Home / Featured / Απαντήσεις Υπουργείου Παιδείας για θέματα Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας

Απαντήσεις Υπουργείου Παιδείας για θέματα Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας

Δημοσιεύτηκε: 10:03 μμ Νοέμβριος 17th, 2012  


 

Aπάντηση Υπουργού Παιδείας για εισαγωγή της Ισπανικής ως γλώσσας εργασίας στο Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ του Ιονίου

Ο Υπουργός Παιδείας κος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος μας γνωστοποιεί ότι, θα επανεξεταστεί το ζήτημα της εισαγωγής της Ισπανικής Γλώσσας, ως ισότιμης γλώσσας εργασίας στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, βάσει των διατάξεων του νέου Ν.4009/2011 για τη Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Παρόλο που είχε υπάρξει ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου της 14ης Ιουλίου του 2009, στην πρόταση του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ για προσθήκη της Ισπανικής, ώς ισότιμης γλώσσας εργασίας του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ και είχε αποφασιστεί η προώθηση της απόφασης στο ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ για την έκδοση του απαραίτητου Προεδρικού Διατάγματος, σύμφωνα με παλαιότερη απάντηση της Υπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ, το Ιόνιο δεν είχε αποστείλει τότε τα στοιχεία που η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ είχε ζητήσει, για να προβεί το ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ στην προώθηση των απαραίτητων νομοτεχνικών ρυθμίσεων.

Τo ζήτημα της εισαγωγής της Ισπανικής Γλώσσας, ως ισότιμης γλώσσας εργασίας στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, είχε αποφασιστεί και σχεδόν επιλυθεί από τις προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ – ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ, αλλά θα επανεξεταστεί από τη νέα πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Δείτε ή κατεβάστε την απάντηση εδώ:

…………………………………………………………………………………

Απάντηση Υπουργού Παιδείας για την ίδρυση τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Α.Π.Θ

Ο Υπουργός Παιδείας κος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος μας γνωστοποιεί ότι επανεξετάζεται το, σχεδόν επιλυθέν από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ, ζήτημα της μετονομασίας του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ σε τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ, βάσει της παράγραφου 4 του άρθρου 1 του νέου Ν.4076/2012 για τις Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και με ανοιχτό το ενδεχόμενο συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμημάτων Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι το προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα λοιπόν με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νέου Νόμου 4076/2012:

4. Η παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) τροποποιείται ως εξής:
«6. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 3, 4 και 5, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορούν να συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Α.Ε.Ι. και να μεταβάλλεται η έδρα τους, καθώς επίσης και να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Σχολές ή και Τμήματα και να μεταβάλλεται η έδρα τους, για τους ακόλουθους, κατά περίπτωση, λόγους:
α) Όταν είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστημονικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται με επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. ή τις Σχολές ή τα Τμήματα που λειτουργούν.
β) Όταν επιβάλλεται από το δυσανάλογα μεγάλο ή αντίστοιχα μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων ανά καθηγητή σε ένα Α.Ε.Ι. ή μια Σχολή ή ένα Τμήμα.
γ) Όταν η λειτουργία μεμονωμένων Α.Ε.Ι. ή Σχολών ή Τμήματος δεν δικαιολογείται επιστημονικά και, αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία.
δ) Όταν είναι σύμφωνες με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εθνικής οικονομίας.
Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού πριν την υποβολή της ανωτέρω πρότασης υποβάλει ερώτημα, συνοδευόμενο από ειδική τεκμηρίωση, για έκδοση γνώμης από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), καθώς και από το Συμβούλιο των οικείων ιδρυμάτων, μετά από διατύπωση γνώμης της Συγκλήτου αυτών. Στα ιδρύματα που δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί Συμβούλιο, η ανωτέρω αρμοδιότητα ασκείται από τη Σύγκλητο.
Οι ανωτέρω γνώμες θεωρείται ότι εδόθησαν μετά την άπρακτη παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε αυτές.
Για εξαιρετικούς λόγους, όπως ενδεικτικά είναι η υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων από τα γνωμοδοτούντα όργανα, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται για επτά (7) ημέρες. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας αποκλείεται.»

Δεν απαιτείται πλέον η γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, αλλά η γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Αυτό που που φημολογείται έντονα είναι ότι τα τμήματα Γαλλικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ θα συγχωνευθούν.

Είναι πιθανόν να μην γίνει δεκτό το από το 2009 αίτημα της Συγκλήτου του Α.Π.Θ, σχετικά με τη Μετονομασία του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ σε τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ, η οποία μέχρι τώρα εκκρεμούσε, λόγω της καθυστέρησης της διατύπωσης γνώμης από το Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, παρόλο που είχε ακουστεί ότι το Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης είχε αποφανθεί θετικά, αλλά η Υπουργός Π.Δ.Β.Μ.Θ είχε ζητήσει τότε να μην της αποσταλεί η θετική γνωμοδότηση, για να μην είναι αναγκασμένη να υπογράψει τη σχετική απόφαση.

Δείτε ή κατεβάστε την απάντηση εδώ:

………………………………………………………………………..

Απάντηση Υπουργού Παιδείας για την ίδρυση Μεταπτυχιακού στην Ισπανική γλώσσα στο Ε.Α.Π

Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού Παιδείας κου Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, έχει ήδη συσταθεί στο Ε.Α.Π Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού, η οποία θα επεξεργασθεί τις υποβληθείσες από τις Κοσμητείες προτάσεις, εν προκειμένω τις προτάσεις της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, σχετικά με την ίδρυση νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είτε στην Ισπανική Γλώσσα είτε σε γνωστικά πεδία συναφή με την ισπανική γλώσσα.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που ενδιαφέρει τους αποφοίτους των τμημάτων Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α, Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ε.Α.Π, καθώς και της Ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού και της Διδακτικής της ως Ξένης του Ιονίου, γιατί αν ιδρυθούν μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα της Διδακτικής της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας, ή της Ισπανικής και της Ισπανοαμερικανικής Λογοτεχνίας, ή του Ισπανόφωνου Πολιτισμού, ή της Ιστορίας της Ισπανίας και των Χωρών της Λατινικής Αμερικής, θα μπορούν όλοι οι απόφοιτοι των ανωτέρων τμημάτων, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους, να τα παρακολουθήσουν μέσω της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στο Ε.Α.Π.

Μέχρι τώρα όσοι απόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο, αναγκάζονται να μεταβούν στην Ισπανία για να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά ή διδακτορικά προγράμματα σπουδών συμβατικών πανεπιστημίων της Ισπανίας, ή να παρακολουθήσουν τα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Ισπανίας (UNED).

Θα ήταν χρήσιμο, οι Πανελλήνιοι Σύλλογοι Φοιτητών και Αποφοίτων της Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ε.Α.Π να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π κο Χάρη Κοκκώση, δεδομένης της πρόσφατης απάντησής του στο έγγραφο με αρ. ΤΕΚ – 1103/29-10-12 και να μας ενημερώσουν δημόσια μέσω του www.ispania.gr, σχετικά με τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί ή πρόκειται να κατατεθούν από την Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε.Α.Π.

Δείτε ή κατεβάστε την απάντηση εδώ:

…………………………………………………………………………

Aπάντηση του Υφυπουργού Παιδείας στην ερώτηση για Σχολικούς Συμβούλους Ιταλικής, Ισπανικής Γλώσσας

Για ακόμη μια φορά ο Υφυπουργός Παιδείας κος Θεόδωρος Π. Παπαθεoδώρου απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας, δηλαδή στο αν προτίθεται η νέα πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α να συμπεριλάβει και τους ξενόγλωσσους κλάδους ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας στο άρθρο 11 του Ν.3848/2010 (παλαιό άρθρο 7 του Ν.3467/2006).

Η ερώτηση που κατατέθηκε δεν αφορούσε την αύξηση ή τη μείωση των θέσεων των Σχολικών Συμβούλων των κλάδων ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας, αφού είναι γνωστό ότι Σχολικοί Σύμβουλοι για τους κλάδους ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας δεν προβλέπονται μέχρι τώρα από το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει την Επιλογή Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ερώτηση που κατατέθηκε αφορούσε την προσθήκη και των ξενόγλωσσων κλάδων ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας στο άρθρο 11 του Ν.3848/20010 (παλαιό άρθρο 7 του Ν.3467/2006), γνωρίζοντας τα αρμόδια τμήματα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α ότι, ακόμη και αν προστεθούν οι κλάδοι ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας στο άρθρο 11 του Ν.3848/2010 (παλαιό άρθρο 7 του Ν.3467/2006), μόνο μετά από 12ετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα επιτρεπόταν η σύσταση θέσεων για τους πρώτους Σχολικούς Συμβούλους Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας, δηλαδή στο απώτερο μέλλον και αφού προηγουμένως θα είχε διενεργηθεί γραπτός διαγωνισμός εκπαιδευτικών, ώστε οι νεοσύστατοι κλάδοι ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας να αποκτούσαν επαρκές διορισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό με οργανική θέση.

Δεν θα κόστιζε στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α να επικαιροποιήσει, μέσω τροπολογίας, το άρθρο 11 του Ν.3848/2010 (παλαιό άρθρο 7 του Ν.3467/2006), με την προσθήκη και των ξενόγλωσσων κλάδων ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας, αν σκόπευε να προωθήσει σταδιακά ή στο μέλλον τη διδασκαλία και της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ιταλικής, Ισπανικής).

Δημιουργείται η εντύπωση ότι, οι κλάδοι ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας δεν τελούν υπό αναστολή, λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης, αλλά υπό σιωπηρή κατάργηση, δεδομένου ότι δεν υφίσταται μακροπρόθεσμος εκπαιδευτικός σχεδιασμός και για τη δεύτερη ξένη γλώσσα (Ιταλική, Ισπανική), καθώς και για τους ανενεργούς νεοσύστατους κλάδους εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας.

Δείτε ή κατεβάστε την απάντηση εδώ:

ispania.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...