Home / Αρθρα γενικού ενδιαφέροντος / Εκπαιδευτικοί / Συμμετοχή Σχολείων στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση αλλοδαπών & παλιννοστούντων μαθητών»

Συμμετοχή Σχολείων στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση αλλοδαπών & παλιννοστούντων μαθητών»

Δημοσιεύτηκε: 11:31 πμ Μάιος 1st, 2012  


Θεσσαλονίκη, 26/04/2012

Αρ.Πρωτ. 721 

Προς τη Διεύθυνση και το Σύλλογο Διδασκόντων των δημόσιων Γυμνασίων, Λυκείων, ΕΠΑΛ & ΕΠΑΣ της επικράτειας

 

Θέμα: Πρόσκληση για συμμετοχή στην Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» κατά το σχολικό έτος 2012-2013.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει από το Σεπτέμβριο του 2010 την υλοποίηση της Πράξης «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» σε 3 Άξονες Προτεραιότητας*, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Γενικός σκοπός της Πράξης είναι η καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στο ελληνικό σχολείο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν ισότιμη εκπαίδευση των ομάδων αυτών με γηγενείς μαθητές, καθώς και η κοινωνική τους ένταξη. Η υλοποίηση της παρούσας Πράξης αποτελεί την τέταρτη φάση του Προγράμματος για την εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών (βλ. www.ypepth.gr /Το Εκπαιδευτικό Σύστημα/ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση).

Στο πλαίσιο της Πράξης υλοποιούνται οι ακόλουθες πολυεπίπεδες δράσεις:

Δράση 1: Υποστήριξη της λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής

Η συγκεκριμένη δράση υποστηρίζει σχολικές μονάδες που έχουν ήδη σε λειτουργία Τ.Υ. ή πρόκειται να δημιουργήσουν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η υποστήριξη αφορά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Τ.Υ., επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτές και υλοποίησης εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες που έχουν Τ.Υ. Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής δεν παρέχεται εκπαιδευτικός για τη λειτουργία των Τ.Υ. από την Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών».

Δράση 2: Ενίσχυση της ελληνομάθειας των αλλόγλωσσων μαθητών

Η Δράση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της ελληνομάθειας των αλλόγλωσσων μαθητών. Για το σκοπό αυτό η Πράξη παρέχει στα συνεργαζόμενα σχολεία εκπαιδευτικό που προέρχεται από το μητρώο εκπαιδευτών της Δράσης και ο οποίος αναλαμβάνει να διδάξει σε τμήματα ενίσχυσης της ελληνομάθειας που μπορεί να λειτουργούν κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος είτε με τη μορφή συνδιδασκαλίας, ανάλογα με τις ανάγκες της σχολικής μονάδας.

Δράση 3: Καλλιέργεια κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας

Η συγκεκριμένη Δράση στοχεύει στη διαμόρφωση κλίματος διαπολιτισμικού διαλόγου, σεβασμού και επικοινωνίας σε επίπεδο σχολικής μονάδας, καθώς και στην καλλιέργεια των κύριων δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Για το λόγο αυτό αναπτύσσονται θεατρικές–καλλιτεχνικές δραστηριότητες εντός της σχολικής μονάδας, εμπλουτίζονται οι σχολικές βιβλιοθήκες με βιβλία διαπολιτισμικού περιεχομένου, δημιουργείται ηλεκτρονικό λεξικό στις γλώσσες των αλλοδαπών μαθητών και υλοποιούνται ενημερωτικές-επιμορφωτικές εκδηλώσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Δράση 4: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας

Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής υλοποιούνται επιμορφώσεις ενδοσχολικές, διασχολικές εξ αποστάσεως καθώς και σεμινάρια για στελέχη εκπαίδευσης. Οι επιμορφώσεις αφορούν τις εξής θεματικές: α. Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας, β. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε τάξεις με ανομοιογενή πολιτισμικά χαρακτηριστικά, γ. Διαχείριση προβλημάτων σε τάξεις με πολυπολιτισμική σύνθεση, δ. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και ε. Διοίκηση σχολικών μονάδων.

Δράση 5: Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών

Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής υλοποιείται ένα πιλοτικό πρόγραμμα-πρόταση για την ενίσχυση της μητρικής γλώσσας (αλβανική και ρωσική) των μαθητών της ομάδας-στόχου. Το πρόγραμμα αυτό για τη χρονιά 2011-2012 εφαρμόστηκε σε σχολεία της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Για τη σχολική χρονιά 2012-2013 πρόκειται να υλοποιηθεί στα ήδη συνεργαζόμενα σχολεία, εφόσον αυτά το επιθυμούν. Για τα μαθήματα της μητρικής αξιοποιούνται δίγλωσσοι εκπαιδευτικοί και διδάσκοντες των γλωσσών-στόχου.

Δράση 6: Προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης

Η δράση της ψυχολογικής υποστήριξης στηρίζεται στη συνεργασία του σχολείου με ψυχολόγο που θα βρίσκεται στο σχολείο δυο μέρες την εβδομάδα. Ο ψυχολόγος θα συνεργάζεται με τη διεύθυνση, το σύλλογο διδασκόντων, τους μαθητές και τις οικογένειές τους με στόχο την πρόληψη ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και την παρέμβαση σε περιπτώσεις δυσκολιών. Ειδικότερα, οι ψυχολόγοι μπορούν α) να κάνουν προγράμματα πρόληψης για την ψυχική υγεία στις τάξεις, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες με στόχο τη βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών, β) να βοηθούν στη συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια, γ) να συνεργάζονται ατομικά με γονείς και μαθητές, δ) να προσφέρουν προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε θέματα πολυπολιτισμικότητας, ενδοσχολικής βίας, εκπαίδευσης στη συμβουλευτική συνομηλίκων, μεταναστευτικής εμπειρίας κλπ. και ε) να συνδέουν το σχολείο με διαθέσιμες δομές ψυχοκοινωνικής στήριξης στην κοινότητα.

Δράση 7: Σύνδεση σχολείου και κοινότητας

Η Δράση αυτή αναπτύσσει δραστηριότητες που συγκροτούν μια ολοκληρωμένη παρέμβαση με στόχο την ενδυνάμωση του ρόλου των μεταναστών γονέων, την ανάπτυξη και ενίσχυση της συμμετοχής της οικογένειας στο σχολείο και της συνεργασίας της σχολικής με τη μεταναστευτική κοινότητα.  Η Δράση αναπτύσσει μια σειρά από καινοτόμες δομές και πρακτικές όπως ο Θετός Γονέας, ο Διαπολιτισμικός Διαμεσολαβητής, οι Διαπολιτισμικές Συναντήσεις, η ελληνομάθεια γονέων, κ.ά. η υλοποίηση των οποίων γίνεται από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Δράση 9: Λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες

Στο πλαίσιο της υποδράσης «Εκπαιδευτικές επισκέψεις των μαθητών» υλοποιούνται ενέργειες που στοχεύουν στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της επίσκεψης των μαθητών και μαθητριών σε χώρους πολιτισμού ως προς την επίτευξη γνωστικών και συναισθηματικών στόχων και ως προς τη διαπολιτισμική διάσταση. Τα συμμετέχοντα σχολεία πραγματοποιούν επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων υπάρχει η παρουσία ενός ερευνητή της δράσης, ο οποίος καταγράφει τα δεδομένα σε φύλλα παρατήρησης, ενώ στο τέλος της επίσκεψης συμπληρώνονται ερωτηματολόγια από τους μαθητές και τους υπεύθυνους καθηγητές.

Κατά την πλήρη ανάπτυξη των δράσεων (σχολικές χρονιές 2011-2012 & 2012-2013) δίνεται προτεραιότητα σε σχολεία που συγκεντρώνουν ποσοστό αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών πάνω από 20%, ενώ στο ευρύτερο δίκτυο συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων θα γίνουν δεκτά σχολεία με μικρότερα ποσοστά αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών.

Εφόσον δηλώσατε συμμετοχή στην Πράξη τις προηγούμενες σχολικές χρονιές (2010-2011 & 2011-2012) και έχετε συμπεριληφθεί στον κατάλογο των εγκυκλίων του Υπουργείου, εξακολουθείτε να ανήκετε στο δίκτυο των συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων. Ωστόσο, θα χρειαστεί να δηλώσετε εκ νέου συμμετοχή επικαιροποιώντας παράλληλα τα στοιχεία που αφορούν τη σχολική μονάδα (π.χ. Ονοματεπώνυμο Διευθυντή/Υποδιευθυντή, ποσοστά αλλοδαπών/παλιννοστούντων μαθητών, επιλογή δράσεων κτλ.).

Επομένως, αν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο δίκτυο των συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων και να δηλώσετε συμμετοχή σε κάποιες ή σε όλες τις δράσεις, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα «Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχολείων» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.diapolis.auth.gr μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

α) για όλη την Ελλάδα, πλην της Περιφέρειας Αττικής, στο τηλέφωνο 23130 18 460 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση diapolis-info@lists.auth.gr (κ. Σμαρώ Οικονόμου).

β) για την Περιφέρεια Αττικής στο τηλέφωνο 210 7752 452 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση diapolis-info-ath@lists.auth.gr This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (κ.Σοφία Φαντζίκου).

Με εκτίμηση

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη

Καθηγήτρια Α.Π.Θ.


* Άξονας Προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας εκπαίδευσης και προώθησης της κοινωνικής   ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

Άξονας Προτεραιότητας 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας εκπαίδευσης και προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

Άξονας Προτεραιότητας 3: «Αναβάθμιση της ποιότητας εκπαίδευσης και προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ – ΗΜΕΡΙΔΑ

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ένταξη του μαθήματος της κολύμβησης στο ΕΣΠΑ

Εγκρίθηκε από την Υπουργό κ. Νίκη Κεραμέως και την αρμόδια Υφυπουργό κ. ...