτικούς στην Β/θμια Εκπ/ση (σύνολο αποχωρήσεων: 5.328 εκπαιδευτικοί και 1/5x 5.328=1.065).
2.Με την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/51/οικ.18881/14-8-2012 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 ΠΥΣ 33/2006 εγκρίθηκε η πλήρωση διακοσίωνείκοσι πέντε (225) θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013.
3.Με την υπ’ αρ. 94882/Δ2/20-8-2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΦ9-23Δ) Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) κατανεμήθηκαν οι θέσεις για διορισμό το σχολ. έτος 2012-2013 των εκπαιδευτικών Π/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης κατά κλάδο και ειδικότητα. Με την Απόφαση αυτή, οι 185 εκ των 225 εγκεκριμένων θέσεων διατέθηκαν για διορισμό για την κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό στη Β/θμια Εκπ/ση.
4.Με την υπ΄αρ. 125124/Δ2/12-10-2012 (ΑΔΑ: Β4369-Μ4Τ) Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) ανακατανεμήθηκαν οι θέσεις για διορισμό το σχολ. έτος 2012-2013 των εκπαιδευτικών Π/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης κατά κλάδο και ειδικότητα, προκείμενου να καλυφθούν οι θέσεις που διατέθηκαν με την προηγούμενη απόφαση αλλά δεν καλύφθηκαν.
5. Με την υπ’ αρ. 98290/Δ2/29-8-2012 (ΦΕΚ925τ.Γ΄/6-9-2012, ΑΔΑ: Β4Θ99-Χ79) Υ.Α. διορίστηκαν εκατόν τριάντα τέσσερις (134) εκπαιδευτικοί.
6. Με την 133470/Δ2/26-10-2012 (ΦΕΚ1229 τ.Γ΄/20-11-2012, ΑΔΑ: Β4Σ19-ΘΨΩ) Υ.Α. διορίστηκαν άλλοι σαράντα (48) εκπαιδευτικοί.
7. Επίσης, σημειώνεται ότι εκκρεμεί ο συμπληρωματικός διορισμός 3 εκπαιδευτικών (1 εκπ/κού κλάδου ΠΕ04.02 και 2 εκπ/κών κλάδου ΠΕ12.04) από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2008, σε θέσεις οι οποίες εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/51/οικ.18881/14-8-2012 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 ΠΥΣ 33/2006, διατέθηκαν για διορισμό αλλά δεν κατέστη δυνατή η κάλυψή τους.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας αναμένεται να καλυφθεί το σύνολο των 185 θέσεων που έχουν διατεθεί για διορισμό στη Β/θμια Εκπ/ση και να καλυφθεί το σύνολο των 225 θέσεων που έχουν εγκριθεί για το σχολικό έτος 2012-2013 για την Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση με την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/51/οικ.18881/14-8-2012 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 ΠΥΣ 33/2006.
Β. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
1. Για την κάλυψη των λειτουργικών κενών της εκπαίδευσης, τα οποία προκύπτουν λόγω εκπαιδευτικών αδειών, αναρρωτικών αδειών, αδειών κύησης-λοχείας, αποσπάσεων εκπαιδευτικών και γενικά για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λειτουργίας των σχολείων, τα οποία δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν ή να καλυφθούν λόγω της υφιστάμενης δημοσιονομικής συγκυρίας, το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., μετά την ολοκλήρωση των διορισμών μόνιμου προσωπικού, των αποσπάσεων και των διαδικασιών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 21 του ν.3475/2006 περί συμπλήρωσης ωραρίου και της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν.3848/2010 περί απόσπασης πλεονάζοντος προσωπικού, μεριμνά για την άμεση πρόσληψη-τοποθέτηση αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.
Προϋπόθεση της κίνησης των διαδικασιών πρόσληψης, αποτελεί η εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Εγγραφή, η οποία γίνεται κατόπιν σχετικής έγκρισης που δίνεται με Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 του άρθρου 2 παρ. 1.
2. Με την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/52/οικ.18882/14-8-2012 απόφαση της προμνησθείσας Επιτροπής, εγκρίθηκε η πρόσληψη 12.584 (12.584 άτομα x7 μήνες μ.ο.=88.088 ανθρωπομήνες) αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης συνολικά για το σχολικό έτος 2012-2013.
3. Με την υπ’ αρ. 137877/Δ2/05-11-2012 Υ.Α. κατανεμήθηκαν οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στην παραπάνω εγκριτική απόφαση στις επιμέρους κατηγορίες σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση κατανεμήθηκαν 3.777 πιστώσεις αναπληρωτών , που αντιστοιχούν σε 26.439 ανθρωπομήνες (3.777 άτομαx 7 μήνες μ.ο.= 26.439 ανθρωπομήνες) και 80.000 ώρες για την κάλυψη αναγκών στα σχολεία γενικής παιδείας και Επαγγελματικής εκπαίδευσης της Β/θμιας Εκπ/σης(Γυμνάσια, Λύκεια. ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και Μουσικά Σχολεία).
Από τα παραπάνω προκύπτει η ρητή δέσμευση της διοίκησης να μην υπερβεί το σύνολο των εγκεκριμένων πιστώσεων ούτε ως προς το σύνολο των ατόμων ούτε ως προς το σύνολο των ανθρωπομηνών εργασίας.
Δεδομένου ότι κάθε χρόνο ένα μεγάλο ποσοστό των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται κατά τους δύο πρώτους μήνες του διδακτικού έτους (με λήξη σύμβασης την 30η Ιουνίου του διδακτικού έτους) το χρονικό διάστημα διάρκειας αυτών των συμβάσεων είναι μεγαλύτερο του μέσου όρου απασχόλησης που έχει προβλεφθεί από την εγκριτική απόφαση (7 μήνες). Ως εκ τούτου ο συνολικός αριθμός ανθρωπομηνών αποτελεί τον περιοριστικό παράγοντα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις εκτιμήσεις για την μη υπέρβαση του ορίου της έγκρισης.
4. Μέχρι σήμερα, για το σχολικό έτος 2012-2013, έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Β/θμια Εκπ/ση:
ΦΑΣΗ
Υ.Α. ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΑΔΑ
ΚΛΑΔΟΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
1
ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05
1296
2
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
248
3
ΠΕ 12, ΠΕ 17, ΠΕ 18
308
4
ΠΕ 02, ΠΕ 03, ΠΕ 04
669
5
ΠΕ 02, ΠΕ 03, ΠΕ 04
41
6
ΠΕ 01,ΠΕ02, ΠΕ06, ΠΕ08,ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΤΕ01
397
7
ΠΕ 03, ΠΕ 04
138
8
ΠΕ02,ΠΕ14,ΠΕ18
16
ΣΥΝΟΛΟ
3.113
Επίσης, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 133471/Δ2/26-10-2012 (ΑΔΑ:
) και148735/Δ2/26-11-2012 (ΑΔΑ:
) Υπουργικές Αποφάσεις ανακλήθηκε, για διάφορους λόγους (μη ανάληψη υπηρεσίας, παραίτηση), η πρόσληψη 118 και 52 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα , και ως εκ τούτου αποδεσμεύτηκαν ισάριθμες πιστώσεις προσωρινών αναπληρωτών (συνολικά 170 αναπληρωτές).
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, το σύνολο των αναπληρωτών που έχουν προσληφθεί θα απασχοληθούν περισσότερο από 7 μήνες, όποτε ακόμα κι αν συνυπολογιστεί η αποδέσμευση των πιστώσεων από τις ανακλήσεις ανάληψης υπηρεσίας, ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων πιστώσεων σε ανθρωπομήνες,έχει κατά το μεγαλύτερο τους μέρος ήδη διατεθεί.
Πιο συγκεκριμένα, οι ανθρωπομήνες απασχόλησης που αντιστοιχούν στις 3.113 προσλήψεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα υπολογιζόμενοι βάσει της ημερομηνίας κατά την οποία κλήθηκαν να αναλάβουν υπηρεσία οι 3.113 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ανέρχονται σε 27.695,976. Οι πιστώσεις που αποδεσμεύτηκαν με την ανάκληση της πρόσληψης των 170 αναπληρωτών ανέρχονται σε 1.463,278 ανθρωπομήνες. Επομένως, βάσει των ανωτέρω μέχρι σήμερα έχουν δεσμευτεί πιστώσεις που αντιστοιχούν σε 26.232,698 ανθρωπομήνες και υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις για πρόσληψη αναπληρωτών που αντιστοιχούν σε 206,302 ανθρωπομήνες απασχόλησης (26.439,000 -26.232,698 =206,302).
Σημειώνεται ότι, πολλές φορές, συμβαίνει μερικοί από τους προσλαμβανόμενους αναπληρωτές να μην εμφανίζονται για ανάληψη υπηρεσίας στις περιοχές που προσλήφθηκαν ή να αναλαμβάνουν και να παραιτούνται, με συνέπεια την αδυναμία της κανονικής λειτουργίας των σχολείων για αρκετό διάστημα μέχρι να προσληφθούν άλλοι υποψήφιοι για την αντικατάστασή τους.
Μετά από τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές -δεδομένης και της επιβεβλημένης συσταλτικής δημοσιονομικής πολιτικής στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία, όπως αυτή αποτυπώνεται στον περιορισμένο αριθμό των εγκεκριμένων πιστώσεων για μόνιμους διορισμούς και για προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικώνότι η Κ.Υ. του Υπουργείου, έχοντας διαθέσει το μεγαλύτερο μέρος των εγκεκριμένων πιστώσεων, καθοδηγεί τις περιφερειακές υπηρεσίες της ώστε να κατανέμουν με τον βέλτιστο τρόπο, και σύμφωνα με τις σύννομες αρμοδιότητές τους, το εκπαιδευτικό προσωπικό αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων υπαγωγής τους.
Τέλος, παρακαλούνται η Δ.Δ. Ε. Ηλείας και η Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο και διαβιβάζεται το έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Αδιόριστων Εκπαιδευτικών, να απαντήσουν κατά το μέρος που τους αφορά.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ

 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Με 158 “ΝΑΙ” ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

Πανελλήνια Ενωση Αδιόριστων Εκπαιδευτικών – ΠΕΑΕ.

Το έγγραφο είναι απάντηση σε ερώτηση της ΠΕΑΕ

Πηγή ΠΕΑΕ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Με 158 “ΝΑΙ” ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

Με 158 «ΝΑΙ» και 133 «ΟΧΙ», ψηφίστηκε σήμερα το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου ...