Home / Featured / Χάνουν το δικαίωμα διορισμού οι επιτυχόντες παλαιότερων διαγωνισμών ΑΣΕΠ

Χάνουν το δικαίωμα διορισμού οι επιτυχόντες παλαιότερων διαγωνισμών ΑΣΕΠ

Δημοσιεύτηκε: 8:42 μμ Νοέμβριος 7th, 2012  


Χάνουν το δικαίωμα στην πρόσληψη όσοι πέτυχαν σε γραπτούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αναμένουν το διορισμό τους στο Δημόσιο και δεν έχουν απορροφηθεί μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ετών. Το παραπάνω μέτρο περιλαμβάνεται μέσα στους όρους του Μεσοπρόθεσμου. Παράλληλα, οι συγκεκριμένοι πίνακες επιτυχόντων θα καταργούνται.

Oπως αναφέρεται στο Μεσοπρόθεσμο:
«Οι πίνακες επιτυχίας ισχύουν μόνο για την πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Από τους πίνακες επιτυχίας και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σ αυτούς, σε συνδυασμό πάντοτε και με τη δήλωση προτίμησής τους, καταρτίζονται οι πίνακες διοριστέων , που περιλαμβάνουν αριθμό διοριστέων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Οι πίνακες διοριστέων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και ισχύουν για τρία έτη. Απαγορεύεται ο διορισμός άλλου υποψηφίου από τον πίνακα επιτυχίας , πέραν του αριθμού των θέσεων που προκηρύχθηκαν και των θέσεων που κενούνται, όταν υποψήφιοι που διορίστηκαν παραιτήθηκαν εντός έτους από το διορισμό τους».

«Τσεκούρι» αναμένεται να πέσει και στους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι προσελήφθησαν στο παρελθόν με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ. Πρόκειται για χιλιάδες εργαζομένους, που προσελήφθησαν τις τελευταίες δεκαετίες από πλειάδα φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Προσλήψεις, που ο ίδιος ο νόμος ΑΣΕΠ τις εξαιρούσε από το σύστημα προσλήψεων και έγιναν από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δημοτικές επιχειρήσεις, κρατικές τράπεζες και θυγατρικές τους και ΔΕΚΟ. Το μέτρο πιάνει εκείνους που μονιμοποιήθηκαν με το διάταγμα Παυλοπούλου ή με προγενέστερες ανάλογες διατάξεις. Η συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού θα δει τις οργανικές θέσεις που κατείχε να καταργούνται, θα υπάγεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας και μετά από ένα χρόνο θα οδηγείται σε απόλυση, εφόσον δεν κερδίσει μετάταξη. Από την εφαρμογή της διάταξης εξαιρούνται οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τα νοσοκομεία και η γενική γραμματεία Πολιτισμού του υπουργείου Παιδείας.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Άνοιγμα εμπορικών κέντρων, φροντιστηρίων και κέντρων αισθητικής θα εισηγηθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης

Μόνο προσωπικό ΠΕ (Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση) και ΤΕ (Τεχνολογική Εκπαίδευση) θα μπορούν να προσλαμβάνουν οι ΟΤΑ μέχρι το τέλος του 2016 σύμφωνα με τις προβλέψεις του μεσοπρόθεσμου προγράμματος ενώ στις ρυθμίσεις του υπουργείου Εσωτερικών περιλαμβάνεται αυστηρό πρόγραμμα εξυγίανσης για υπερχρεωμένους ΟΤΑ που περιλαμβάνει αύξηση των εσόδων τους από φόρους, τέλη και εισφορές των δημοτών τους. Αναλυτικά, σύμφωνα με το νέο Μνημόνιο, από την επόμενη της έναρξης ισχύος του καταργούνται οι οργανικές θέσεις των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού-Λογιστικού, Διοικητικού-Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου «οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή με ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας» και εφόσον ο αριθμός των υπαλλήλων αυτών:

-Είναι μεγαλύτερος των δέκα ανά φορέα.

-Ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του 30% του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων που υπηρετούν στον οικείο φορέα.

Σε διαθεσιμότητα περνούν αυτόματα οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ΟΤΑ, των οποίων οι θέσεις θα καταργηθούν. Η υπαγωγή στο νέο καθεστώς, θα διαρκεί ένα έτος και ο υπάλληλος θα λαμβάνει για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και μόνο το 75% των αποδοχών του.

Παράλληλα, στη διάρκεια της διαθεσιμότητας οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα μπορούν να μετατάσσονται εκουσίως ή να τοποθετούνται για την κάλυψη προσωρινών αναγκών σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου, ενώ τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα καθώς προβλέπεται ακόμα και η υποχρεωτική μετάταξη ή μεταφορά των μονίμων υπαλλήλων, με μεταβολή της υπηρεσιακής τους σχέσης σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι, εφόσον δε μεταταχθούν, θα οδηγούνται σε απόλυση, ενώ ανάλογες κυρώσεις θα περιμένουν και εκείνους που θα αρνηθούν να αναλάβουν νέα καθήκοντα. Η τυχόν μη συμμόρφωση με την πράξη υποχρεωτικής μετάταξης ή υποχρεωτικής τοποθέτησής του για ορισμένο χρόνο ή υπαγωγής του σε πρόγραμμα επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης, θα οδηγεί σε άμεση απόλυση.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Τι θα γίνει με όσους δε θέλουν να εμβολιαστούν

Με το νέο Μνημόνιο εισάγεται, ο θεσμός της υποχρεωτικής μετάταξης ή μεταφοράς προσωπικού, ενώ για πρώτη φορά εισάγεται τοποθέτηση υπαλλήλου σε κατώτερη θέση, μετά από συναίνεσή του. Πιο αναλυτικά, θα επιτρέπεται:

-Η μετάταξη μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

-Η μεταφορά υπαλλήλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α πρώτου και δεύτερου βαθμού για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

Η μετάταξη ή μεταφορά θα είναι υποχρεωτική και θα γίνεται χωρίς αίτηση. Όσον αφορά στις περιπτώσεις που κάποιος αρνηθεί τη μετάταξη:

-Η μη εμφάνιση μόνιμου υπαλλήλου θα σημάνει την ποινή του υποβιβασμού, ενώ εάν πρόκειται για εργαζόμενο που πριν τη μετάταξή του βρισκόταν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, αυτός θα απολύεται.

-Η μη εμφάνιση υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της σχέσης εργασίας του.

https://www.e-dimosio.gr/


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας προς Διευθυντές Σχολείων για τα self-test

Εγκύκλιο με οδηγίες προς Διευθυντές των Λυκείων για τα self-test, απέστειλε σήμερα ...