Home / Γαλλικά / Άλλα άρθρα / Υποβολή διδακτικών σειρών Γαλλικής και Γερμανικής για το 2012 – 2013

Υποβολή διδακτικών σειρών Γαλλικής και Γερμανικής για το 2012 – 2013

Δημοσιεύτηκε: 5:45 μμ Απρίλιος 6th, 2012  


www.KxgHellas.gr

Εγινε από το Υπουργείο Παιδείας η Ανακοίνωση για την υποβολή διδακτικών σειρών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας για το σχολικό έτος 2012-2013 .

Πιό αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ώς εξής

Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2012 – 2013 θα αγοραστούν μόνο τα βιβλία της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, από τα ελεύθερα βοηθήματα που θα υποβληθούν για έγκριση.
Οι διδακτικές σειρές των Γαλλικών και Γερμανικών για τις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου που μπορούν να υποβληθούν στο ΥΠΔΒΜΘ, για έγκριση, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Οι διδακτικές σειρές πρέπει να ανταποκρίνονται στο ισχύον Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) Ξένων Γλωσσών (ΦΕΚ 304/13-3-2003) και στα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου (αριθμ. Φ.52/602/97278/Γ1/23-9-2005, ΦΕΚ 1376/4-10-2005, τ.Β΄ και Φ. 52/82/8096/Γ1/25-1-2006, ΦΕΚ 119/02-02-2006, τ.Β΄).
Η ύλη των διδακτικών σειρών θα πρέπει να καλύπτει το ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα.
2. Στις διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα θα πρέπει να γίνεται ορθή χρήση της ξένης γλώσσας (Δηλαδή: να μην υπάρχουν ορθογραφικά, γραμματικά ή συντακτικά λάθη και να γίνονται ορθές γλωσσικές επιλογές ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση. Ειδικότερα για τα Γερμανικά να εφαρμόζονται οι κανόνες της νέας ορθογραφίας).
3. Οι διδακτικές σειρές θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις της διδακτικής των ζωντανών γλωσσών για μαθητές της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας.
4. Διδακτική σειρά θεωρείται εκείνη η οποία αποτελείται από δύο πακέτα διδακτικών βιβλίων, εκ των οποίων το καθένα περιλαμβάνει Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών, Βιβλίο Καθηγητή, κασέτα/κασέτες ή CD με ακουστικά κείμενα, οργανικά συνδεδεμένα με το Βιβλίο Μαθητή, το Τετράδιο Εργασιών και το Βιβλίο Καθηγητή. Εναλλακτικά, μπορεί το Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών να περιέχονται σε έναν ενιαίο τόμο και πάντα με την προϋπόθεση ότι αυτά καλύπτουν τις ανάγκες του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών διδασκαλίας της Γαλλικής και της Γερμανικής Γλώσσας για την Ε΄ και την Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου αντίστοιχα.
5. Επιλέξιμες διδακτικές σειρές είναι αυτές που συνοδεύονται από:
Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών, Βιβλίο Καθηγητή, κασέτα/κασέτες ή CD με ακουστικά κείμενα, οργανικά συνδεδεμένα με το Βιβλίο Μαθητή, το Τετράδιο Εργασιών και το Βιβλίο Καθηγητή. Εναλλακτικά, μπορεί το Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών να περιέχονται σε έναν ενιαίο τόμο.
Το Βιβλίο Καθηγητή θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά:
– Γενική εισαγωγή για τη φιλοσοφία και την ειδική διδακτική προσέγγιση της διδακτικής σειράς.
– Αναλυτικές διδακτικές οδηγίες και συμβουλές ανά κεφάλαιο.
– Μεταγραφές όλων των ακουστικών κειμένων.
– Λύσεις όλων των ασκήσεων που περιέχονται στο Βιβλίο Μαθητή και στο Τετράδιο Εργασιών.
Η έλλειψη ενός εκ των ως άνω στοιχείων καθιστά τις διδακτικές σειρές μη επιλέξιμες.
6. Διδακτικές σειρές παλαιότερες των 6 ετών δεν είναι επιλέξιμες. Ως εκ τούτου θεωρούνται επιλέξιμες οι διδακτικές σειρές του ημερολογιακού έτους 2007 και μετά (συμπεριλαμβανομένου του 2007). Το ίδιο ισχύει και για πρόσφατες ανατυπώσεις ή αντιγραφές παλαιότερων διδακτικών σειρών. Δύνανται να γίνουν δεκτές βελτιωμένες εκδόσεις παλαιότερων διδακτικών σειρών, εφόσον έχουν υποστεί επικαιροποίηση του περιεχομένου και σημαντική βελτίωση της μεθοδολογικής προσέγγισης.
Δε γίνονται δεκτές ως επικαιροποιημένες και βελτιωμένες διδακτικές σειρές, στις οποίες δεν έχει γίνει παρέμβαση τουλάχιστον επί του 20% της παλαιότερης ύλης.
Στην περίπτωση αυτή, ο εκδότης υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη διδακτική σειρά την παλαιότερη έκδοση καθώς και έκθεση τεκμηρίωσης των αλλαγών.
7. Τα προαιρετικά βοηθήματα, όπως:
– εικονογραφημένες ιστορίες,
– βοηθήματα εμπέδωσης γλωσσικών δεξιοτήτων,
– κασέτες/CD με ασκήσεις ακουστικής αντίληψης,
– κασέτες/CD με μουσική, τραγούδια κ.ά.,
– βιντεοκασέτες, DVD,
– διαφάνειες,
– (εικονογραφημένα) λεξικά,
– χάρτες,
– παιχνίδια μάθησης,
– λογισμικό,
– υποστηρικτικό διαδραστικό υλικό,
– διάφορα εκπαιδευτικά και περιοδικά φυλλάδια (το γλωσσικό επίπεδο των οποίων θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε εκείνο των μαθητών για τους οποίους προορίζεται),
– άλλο υποστηρικτικό εποπτικό υλικό (κάρτες [flash cards], πόστερ, κούκλες κ.ά.) θα πρέπει να υπηρετούν τους στόχους του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος.
8. Οι διδακτικές σειρές, και τα προαιρετικά βοηθήματα, θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ελληνικές μεταφράσεις, τόσο των προς διδασκαλία κειμένων όσο και του λεξιλογίου, και να μη συνοδεύονται από γλωσσάρι, δηλαδή κατάλογο λέξεων με μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
(Επιτρέπεται να υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα: εκφωνήσεις, επεξηγήσεις γραμματικής και πολιτισμικά στοιχεία καθώς και κείμενα για δραστηριότητες διαμεσολάβησης).
9. Οι λύσεις των ασκήσεων δεν πρέπει να περιέχονται στα βιβλία/τετράδια που απευθύνονται στον μαθητή, εξαιρουμένων μόνο των λύσεων για τις ασκήσεις / test αυτοαξιολόγησης.
10. Η άρτια και λειτουργική εικονογράφηση είναι απαραίτητο στοιχείο επιλεξιμότητας των διδακτικών σειρών και των προαιρετικών βοηθημάτων.
11. Δεν είναι επιλέξιμες διδακτικές σειρές και προαιρετικά βοηθήματα, τα οποία:
– θίγουν με αρνητικό τρόπο εθνικά θέματα της Ελλάδας,
– πραγματεύονται θέματα που προκαλούν το κοινό αίσθημα, (κοινωνικά, θρησκευτικά, ρατσιστικά κ.λπ.).
12. Κακέκτυπες ή/και κατεστραμμένες διδακτικές σειρές και προαιρετικά βοηθήματα δεν είναι επιλέξιμα.
13. Στην Στ΄ τάξη, ενδείκνυται οι μαθητές να συνεχίζουν με την ίδια διδακτική σειρά που επελέγη για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στην Ε΄ τάξη.
14. Οι συγγραφείς και οι εκδότες δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν την ίδια διδακτική σειρά ή το ίδιο προαιρετικό βοήθημα για δύο ταυτόχρονα Βαθμίδες Εκπαίδευσης (π.χ. Δημοτικό και Γυμνάσιο).
15. Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα που υποβάλλονται σε κρίση δεν επιστρέφονται, είτε επιλεγούν, είτε όχι.
16. Οι συγγραφείς και εκδότες των οποίων οι διδακτικές σειρές έχουν ήδη εγκριθεί για το σχολικό έτος 2011-2012 πρέπει να υποβάλουν εκ νέου στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων τον πλήρη κατάλογο των διδακτικών σειρών τους, που θα περιλαμβάνει τόσο τις ήδη εγκεκριμένες διδακτικές σειρές όσο και τις προς έγκριση σειρές για το σχολικό έτος 2012-2013, σε πέντε (5) αντίτυπα αντίστοιχα, ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αρμόδιας Επιτροπής αλλά και της Διεύθυνσης Σπουδών του Υπουργείου.
Στον κατάλογο αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται:
α. Η σχετική χρονολογία έκδοσης και επανέκδοσης των διδακτικών σειρών που βρίσκονται ήδη στον εγκεκριμένο κατάλογο.
β. Η τελική τιμή πώλησης στους μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά 2012-2013.
17. Για τις διδακτικές σειρές οι οποίες θα αγοραστούν από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις επιλογές των καθηγητών από τον εγκεκριμένο κατάλογο, και θα μοιραστούν στους μαθητές δωρεάν, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς και εκδότες να αναφέρουν μόνο την τιμή για το Βιβλίο Μαθητή.
18. Επισημαίνουμε ότι:
α) η τιμής πώλησης των διδακτικών σειρών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύψος της προσφοράς που είχε υποβληθεί για το σχολικό έτος 2011-2012 για τη Γαλλική και Γερμανική Γλώσσα στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού, προκειμένου αυτές να συμπεριληφθούν στον εγκεκριμένο κατάλογο για το σχολικό έτος 2012-2013. (Αφορά τους συγγραφείς και εκδότες που είχαν υποβάλει προσφορά για το έτος 2011-2012)
β) η επιλογή θα γίνει μεταξύ των διδακτικών σειρών που έχουν τις τρεις χαμηλότερες τιμές.
19. Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς και εκδότες που έχουν έτοιμες τις διδακτικές σειρές (άριστη εκτύπωση και όχι κακέκτυπες) μπορούν να υποβάλουν στο ΥΠΔΒΜΘ (Δ/νση Σπουδών Π.Ε. – Τμήμα Α΄, Γραφείο 1118, Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, τηλ. 210-3442243) για έγκριση μέχρι και 02- 05- 2012, μία ολοκληρωμένη διδακτική σειρά (Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών, Βιβλίο Καθηγητή και κασέτες-CD) σε 5 αντίτυπα μαζί με τη σχετική αίτηση, αναγράφοντας αναλυτικά τον τίτλο της σειράς καθώς και του κάθε βιβλίου, την τάξη για την οποία προορίζονται, τη χρονολογία έκδοσης και την τελική τιμή με την οποία κάθε βιβλίο θα πωλείται, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της σχετικής έκπτωσης.
20. Οι εκδοτικοί οίκοι των οποίων οι διδακτικές σειρές εγκρίνονται, παραχωρούν το δικαίωμα για εκτύπωση σε Braille για τυφλούς και σε μεγέθυνση για αμβλύωπες, στο Ι.Ε.Π.

ΣΧΕΤΙΚΟ

hellasedu.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοίνωση του Συλλόγου A.P.L.F. – D.U. σχετικά με τις νέες οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη διαδικασία σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα δημοτικά σχολεία

Ανακοίνωση  του Συλλόγου A.P.L.F. –  D.U. σχετικά με τις νέες οδηγίες  του ...