Home / Αγγλικά / Δημόσια Εκπαίδευση / Υπουργείο Παιδείας – Παρήγγειλε μελέτη για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και στελεχών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Υπουργείο Παιδείας – Παρήγγειλε μελέτη για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και στελεχών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Δημοσιεύτηκε: 10:45 πμ Απρίλιος 20th, 2012  


esos.gr

Η μελέτη που παρήγγειλε το υπουργείο Παιδείας θα διερευνήσει, θα απογράψει και θα αναλύσει συγκριτικά τη σχετική διεθνή εμπειρία για τα ζητήματα που αφορούν :

(α) την επιλογή και την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (ΠΠΣ),
(β) το σύστημα εισαγωγής μαθητών στα ΠΠ Λύκεια,
 (γ) την υλοποίηση των καινοτομιών που εισάγονται (όπως π.χ. της λειτουργίας ομίλων),
(δ) την επικοινωνία των σχολείων και τη διάχυση των καλών πρακτικών,και,
(ε) την ποιοτική αξιολόγηση του όλου εγχειρήματος

Το υπουργείο Παιδείας , σύμφωνα με έγγραφό του, θεωρεί ότι:
1.Μια από τις πιο σημαντικές διαδικασίες που θα συμβάλλουν στην επιτυχή υλοποίηση του θεσμού των ΠΠΣ αφορά στην αρχική επιλογή και στη συνέχεια στην περιοδική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού και των στελεχών τους.
2. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η εκπόνηση και χρήση ενός αξιόπιστου και δοκιμασμένου σύγχρονου συστήματος επιλογής προσωπικού. Αντίστοιχης σημασίας είναι και η εφαρμογή ενός αξιόπιστου και αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης, το οποίο θα διασφαλίζει ότι το ανθρώπινο δυναμικό των ΠΠΣ ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην αποστολή του και αξίζει να συνεχίσει να υπηρετεί το θεσμό.
3.Βασικό κριτήριο για την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος επιλογής και αξιολόγησης του προσωπικού των ΠΠΣ είναι, πέρα από τα τυπικά προσόντα, την αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία, η διασφάλιση της αξιόπιστης αξιολόγησης της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου, όπως αξιολογείται κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον της ΔΕΠΠΣ.
Οι εμπειρογνώμονες που θα επιλεγούν θα λάβουν υπόψη τους τα πρώτα πορίσματα της Μελέτης σχεδιασμού και οργάνωσης του πλαισίου επίτευξης των στόχων των ΠΠΣ και θα αναπτύξουν σύστημα επιλογής και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και στελεχών των ΠΠΣ, προσαρμοσμένο στην ελληνική εκπαιδευτική
πραγματικότητα.
Κατά την διάρκεια εκπόνησης του συστήματος θα υπάρχει στενή συνεργασία με τα μέλη της ΔΕΠΠΣ, τα οποία θα καθοδηγούν επιστημονικά τους εμπειρογνώμονες.
Βάσει του εργαλείου που θα αναπτυχθεί για τη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και στελεχών των ΠΠΣ, τα μέλη ΔΕΠΠΣ θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις τεχνικές εκείνες που θα διασφαλίσουν την επιτυχή διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ:  Δεν περιοριζόμαστε μόνο  στα ΠΠΣ
«Η προστιθέμενη αξία της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος επιλογής και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προσωπικού δεν περιορίζεται στα ΠΠΣ και είναι ιδιαίτερα σημαντική για το σύνολο της εκπαίδευσης σήμερα» αναφέρεται στο έγγραφο του υπουργείου παιδείας και σημειώνονται τα εξής: «Μια σύγχρονη και αξιόπιστη διαδικασία επιλογής μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια, η οποία θα βασίζεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και τεχνικές αξιολόγησης, όπως είναι για παράδειγμα τα σταθμισμένα τεστ δεξιοτήτων, θα συμβάλει στην επιτυχία του θεσμού των ΠΠΣ και των καινοτομιών που έχουν σχεδιαστεί γι’ αυτά (όπως π.χ. η δημιουργία ομίλων).
Η εμπειρία από την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων είναι εξαιρετικά περιορισμένη στη χώρα μας και ως εκ τούτου η υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών είναι πολύ σημαντικήγια το σύνολο της σχολικής εκπαίδευσης».
Οι εμπειρογνώμονες που θα επιλεγούν θα λάβουν υπόψη τους τα πρώτα πορίσματα της Μελέτης σχεδιασμού και οργάνωσης του πλαισίου επίτευξης των στόχων των ΠΠΣ
και θα αναπτύξουν σύστημα επιλογής μαθητών των ΠΠΣ, προσαρμοσμένο στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Βάσει του υποστηρικτικού εργαλείου που θα αναπτυχθεί για τη διαδικασία επιλογής μαθητών θα επιδιωχθεί η άμβλυνση των ανισοτήτων που οφείλονται σε κοινωνικο-
οικονομικούς παράγοντες και θα εξασφαλιστούν.»
Πραγματοποίηση Επισκέψεων στο Εξωτερικό και στα ΠΠΣ ανά την ελληνική επικράτεια.Για την σωστή και τεκμηριωμένη αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και την ανάπτυξη συγκριτικής μελέτης προβλέπεται δυνατότητα επισκέψεων από και σε χώρες που έχουν αναπτύξει ανάλογους θεσμούς αλλά και στα ΠΠΣ της ελληνικής
επικράτειας.
Στόχος των επισκέψεων στο εξωτερικό αλλά και των επισκέψεων ξένων εμπειρογνωμόνων στην Ελλάδα είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας, καινοτομίας και καλών πρακτικών σε θέματα που θα εξειδικεύσει η ΔΕΠΠΣ ανάλογα με τις ανάγκες της.
Ενδεικτικά αναφέρεται η μέθοδος επιλογής και αξιολόγησης εκπαιδευτικών, στελεχών της διοίκησης και μαθητών, η μέθοδος διάχυσης του έργου και των καλών πρακτικών, η μέθοδος επικοινωνίας μεταξύ των σχολείων και η εισαγωγή καινοτόμων δράσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στις επισκέψεις μπορούν να συμμετάσχουν οι επιλεγμένοι εμπειρογνώμονες μέλη της ΔΕΠΠΣ και στελέχη του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ.
Οι επισκέψεις θα οργανωθούν με τρόπο ώστε να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματά τους.
Κάθε επίσκεψη θα οργανωθεί σε συνεργασία με ένα φορέα-υποδοχής στη χώρα στην οποία θα γίνει η επίσκεψη.
ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΊΑ
Τα Πρότυπα Πειραματικά σχολεία μπορούν να αποτελέσουν τα εργαστήρια ανασυγκρότησης της ελληνικής εκπαίδευσης, που έχει ξεκινήσει με την καθιέρωση του
Νέου Σχολείου και των συναφών δράσεων που το συνοδεύουν. Να γίνουν σημεία αναφοράς για τα υπόλοιπα δημόσια σχολεία. Να καταστούν κέντρα παραγωγής και
διάχυσης καλών πρακτικών, που θα αποτελούν για τα υπόλοιπα σχολεία προτάσεις και όχι συνταγές επιτυχίας. Να γίνουν σχολεία αναφοράς ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου, με στόχο την προώθηση της αριστείας σε όλους τους τομείς και σε όλα τα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης.
Σκοπός του νέου θεσμού είναι η διασφάλιση δημόσιας και δωρεάν υψηλής ποιότητας παιδείας για όλους, η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, η βελτίωση της πρακτικής άσκησης των προπτυχιακών φοιτητών – μελλοντικών εκπαιδευτικών, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, η υποστήριξη της δημιουργικότητας, της
καινοτομίας και της αριστείας με τη δημιουργία ομίλων και η πειραματική εφαρμογή νέων προγραμμάτων, καινοτόμων διδακτικών πρακτικών και δημιουργικών δράσεων αλλά και νέων προσεγγίσεων στην αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και τη διοίκηση και λειτουργία των σχολικών μονάδων.
Μετά την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων που υπέβαλαν αίτηση να οριστούν ως ΠΠΣ και με βάση την υπ. αριθμ. πρωτ. 122084/Δ4/25-10-2011 σχετική Υπουργική Απόφαση, έχει ήδη ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή των πρώτων σταδίων υλοποίησης του Νόμου σε 15 δημοτικά σχολεία, 15 γυμνάσια και 15 γενικά λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα.
Όργανο Διοίκησης των ΠΠΣ είναι σε εθνικό επίπεδο η Διοικούσα Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ), που συνεργάζεται με το Επιστημονικό Εποπτικό
Συμβούλιο (ΕΠΕΣ), τον Διευθυντή, Υποδιευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων του κάθε ΠΠΣ.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και στα ΔΙΕΚ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατίθενται πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής ...