Home / Αρθρα γενικού ενδιαφέροντος / Εκπαιδευτικοί / Επιμόρφωση Α και Β Φάσης, δικαιολογητικά, τι ισχύει για τις απουσίες

Επιμόρφωση Α και Β Φάσης, δικαιολογητικά, τι ισχύει για τις απουσίες

Δημοσιεύτηκε: 9:41 πμ Μάρτιος 18th, 2013  


epimorfosi

Η παρακολούθηση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε εάν δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες απουσίες ενώ οι δικαιολογημένες δεν δύναται να υπερβαίνουν τις επτά (7) διδακτικές ώρες, αναφέρει έγγραφο του υπουργείου Παιδείας.

Ειδικότερα σύμφωνα με το έγγραφο:

Α.Υποχρέωση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα των Πράξεων «Πρόγραμμαεξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013,σας γνωρίζουμε ότι η Α’ και Β΄ φάση επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2012-2013 έχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Β.Οι εκπαιδευτικοί για το χρονικό διάστημα που επιμορφώνονται απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα στις σχολικές τους μονάδες ενώ καταβάλλονται κανονικά οι αποδοχές τους.

Γ. Η παρακολούθηση των επιμορφούμενων της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε εάν δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες απουσίες ενώ οι δικαιολογημένες δεν δύναται να υπερβαίνουν τις επτά
(7) διδακτικές ώρες σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθ. πρωτ. 10587/03-12-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 3347/Β/2012).

Το έγγραφο του υπουργείου Παιδείας ορίζει επίσης ότι οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται άμεσα

i. να ενημερώσουν μέσω των σχολικών μονάδων τους εκπαιδευτικούς για το πρόγραμμα επιμόρφωσης της Α’ και Β’ φάσης

ii. να επικοινωνήσουν με το οικείο ΠΕΚ και να αποστείλουν ακριβή κατάλογο με τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης λαμβάνοντας υπόψη και τις πιθανές παραιτήσεις των εκπαιδευτικών, προκειμένου κάθε ΠΕΚ να προβεί στη δημιουργία τμημάτων επιμόρφωσης

iii. να ενημερώσουν εκ νέου τους εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με το οικείο ΠΕΚ για τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των επιμορφωτικών προγραμμάτων Α’ και Β’ φάσης και να προβούν σε έκδοση των απαιτούμενων εντολών μετακίνησης όπου απαιτείται

iv. να μεριμνήσουν ώστε να χορηγηθεί εγκαίρως η σχετική άδεια στους εκπαιδευτικούς για την απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα κατά το χρονικό διάστημα της επιμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/Β) και την υπ’ αριθ. 10587/03-12-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 3347/Β/2012).
Τα έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των Υποέργων 1 και 2 , θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό
των Πράξεων. Ο τρόπος υπολογισμού αυτών των δαπανών πραγματοποιείται με βάση τον Ν. 2685/1999 όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν.3833/2010 και ισχύει.

Για την εκκαθάριση των δαπανών μετακίνησης είναι απαραίτητη η έκδοση εντολής ή απόφασης μετακίνησης από το αρμόδιο όργανο, η οποία πρέπει να εκδίδεται πριν από την ημερομηνία αναχώρησης του μετακινούμενου, να αναρτάται στη Διαύγεια , να φέρει τα λογότυπα του ΕΣΠΑ και να αναγράφονται τα εξής:

α. Το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του υπαλλήλου (κλάδος, βαθμός, ειδικότητα)
β. Η έδρα του
γ. Ο τόπος μετάβασής του
δ. Η συγκεκριμένη αιτία μετακίνησης: «Συμμετοχή ως επιμορφούμενος στην Α’ και
Β’ φάση επιμόρφωσης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, που υλοποιείται από το
ΠΕΚ………»
ε. Το μέσο μετακίνησης
ζ. Ο αριθμός των ημερών που θα παραμείνει εκτός έδρας
η. Ημερομηνία αναχώρησης / ημερομηνία επιστροφής
θ. Το ότι «Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3» με ΣΑΕ 2010ΣΕ04580072, ΣΑΕ 2010ΣΕ04580073 και ΣΑΕ 2010ΣΕ04580074 αντίστοιχα του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από το ελληνικό δημόσιο και θα καταβληθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΑΙΘΠΑ/ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων.
ι. Εάν στον μετακινούμενο καλύπτεται ημερήσια αποζημίωση

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την εντολή μετακίνησης μπορείτε να απευθύνεστε
στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων.

Οι εκπαιδευτικοί μετά την ολοκλήρωση της Α’ και Β’ φάσης επιμόρφωσης υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά π.χ. εντολή μετακίνησης, αποδείξεις διοδίων, αποκόμματα εισιτηρίων, κάρτες επιβίβασης, αποδείξεις είσπραξης εισιτηρίων, βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης, καθώς και το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3.2 – Ατομικά στοιχεία και κατάσταση οδοιπορικών εξόδων το οποίο βρίσκεται στον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου
και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 (ΑΔΑ: Β4259-Τ4Ω).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εκκαθάριση των δαπανών μετακίνησης είναι:

• Κατάσταση οδοιπορικών εξόδων συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον μετακινούμενο
• Εντολή ή απόφαση μετακίνησης από το αρμόδιο όργανο
• Πρωτότυπα εισιτήρια και Απόδειξη είσπραξης εισιτηρίων (ΚΤΕΛ, ΟΣΕ, ΠΛΟΙΑ)
• Ηλεκτρονικό εισιτήριο, Κάρτες επιβίβασης, απόδειξη πώλησης εισιτηρίων και απόδειξη είσπραξης ή απόδειξη πώλησης εισιτηρίων με αναφορά στον τρόπο καταβολής του ποσού μέσω πιστωτικής κάρτας ή μετρητοίς (στη μετακίνηση με αεροπλάνο)
• Αποδείξεις διοδίων (υποχρεωτικά για διαδρομές με σταθμούς διοδίων)
• Βεβαίωση χιλιομετρικής ή μιλιομετρικής απόστασης
• Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ξενοδοχείου για την διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα στο όνομα του μετακινούμενου ή Υπεύθυνη Δήλωση για διανυκτέρευση σε φιλικό σπίτι, όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και η διεύθυνση της κατοικίας,
• Φωτοαντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού (voucher ή fax) προς το ξενοδοχείο από το πρακτορείο, εάν η κράτηση του ξενοδοχείου γίνει μέσω πρακτορείου ή γραφείου ταξιδίων

. Οι ακριβείς ημερομηνίες των επιμορφωτικών προγραμμάτων θα σας γνωστοποιηθούν από το αρμόδιο ΠΕΚ

esos.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για συμπλήρωση του ωραρίου τους

Απόφαση σχετικά με τις διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε ...