Home / Αγγλικά / Μεταπτυχιακά & υποτροφίες / Σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση στο εξωτερικό; είναι δυνατόν! Τα προγράμματα Erasmus και Leonardo Da Vinci

Σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση στο εξωτερικό; είναι δυνατόν! Τα προγράμματα Erasmus και Leonardo Da Vinci

Δημοσιεύτηκε: 4:54 μμ Απρίλιος 10th, 2012  


www.diamantopoulou.eu

Καθώς το νέο ακαδημαϊκό έτος πλησιάζει, χιλιάδες νέοι ετοιμάζονται για σπουδές ή πρακτική άσκηση σε άλλη χώρα της ΕΕ, χάρη στα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus και Leonardo da Vinci.

Τα προγράμματα Erasmus και Leonardo da Vinci είναι δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες του προγράμματος εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Erasmus: εξαιρετικά δημοφιλές στους σπουδαστές

 

 

Από τότε που ξεκίνησε το 1987, το πρόγραμμα αυτό έχει δώσει τη δυνατότητα σε 2,5 εκατομμύρια Ευρωπαίους να σπουδάσουν ή να κάνουν πρακτική άσκηση σε άλλη χώρα για διάστημα τριών έως δώδεκα μηνών. Το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 έσπασε νέο ρεκόρ, με τη συμμετοχή 213.000 σπουδαστών.

Όπως δηλώνουν οι σπουδαστές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, η εμπειρία Erasmus δεν συγκρίνεται με ένα απλό ταξίδι σπουδών, δεδομένου ότι τους έδωσε την ευκαιρία να αναπτύξουν μια πραγματική ευρωπαϊκή συνείδηση. Οι σπουδαστές Erasmus εξοικειώνονται με μια ξένη γλώσσα και αποκτούν πολύτιμα εφόδια για την αγορά εργασίας, όπως ικανότητα προσαρμογής και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε διαφορετικές κουλτούρες.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 4.000 πανεπιστήμια σε 33 χώρες της Ευρώπης. Οι σπουδαστές δεν πληρώνουν δίδακτρα στα ιδρύματα υποδοχής και λαμβάνουν κατά μέσο όρο μηνιαία υποτροφία 254 ευρώ. Όταν επιστρέφουν στην πατρίδα τους, τα μαθήματα που παρακολούθησαν στο εξωτερικό αναγνωρίζονται πλήρως από το πανεπιστήμιό τους.

Το Erasmus δίνει επίσης την ευκαιρία πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σε επιχείρηση του εξωτερικού. Το 2009, 35.500 από τους 213.000 σπουδαστές Erasmus επέλεξαν αυτή τη δυνατότητα. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 38.000 ανταλλαγές εκπαιδευτικών και προσωπικού πανεπιστημίων. Τέλος, από το 2004, 23.000 σπουδαστές από άλλα μέρη του κόσμου μπόρεσαν να έλθουν να σπουδάσουν στην Ευρώπη χάρη στο Erasmus Mundus  .

Leonardo da Vinci: ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης στο εξωτερικό

 

 

Το πρόγραμμα Leonardo απευθύνεται στα άτομα που επιθυμούν να μεταβούν στο εξωτερικό για επαγγελματική κατάρτιση: ασκούμενοι, μαθητευόμενοι, πτυχιούχοι, επιμορφωτές και εκπαιδευτικοί. Από τότε που ξεκίνησε, πριν από 15 χρόνια, το πρόγραμμα έδωσε 710.000 υποτροφίες.

Ερευνητές, μηχανικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, μηχανολόγοι και αρτοποιοί μπόρεσαν να πάνε σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα για να εμπλουτίσουν και να ανταλλάξουν τις γνώσεις τους και την τεχνογνωσία τους.

Οι συμμετέχοντες επωφελούνται από το πρόγραμμα τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο και αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Το 2010, 92.000 άτομα έζησαν αυτή την εμπειρία.

 

ΧΑΡΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS

 

Η ιδιότητα του «Φοιτητή Erasmus» δίδεται στους φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας Erasmus και οι οποίοι έχουν επιλεγεί από το πανεπιστήμιό τους, προκειμένου να διεξάγουν στο εξωτερικό, περίοδο Erasmus, είτε με σκοπό τις σπουδές σε επιλέξιμο πανεπιστήμιο εταίρο, είτε με σκοπό την τοποθέτησή τους σε επιχειρήσεις ή άλλο κατάλληλο οργανισμό για πρακτική άσκηση. Για τη διεξαγωγή κινητικότητας με σκοπό τις σπουδές, απαιτείται και τα δύο πανεπιστήμια να διαθέτουν Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus, ο οποίος χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τις τοποθετήσεις φοιτητών σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση, το πανεπιστήμιο προέλευσης πρέπει να διαθέτει διευρυμένο Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus (ο οποίος περιλαμβάνει, επιπροσθέτως, δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά με τις τοποθετήσεις φοιτητών σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση). 

Δικαιώματα Φοιτητή Erasmus:

 1. Το πανεπιστήμιο προέλευσης και το πανεπιστήμιο υποδοχής πρέπει να έχουν συνάψει διαπανεπιστημιακή σύμβαση.
 2. Το ίδρυμα προέλευσης και το ίδρυμα υποδοχής συνυπογράφουν με τον φοιτητή Erasmus, πριν την αναχώρησή του, Συμφωνία Σπουδών/ Πρακτικής Άσκησης στην οποία παρατίθενται αναλυτικά οι δραστηριότητες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων που θα συγκεντρωθούν μετά το πέρας της περιόδου.
 3. Ο φοιτητής Erasmus δεν καταβάλλει στο πανεπιστήμιο υποδοχής δίδακτρα, έξοδα εγγραφής, έξοδα εξετάσεων, έξοδα για πρόσβαση σε εργαστήρια και βιβλιοθήκες κατά την περίοδο σπουδών Erasmus.
 4. Παρέχεται πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση από το πανεπιστήμιο προέλευσης για τις δραστηριότητες που ολοκληρώνονται με επιτυχία κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας Erasmus, σύμφωνα με τη Συμφωνία Σπουδών/ Πρακτικής Άσκησης.
 5. Κατά τη λήξη των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, χορηγείται αναλυτική βαθμολογία για τα μαθήματα/ έργο που πραγματοποιήθηκαν (πραγματοποιήθηκε), υπογεγραμμένη από το ίδρυμα/ επιχείρηση υποδοχής. Η αναλυτική βαθμολογία θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα καθώς και τις μονάδες και τους βαθμούς που συγκέντρωσε ο φοιτητής. Εάν η τοποθέτηση σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση δεν αποτελεί μέρος του κανονικού προγράμματος σπουδών, η εν λόγω περίοδος καταγράφεται στο Παράρτημα  Διπλώματος – DiplomaSupplement.
 6. Ο φοιτητής Erasmus τυγχάνει της ίδιας αντιμετώπισης και μεταχείρισης από το πανεπιστήμιο υποδοχής με τους φοιτητές του πανεπιστημίου υποδοχής.
 7. Ο φοιτητής Erasmus έχει δικαίωμα πρόσβασης στον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus καθώς και στη Δήλωση Πολιτικής Erasmus των ιδρυμάτων προέλευσης και υποδοχής.
 8. Κατά την περίοδο διαμονής στο εξωτερικό, η υποτροφία ή δάνεια που έχουν χορηγηθεί στον φοιτητή Erasmus από την χώρα προέλευσης εξακολουθούν να ισχύουν. 

Υποχρεώσεις Φοιτητή Erasmus:

 1. Ο φοιτητής Erasmus είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους κανόνες και τις υποχρεώσεις της Σύμβασης επιχορήγησης Erasmusπου έχει συνάψει με το πανεπιστήμιο προέλευσης ή την Εθνική Μονάδα.
 2. Ο φοιτητής Erasmus θα διασφαλίζει ότι τυχόν αλλαγές στη Συμφωνία Σπουδών/ Πρακτικής Άσκησης αποτελούν αντικείμενο έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του πανεπιστημίου προέλευσης και του πανεπιστημίου υποδοχής αμέσως μόλις πραγματοποιηθούν.
 3. Ο φοιτητής Erasmus είναι υποχρεωμένος να διανύσει το σύνολο της συμφωνηθείσας περιόδου σπουδών/ τοποθέτησης σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση στο πανεπιστήμιο/ επιχείρηση υποδοχής αντίστοιχα και να συμμετέχει στις προβλεπόμενες εξετάσεις ή λοιπές μορφές αξιολόγησης. Επιπλέον, ο φοιτητής Erasmus θα πρέπει να συμμορφωθεί προς τους κανόνες και κανονισμούς του πανεπιστημίου/ επιχείρησης υποδοχής. Κατά την επιστροφή του, ο φοιτητής Erasmus θα συντάξει έκθεση σχετικά με την περίοδο σπουδών Erasmus/ τοποθέτησης σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση και θα παρέχει τα σχετικά στοιχεία, εάν τούτο απαιτηθεί από το πανεπιστήμιο προέλευσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την Εθνική Μονάδα.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα:

 1. Προσδιορίστε τη φύση του προβλήματος και επιβεβαιώστε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.
 2. Επικοινωνήστε με τον Συντονιστή Erasmus του Τμήματός σας και εάν απαιτηθεί, ακολουθείστε την επίσημη διαδικασία υποβολής προσφυγών που ισχύει στο ίδρυμα προέλευσής σας.

 

Σε περίπτωση που εξακολουθείτε να μην είστε ικανοποιημένος/η με την έκβαση των ανωτέρω, επικοινωνήστε με Εθνική Μονάδα.
Eθνική Μονάδα για την Ελλάδα είναι μέχρι τις 31-12-2007 το
΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, https://www.iky.gr
Μακρή 1 και Δινυσίου Αρεοπαγίτου,
Τ.Κ. 117 42
Τηλεφ. 0030-210-3726350/351/388  Τηλεομ. 0030-210-3221863   e-mail: erasmus@iky.gr

*Με τον όρο «Πανεπιστήμιο» νοείται οποιοδήποτε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή την ισχύουσα πρακτική, χορηγεί αναγνωρισμένα πτυχία ή άλλους αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών τρίτου κύκλου ή στο οποίο παρέχεται επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση τρίτου κύκλου. 

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Αποτελέσματα ελέγχου αιτήσεων υποψήφιων φοιτητών Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ελέγχου αιτήσεων για εισαγωγή στα Προγράμματα Σπουδών και ...