Home / Γαλλικά / Υποτροφίες Βελγίου σε δημοσίους υπαλλήλους ή διπλωμάτες για εξειδίκευση στη γαλλική γλώσσα

Υποτροφίες Βελγίου σε δημοσίους υπαλλήλους ή διπλωμάτες για εξειδίκευση στη γαλλική γλώσσα

Δημοσιεύτηκε: 2:45 μμ Μάρτιος 31st, 2012  


www.kxghellas.gr

Η κυβέρνηση του Βελγίου ανακοίνωσε την προκήρυξη για το θέρος  2012  τις υποτροφίες, που χορηγούνται σε Έλληνες υπηκόους, στα πλαίσια των μορφωτικών ανταλλαγών και ορίζει τις προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους ως ακολούθως:                                                               

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 
1. Δύο  (2) υποτροφίες για  δημοσίους υπαλλήλους ή διπλωμάτες για εξειδίκευση στη γαλλική γλώσσα ως εργαλείο στις  Διεθνείς Σχέσεις στο πανεπιστήμιο UMONS  από τις 4 έως τις 14 Ιουλίου 2012

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας  για τις παραπάνω υποτροφίες θαυποβάλλονται από 29-3-2012 έως και 15-04-2012  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με κατάθεση τους στο γραφείο πρωτοκόλλου του Υπουργείου Π.Δ.Β.Μ.Θ( για τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας)

Τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά είναι:
α)  Το συνημμένο  έντυπο  αίτησης  εις διπλούν
β) Δύο (2) μικρές φωτογραφίες(εκτυπώσεις φωτογραφείου ή ηλεκτρονικού υπολογιστή)
γ) Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (με λατινικούς χαρακτήρες) ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει την Ελληνική υπηκοότητα.
δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Α.Ε.Ι ή άλλων ισότιμων τίτλων σπουδών, που κατέχει ο υποψήφιος. Το δικαιολογητικό αυτό πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στη   Γαλλική. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι  της αλλοδαπής , πρέπει να υποβάλει οπωσδήποτε και βεβαίωση ισοτιμίας από την οποία  θα προκύπτει και η αντιστοιχία του τελικού βαθμού του τίτλου σπουδών της αλλοδαπής με την ελληνική βαθμολογική κλίμακα. ( Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Αγ. Κωνσταντίνου 54, ΤΚ 104 37, Αθήνα, τηλ.: 210 5233212).Επισημαίνουμε ότι, αν στο αντίγραφο πτυχίου του υποψηφίου δεν αναφέρεται τελικός βαθμός, τότε ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας κατ΄ έτος με τον τελικό βαθμό πτυχίου. Το δικαιολογητικό αυτό πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στη  γαλλική γλώσσα.
ε) Πιστοποιητικό γνώσης της γαλλικής  γλώσσας και άλλων  ξένων γλωσσών (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από τα αντίστοιχα τμήματα που το χορηγούν π.χ. Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο, Ελληνοαμερικανική Ένωση ή από δικηγόρο).
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, με την οποία θα δηλώνεται  ότι ο υποψήφιος δεν έτυχε υποτροφίας  στο παρελθόν με βάση τα προγράμματα των μορφωτικών ανταλλαγών  
η) Βιογραφικό σημείωμα  στη  γαλλική γλώσσα.
θ) Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η ενασχόληση του υποψηφίου με τις Διεθνείς Σχέσεις
ι) Εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας Εφορίας για το ύψος του ετήσιου ατομικού εισοδήματος (οικ. έτους 2011)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Αιτήσεις θα υποβληθούν  αποκλειστικά εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία αποστολής του συστημένου. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά του υποψηφίου δεν είναι πλήρη, η αίτησή του απορρίπτεται και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής.
2. Όλα τα δικαιολογητικά, εκτός από τη φωτοτυπία του διαβατηρίου,  την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 και το εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας, υποβάλλονται στη γαλλική γλώσσα .
3. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων τόσο τα ελληνόγλωσσα όσο και τα ξενόγλωσσα πρέπει να είναι επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
1. Στην περίπτωση που υποψήφιος, ο οποίος έχει επιλεγεί, αδυνατεί για σοβαρούς λόγους να κάνει χρήση της υποτροφίας του, οφείλει να ειδοποιήσει εγκαίρως και εγγράφως τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικός υποψήφιος .
2. Οι υποψήφιοι υπότροφοι υποχρεούνται να ενημερώσουν την υπηρεσία μας στην περίπτωση που λάβουν απευθείας πληροφόρηση από τις αρμόδιες αρχές του Βελγίου ότι  έγιναν αποδεκτοί .
3 Οι υποψήφιοι, που έχουν τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα Α.Ε.Ι., ως προς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας υπάγονται στις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις και η υπηρεσία τους αποφασίζει κατά περίπτωση για τη χορήγηση ή μη εκπαιδευτικής άδειας.
4. Η τελική χορήγηση ή μη της υποτροφίας ανήκει στη δικαιοδοσία του Βελγίου και επομένως η Ελληνική πλευρά δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που αυτή δεν αποδεχθεί την πρότασή της για χορήγηση υποτροφίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
1. Για τις μεταφράσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
α. Στο Υπουργείο Εξωτερικών – Μεταφραστικό Γραφείο- Αρίωνος 10 – 10554 Ψυρρή, τηλ. 210-32.85.714-17.
β. Σε δικηγόρους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον δικηγορικό σύλλογο, στον οποίο ανήκουν.
γ. Σε  μεταφραστές πτυχιούχους του Τμήματος Διερμηνείας και Μετάφρασης του Ιόνιου Πανεπιστημίου
2. Οι υποψήφιοι  θα πρέπει να καταθέσουν  ή να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους στην υπηρεσία του πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας (Ανδρέα Παπανδρέου 37- 151 80 –Μαρούσι (Ηλεκτρικός Νερατζιώτισσα – ισόγειο- 044 γραφείο) για την Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας – Τμήμα Β’ ή και ταχυδρομικά ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.   
3.  Όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποτρόφων πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε ατομικό φάκελο-ντοσιέ και να είναι ταξινομημένα με τη σειρά που αναφέρονται στην εν λόγω προκήρυξη (ξενόγλωσση αίτηση, Ελληνικό πιστοποιητικό – μετάφραση αυτού κ.λπ.)
4. Οι προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για χορήγηση υποτροφίας θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερομένους για ενημέρωσή τους μέχρι και τις  10-5-2012. Την ίδια περίπου περίοδο επιστρέφονται και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν προτάθηκαν.
5. Πληροφορίες παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας – Ανδρέα Παπανδρέου 37- 151 80 Μαρούσι – 2ος όροφος – γραφείο 2005 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρες 12 π.μ. – 15:00 μ.μ. Τηλέφωνο: 210-344.34.69

diorismos.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοίνωση του Συλλόγου A.P.L.F. – D.U. σχετικά με τις νέες οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη διαδικασία σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα δημοτικά σχολεία

Ανακοίνωση  του Συλλόγου A.P.L.F. –  D.U. σχετικά με τις νέες οδηγίες  του ...