Τελευταία Νέα

Τρίτη, 11/05/2021, 19:25


Home / Αρθρα γενικού ενδιαφέροντος / Αλλα άρθρα γενικού ενδιαφέροντος / Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Πρόσκληση προς τους Δήμους της χώρας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Πρόσκληση προς τους Δήμους της χώρας

Δημοσιεύτηκε: 9:01 μμ Οκτώβριος 1st, 2012  


Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ανακοίνωσαν ότι μετά από συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καλούν τους Δήμους της επικράτειας σε υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξή τους στις Πράξεις «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα
Τοπικής Εμβέλειας», προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων μέσω των «Κέντρων Διά Βίου Μάθησης» (Κ.Δ.Β.Μ), που οι Δήμοι ιδρύουν σύμφωνα με το Ν.3879/2010.

Η συμμετοχή των πολιτών – δημοτών στα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει ως κύριους στόχους:
· τη δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση κάθε πολίτη,
· την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο- οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών,
· τη σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων πολιτών,
· την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης,
· τη συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες,
· την αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού,
· την ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη,
· τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού,
· την ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων

Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που θα υλοποιηθούν μέσω των ανωτέρω Πράξεων διακρίνονται σε:
α) Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας που οι Δήμοι επιλέγουν από διαθέσιμο Πίνακα προγραμμάτων, και ο οποίος εκφράζει τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου μάθησης Ενηλίκων.
β) Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας, που οι Δήμοι προτείνουν και τα οποία ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες υποστήριξης και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών τους.

Η υποστήριξη της οποίας θα τύχουν οι Δήμοι, οι οποίοι θα ενταχθούν στις ανωτέρω πράξεις συνίσταται:
1. στην επιλογή, αμοιβή, καθοδήγηση παρακολούθηση και αξιολόγηση από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του προσωπικού που προβλέπεται για την υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ. (Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας με χρέη επιστημονικού συμβούλου του Δήμου και οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και
Εκπαιδευτές),
2. στην κάλυψη των δαπανών για την οργάνωση και την υλοποίηση των Προγραμμάτων Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας στα τμήματα των Κ.Δ.Β.Μ.,
3. στην ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων για τα Κ.Δ.Β.Μ. (Εργαλείο ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο, πρότυπο ανάπτυξης εκπαιδευτικών υλικών κλπ), και
4. στη συνολική επιστημονική και διοικητική υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ. στο πλαίσιο της υλοποίησης των εγκεκριμένων Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας»

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι Δήμοι, οι οποίοι θα ενταχθούν στις ανωτέρω Πράξεις αναλαμβάνουν:
1. τη διάθεση των χώρων διοίκησης και εκπαίδευσης του Κ.Δ.Β.Μ., σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται κατωτέρω (βλ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ),
2. τον ορισμό Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου, ως συνεργάτη για την υλοποίηση των Πράξεων, ο οποίος θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
· Ανάπτυξη τοπικής Επικοινωνιακής Πολιτικής του Κ.Δ.Β.Μ.
· Ανίχνευση τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών.
· Ενημέρωση ενηλίκων πολιτών επί των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
· Συγκέντρωση αιτήσεων εκπαιδευομένων.
· Προώθηση τοπικών προγραμμάτων Δήμων.
· Διοργάνωση και προώθηση τοπικών εκδηλώσεων.
3. την υποστήριξη της επικοινωνιακής πολιτικής του Κ.Δ.Β.Μ. σε τοπικό επίπεδο,
4. την υποδοχή αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευομένων,
5. την επιλογή των εκπαιδευομένων και την οργάνωση των αντίστοιχων τμημάτων με την υποστήριξη του Υπεύθυνου Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας.
6. την έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης, οι οποίες συνυπογράφονται από το Δήμο και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Οι Δήμοι, οι οποίοι θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση, θα υπογράψουν κοινή Προγραμματική Σύμβαση για την ένταξή τους στις ως άνω Πράξεις με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη συμμετοχή του Δήμου στην παρούσα Πρόσκληση και την ένταξή του στις ανωτέρω πράξεις ισχύουν οι κατωτέρω υποχρεωτικές προϋποθέσεις:
1. Ίδρυση Κ.Δ.Β.Μ. με βάση το Ν. 3879/2010.
2. Απόφαση Δ.Σ. περί συμμετοχής στις Πράξεις.
3. Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου.
4. Διάθεση χώρου Διοίκησης και χώρου(ων) εκπαίδευσης (μη τυπικής/άτυπης ή τυπικής εκπαίδευσης)
5. Διασφάλιση λειτουργίας του χώρου διοίκησης και του(ων) χώρου(ων) εκπαίδευσης σε απογευματινές ώρες
6. Ύπαρξη στοιχειώδους εξοπλισμού στο χώρο διοίκησης και τον(ους) χώρο(ους) εκπαίδευσης
7. Ύπαρξη στοιχειωδών προϋποθέσεων λειτουργίας (τηλέφωνο – INTERNET, θέρμανση, ύδρευση, τουαλέτες) στο χώρο διοίκησης.
8. Διάθεση στοιχειωδών προϋποθέσεων λειτουργίας (θέρμανση, ύδρευση, τουαλέτες) στους χώρους εκπαίδευσης.
9. Διασφάλιση προσβασιμότητας Α.ΜΕ.Α. στο χώρο διοίκησης και τουλάχιστον σε ένα χώρο(ους) εκπαίδευσης
10. Υποχρεωτική επιλογή Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Εθνικής Εμβέλειας
11. Υποχρεωτική επιλογή Προγραμμάτων Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων (εκτός και αν αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν εντός της διοικητική ευθύνης του Δήμου Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες)

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Β. Κικίλιας: «H επόμενη χρονιά θα μας βρει με εμβολιασμό μαθητών»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Οι Δήμοι υποχρεούνται στη υποβολή ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με τα εξής περιεχόμενα:
1.Αίτηση Συμμετοχής (υποχρεωτικά στο επισυναπτόμενο στην παρούσα έντυπο).
α) Στοιχεία του Δήμου και σχετικών Αποφάσεων.
β) Αποτύπωση χώρων διοίκησης ΚΔΒΜ, χώρων εκπαίδευσης Κ.Δ.Β.Μ.
γ) Στοιχεία Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου.
δ) Επιλογή Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εθνικής Εμβέλειας.
ε) Προτάσεις για ανάπτυξη Προγραμμάτων Τοπικής Εμβέλειας.
2. Αντίγραφα Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με:
α) την ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3879/2010. Στην απόφαση θα πρέπει να αναφέρεται τουλάχιστον ένας χώρος διοίκησης και ένας χώρος εκπαίδευσης, που διατίθεται στο Κ.Δ.Β.Μ.
β) τη συμμετοχή του Δήμου στις Πράξεις «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» και την υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης.
γ) τον ορισμό Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου.
Οι Φάκελοι των Δήμων ελέγχονται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.):
1. Ως προς την πληρότητά τους.
2. Ως προς τις ελάχιστες προδιαγραφές των προτεινόμενων χώρων διοίκησης και εκπαίδευσης: υλικοτεχνική υποδομή, τήρηση κανονισμών ασφαλείας και πυρασφάλειας, προσβασιμότητα σε Α.Μ.Ε.Α., εξασφάλιση θέρμανσης, καθαριότητας και χώρων υγιεινής.
Σε περίπτωση ύπαρξης δομών που έχουν λειτουργήσει κατά τα προηγούμενα χρόνια για την παροχή προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.), αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν εφόσον ζητηθεί από το Δήμο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι μπορούν να επικοινωνούν:
α) για τις διαδικασίες και το περιεχόμενο των Προγραμματικών Συμβάσεων, με τα παρακάτω Τμήματα της Διεύθυνσης Προγραμμάτων της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.:
· Τμήμα Συνεργασίας με ΟΤΑ και Φορείς τηλ. 2131311663
· Τμήμα Ειδικών Προγραμμάτων τηλ. 2131311657, 2131311505
β) για θέματα σχετικά με το περιεχόμενο και την υλοποίηση των Πράξεων, με την Ομάδα Έργου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στα τηλέφωνα: 2131311501, 2131311503, 2131311505
2. Ο φάκελος υποβάλλεται από τον Δήμο στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ 417 – 111 43 ΑΘΗΝΑ
Ως καταληκτική ημερομηνία ένταξης Δήμων Β’ Φάσης στις Πράξεις, διά της υποβολής Φακέλου Συμμετοχής, ορίζεται αμετάκλητα η 31η Δεκεμβρίου 2012.

diorismos.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων βασισμένο στον περσινό “σκελετό” όσον αφορά τις ημερομηνίες και ...