Home / Αγγλικά / Μεταπτυχιακά & υποτροφίες / Εγγραφο του Τμήματος Γ’ Διεθνών Οργανισμών του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., σχετικό με νέα σεμινάρια Pestalozzi

Εγγραφο του Τμήματος Γ’ Διεθνών Οργανισμών του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., σχετικό με νέα σεμινάρια Pestalozzi

Δημοσιεύτηκε: 12:47 μμ Ιούνιος 26th, 2012  


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ      
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση:  Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80, Μαρούσι
Ιστοσελίδα:  https://www.minedu.gov.gr/
Πληροφορίες: Ιωάννα Αποστόλου
e-mail: iapostolou@minedu.gov.gr
 
Τηλέφωνα: 210 344 3787
210 344 2471
FAX:             210 344 2471
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
Μαρούσι , 20-06-2012
Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
ΦΣΕ:  107  / 69614  / I
ΠΡΟΣ:
1) Δ/νσεις  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 
2) Γραφεία Σχολικών Συμβούλων (μέσω των Διευθύνσεων)
ΚΟΙΝ.: Περιφερειακές Διευθύνσεις       Εκπαίδευσης
 
Θέμα: «Σεμινάρια Pestalozzi 2012»
Σας πληροφορούμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει τα εξής σεμινάρια:
1. SWITZERLAND, Lucerne
ΘΕΜΑ:  “ Human Rights Education in Schools “
Κωδικός: CoE 2012 1107-1109 Switzerland
Ημερομηνία διεξαγωγής : 07/11/2012 – 09/11/2012
«Η Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα στα Σχολεία»
 Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εισαγάγει τους εκπαιδευτικούς στην εκπαίδευση στα  Ανθρώπινα Δικαιώματα και να τους δώσει τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των μεθόδων, υλικών και εργαλείων της εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (π.χ. χρήση του εγχειριδίου εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα COMPASS/ΠΥΞΙΔΑ) στις τάξεις τους.
 Γλώσσα εργασίας:    ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ / ΑΓΓΛΙΚΑ
 Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων,  οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με κάποιο πρόγραμμα ή project σχετικό με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (με βεβαίωση από τον Διευθυντή του σχολείου.)
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων :  10 Αυγούστου 2012  (σφραγίδα ταχυδρομείου)
 Αριθμός θέσεων: Οι προσφερόμενες θέσεις από τους Διοργανωτές για το σύνολο των Κρατών –Μελών ορίζονται σε : 06 . Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 02  (δύο) υποψήφιους.
 
2. AUSTRIA, Eisenstadt
ΘΕΜΑ: “ Roma in Austria: Oppression – Persecution – Neglect ”

Κωδικός: CoE 2012 1108 -1110 Austria

Ημερομηνία διεξαγωγής : 08/11/2012 – 10/11/2012
 
«Οι Ρομά στην Αυστρία:  Καταπίεση – Δίωξη – Παραμέληση»
 
 Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:
Διώξεις των Ρομά κατά τη διάρκεια της εθνικοσοσιαλιστικής
δικτατορίας, διερεύνηση διδακτικών προσεγγίσεων, συζήτηση για θέματα τρέχοντος ενδιαφέροντος
 Γλώσσα εργασίας:     ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι διδάσκουν Ιστορία  (με βεβαίωση από τον Διευθυντή του σχολείου).
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 10 Σεπτεμβρίου 2012  (σφραγίδα ταχυδρομείου)
 Αριθμός θέσεων: Οι προσφερόμενες θέσεις από τους Διοργανωτές για το σύνολο των Κρατών –Μελών ορίζονται σε : 10 . Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 04  ( τέσσερις ) υποψήφιους.
 
3. SLOVENIA
ΘΕΜΑ:  “ From assimilation and isolation to integration ”
The roles of languages in integrating learners from disadvantaged groups
Κωδικός: CoE 2012  1112–1114  Slovenia
Ημερομηνία διεξαγωγής : 12/11/2012 – 14/11/2012
«Από την αφομοίωση και την απομόνωση στην ένταξη»
Ο ρόλος των γλωσσών στην ενσωμάτωση των ατόμων από μειονεκτούσες ομάδες (μετανάστες, Ρομά,…)
 Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:
Το σεμινάριο στοχεύει στην περεταίρω ευαισθητοποίηση για τα προβλήματα των μαθητών που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες και στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά με την ευθύνη τους για τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα των μαθητών τους.
Βάσει των πορισμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης θα παρουσιαστούν θέματα που άπτονται των διαδικασιών μάθησης και βελτίωσης της συνολικής απόδοσης μέσω της βελτίωσης της διδασκαλίας των γλωσσών εκπαίδευσης σε συνδυασμό με άλλες γλώσσες που υπάρχουν στο ρεπερτόριο του σχολείου. Μέσω των αποτελεσμάτων του σεμιναρίου θα καταστεί σαφές, πώς μαθητές από μειονοτικές ομάδες μπορούν να επωφεληθούν από την αυξημένη έμφαση στη διδασκαλία των γλωσσών σε όλη την διδακτέα ύλη, με τελικό στόχο την πλήρη ένταξη στην κοινωνία των μαθητών που προέρχονται από μειονοτικές ομάδες,
 Γλώσσα εργασίας:     ΑΓΓΛΙΚΑ
 Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων:
 
ΠΕ 02  Φιλολόγων
ΠΕ 05  Γαλλικής Γλώσσας 
ΠΕ 06  Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ 07  Γερμανικής Γλώσσας
ΠΕ 34  Ιταλικής Γλώσσας
ΠΕ 10  Κοινωνιολογίας
 
καθώς και σε Σχολικούς Συμβούλους όλων των κλάδων και Διευθυντές   και Υποδιευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης .
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 20 Αυγούστου 2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου)
 Αριθμός θέσεων: Οι προσφερόμενες θέσεις από τους Διοργανωτές για το σύνολο των Κρατών –Μελών ορίζονται σε : 15 . Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 04  ( τέσσερις) υποψήφιους.
 
 
Σημειώνουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε αυστηρά τις καταληκτικές   ημερομηνίες όλων των σεμιναρίων διότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για παράτασή τους.
  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ PESTALOZZI
1. Τα σεμινάρια απευθύνονται στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που ασκεί διδακτικό έργο και το οποίο περιορίζεται στην ομάδα-στόχο του εκάστοτε σεμιναρίου, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τρία (3) χρόνια προϋπηρεσία ως εκπαιδευτικοί σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία .
  Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου, απαιτείται συμπλήρωση των τριών (3) χρόνων από το ΦΕΚ διορισμού.
2. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει μέρος τα δύο (2) τελευταία χρόνια σε σεμινάρια του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής.
3. Όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να διαθέτουν άριστο επίπεδο γλωσσομάθειας (επίπεδο  Γ2/C2)  στη γλώσσα του σεμιναρίου.  Πιο συγκεκριμένα:
ΑΓΓΛΙΚΑ
-CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
-CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
ή άλλοι τίτλοι επιπέδου Γ2 δεκτοί από το ΑΣΕΠ.
 
ΓΑΛΛΙΚΑ
-DALF ή άλλοι τίτλοι επιπέδου Γ2 δεκτοί από το ΑΣΕΠ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
-KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS)
-GROSSES DEUTSCΗES SPRACHDIPLOM (GDS)
ή άλλοι τίτλοι επιπέδου Γ2 δεκτοί από το ΑΣΕΠ
 
ΙΤΑΛΙΚΑ:
-DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
-DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA .
ή άλλοι τίτλοι επιπέδου Γ2 δεκτοί από το ΑΣΕΠ.
 
Επίσης, αναγνωρίζονται ως γνώστες ξένης γλώσσας, οι κάτοχοι βασικών ή μεταπτυχιακών τίτλων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ (οι προαναφερόμενοι τίτλοι πρέπει να ανταποκρίνονται στην γλώσσα εργασίας του εκάστοτε σεμιναρίου).
4. Η υπηρεσία μας προεπιλέγει έναν αριθμό υποψηφίων (από 1-4 ανάλογα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε διοργανώτριας χώρας) ενώ η τελική επιλογή γίνεται από τη διοργανώτρια χώρα. Η προεπιλογή από τη χώρα μας γίνεται με τη διαδικασία της κλήρωσης μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για λόγους απλούστευσης των διαδικασιών και μείωσης της γραφειοκρατίας από εδώ και στο εξής η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών θα διακρίνεται  σε δύο φάσεις.
1. Πρώτη  φάση: Υποβολή αιτήσεων
Κατά την πρώτη φάση όλοι οι υποψήφιοι θα αποστέλλουν ταχυδρομικά στην υπηρεσία μας μόνο την αίτησή τους συνοδευόμενη από την έντυπη φόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς, το ατομικό τους δελτίο καθώς και μία υπεύθυνη δήλωση χωρίς τα επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων γλωσσομάθειας. Αναλυτικότερα θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής:
Α. Την αίτηση συμμετοχής στα ελληνικά, η οποία συντάσσεται και υπογράφεται από τον υποψήφιο, όπου αναφέρονται τα στοιχεία του, ο κλάδος ΠΕ στον οποίο ανήκει, το ΦΕΚ και η ημερομηνία διορισμού του καθώς και ο κωδικός και η ονομασία του σεμιναρίου.
Β. Την έντυπη φόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης συμπληρωμένη στη γλώσσα εργασίας του εκάστοτε σεμιναρίου, γραμμένη ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο και υπογεγραμμένη από το Δ/ντή του σχολείου ή τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην τελευταία σελίδα της έντυπης φόρμας του Συμβουλίου της Ευρώπης (application form), ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος Διεύθυνσης του υποψηφίου θα πρέπει να υπογράψει και να βάλει τη σφραγίδα του στο τέλος, στο αριστερό τετράγωνο.  Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπογράψει στο δεξί τετράγωνο, όπου υπογράφει ο Εθνικός Συντονιστής, δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
 
Επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολλοί υποψήφιοι να μην υπογράφουν τη συγκεκριμένη φόρμα τονίζουμε ότι όλες οι ανυπόγραφες φόρμες θα απορρίπτονται από τη διαδικασία της κλήρωσης.
Γ. Το ατομικό δελτίο στα ελληνικά.
Δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια του Συμβουλίου της Ευρώπης τα τελευταία δύο (2) έτη.
Η παρούσα απόφαση καθώς και τα έντυπα Α,Β,Γ βρίσκονται καταχωρισμένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ, στο δικτυακό τόπο:
https://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi>2012
 
2. Δεύτερη  φάση: Υποβολή δικαιολογητικών από τους υποψηφίους που έχουν επιλεγεί.
Όπως ήδη αναφέραμε η υπηρεσία μας προεπιλέγει έναν αριθμό υποψηφίων (από 1-4 ανάλογα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε διοργανώτριας χώρας) ενώ η τελική επιλογή γίνεται από τη διοργανώτρια χώρα. Η προεπιλογή γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.
Κατά τη δεύτερη φάση μόνο όσοι υποψήφιοι προεπιλεγούν, θα κληθούν να αποστείλουν άμεσα στην υπηρεσίας μας τα εξής:
Α. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών
Β. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων γλωσσομάθειας
Γ. Έντυπη γραπτή έγκριση για συμμετοχή στο σεμινάριο από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός ή από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης
Δ. Βεβαίωση από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός για την ενασχόληση του εκπαιδευτικού με το αντικείμενο του σεμιναρίου, όπου αυτό απαιτείται.
Οι εν λόγω υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά από την υπηρεσία μας εφόσον επιλεγούν.
Σε περίπτωση που οι προεπιλεχθέντες δεν δύνανται να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα απορρίπτονται και θα αποστέλλονται οι αναπληρωματικοί υποψήφιοι.
Το ονόματα που θα προεπιλεγούν θα γνωστοποιηθούν με εγκύκλιο σε όλες τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και στο δικτυακό τόπο: https://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Α.Παπανδρέου 37, Αθήνα 15180,.Τμήμα Διεθνών Οργανισμών της Διεύθυνσης των Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Δ.Ε.Σ.), 2ος όροφος, Γρ.2159.
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ- ΔΙΑΜΟΝΗ- ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Όποιος υποψήφιος επιλεγεί από τους διοργανωτές θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι:
α) Το αντίτιμο του εισιτηρίου προκαταβάλλεται από τον ίδιο και τα χρήματα κατατίθενται από το Συμβούλιο της Ευρώπης στον τραπεζικό λογαριασμό του μετά την επιστροφή  του καθώς και μετά την αποστολή της έκθεσής του στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
β)  Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από τη διοργανώτρια χώρα.
γ) Μετά την προεπιλογή του υποψηφίου από την Υπηρεσία μας, η επικοινωνία για τις λεπτομέρειες, βάσει του εθιμικού του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), γίνεται μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και της διοργανώτριας χώρας.
δ) Για την καταβολή του αντίτιμου του εισιτηρίου καθώς επίσης και για  διευκρινίσεις σχετικές με την μετάβαση και επιστροφή των εκπαιδευτικών, από και προς τον τόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη του συγκεκριμένου προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης:
Ms Lesley King
E-mail: Lesley.KING@coe.int
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Οι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται να  συμμετάσχουν στα σεμινάρια αυτά θα πρέπει να υποβάλλουν ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή τους:
α) Στην υπηρεσία μας σχετική έκθεση γραμμένη στα Ελληνικά, στην οποία θα περιγράφονται οι δραστηριότητες που έλαβαν χώρα κατά το σεμινάριο και οι νεοαποκτηθείσες εμπειρίες, έτσι ώστε να ενημερωθούν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί. Η έκθεση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: https://www.minedu.gov.gr >  Οργανόγραμμα > Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών  Εκπαιδευτικών Θεμάτων > Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων > Τμήμα Γ’ Σχέσεων Μετα Κυβερνήσεων και Διεθνών Οργανισμών > Εκθέσεις – Αναφορές Σεμιναρίων Pestalozzi
β)  Στο Συμβούλιο της Ευρώπης, έκθεση στη γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου.
γ) Στη διοργανώτρια χώρα, έκθεση στη γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου.
Τέλος, θα παρακαλούσαμε τους Διευθυντές Περιφερειακών Διευθύνσεων εκπαίδευσης να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο παραπάνω σεμινάριο, με σκοπό τη διάχυση των αποκτηθεισών γνώσεων και πληροφοριών στους λοιπούς συναδέλφους της περιοχής τους.
 
Παρακαλούμε τις αρμόδιες Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης να φροντίσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών των σχολείων της αρμοδιότητας τους.
ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ ΣΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ.
 
Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
Εσωτ. Διανομή
Δ.Ε.Σ, Τμήμα Γ’

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Αποτελέσματα ελέγχου αιτήσεων υποψήφιων φοιτητών Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ελέγχου αιτήσεων για εισαγωγή στα Προγράμματα Σπουδών και ...