Home / Featured / H εγκύκλιος αναπληρωτών 2011-2012 (περασμένης χρονιάς) για προετοιμασία. Η νέα εγκύκλιος σύμφωνα με όλα τα στοιχεία δεν θα έχει αλλαγές. Συμβουλές για συμπλήρωση της αίτησης

H εγκύκλιος αναπληρωτών 2011-2012 (περασμένης χρονιάς) για προετοιμασία. Η νέα εγκύκλιος σύμφωνα με όλα τα στοιχεία δεν θα έχει αλλαγές. Συμβουλές για συμπλήρωση της αίτησης

Δημοσιεύτηκε: 3:30 μμ Ιούλιος 9th, 2012  


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

Αρ.Πρωτ.75266/Δ2/06-07-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑTA Α΄
Πληροφορίες
Α/ΘΜΙΑ : 210.3442281, 210.3442279, 210.3443316, 210.3443327, 210.3443304, 210.3442566, 210.344.2115, 210.344.2279
Δ/ΘΜΙΑ : 210.3442789, 210.3442267, 210.3443417, 210.3443345, 210.3442274, 210.3442260, 210.3443426, 210.3443373

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.5.2010 τ. Α΄).

Το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας κατάρτισης τουενιαίου πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2011-2012,

κ α λ ε ί

α) εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού μέχρι 30.6.2010

β) εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν μόρια πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο ή/και τον προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εκάστου κλάδου,

γ) εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στο συμπληρωματικό πίνακα με μηδενικά μόρια, βάσει της ημεροχρονολογίας κτήσης και του βαθμού του πτυχίου τους,

να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων σχολ. έτους 20110-2012 από 07-07-2011 έως και 15-07-2011. (δόθηκε παράταση εώς και τις 22/07/2011)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:

1. Έλληνες πολίτες*

2. Βορειοηπειρώτες και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο (Ν.Δ.3832/1958) και την Αίγυπτο

3. Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν.2431/1996)

* Σημειώνεται ότι οι αλλοδαποί από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια από πολιτογράφηση πρέπει να έχουν συμπληρώσει και ένα (1) έτος από την απόκτησή της κατά την τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων της παρούσης εγκυκλίου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Οι υποψήφιοι για μόνιμο διορισμό από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία αποκτηθείσα έως την 01-07-2010 (ήτοι τους πίνακες του 40%, του 24μηνου και του 30μηνου),υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση με την παρούσα εγκύκλιο

Εάν το επιθυμούν, οι ανωτέρω υποψήφιοι μπορούν να μην επιλέξουν περιοχές προτίμησης αναπληρωτών δηλώνοντας στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης «Δεν επιθυμώ να δηλώσω περιοχές προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτής εκπ/κός – Υποβάλλω την παρούσα αίτηση αποκλειστικά και μόνο για ένταξη στους πίνακες διορισμών σχολικού έτους 2011-2012»

ΜΕΡΟΣ Α’ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

(…)

ΜΕΡΟΣ Β’ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01 και ΔΕ01 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο παράρτημα,που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εγκυκλίου, αναφέρονται αναλυτικά τα πτυχία που γίνονται αποδεκτά για την ένταξη στους πίνακες των ανωτέρω κλάδων.

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14, ΤΕ16 και οι εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικοί θα κληθούν με ξεχωριστή εγκύκλιο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων δεν υφίσταται (άρθρο 10 παρ.11 του ν.3051/2002, ΦΕΚ 220/τ.Α’/20-9-2002). Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ AIΤΗΣΗ Σ – ΔΗΛΩΣΗΣ

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης:

1. Οι συνταξιούγοι, από οποιονδήποτε φορέα και αν έχουν συνταξιοδοτηθεί καθώς και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που έχουν απολυθεί λόγω οριστικής παύσης.

2. Όσοι δεν έγουν αποδεχθείτο διορισμό τους σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού. Το ίδιο ισχύει και για όσους ανέλαβαν υπηρεσία και παραιτήθηκαν εντός του έτους από τη θέση μόνιμου εκπαιδευτικού. Απαλλάσσονται των ανωτέρω κυρώσεων οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν είχαν αποδεχτεί μόνιμο διορισμό τους πριν την 10-6-2003, οπότε και άρχισε η ισχύς του σχετικού νόμου (Ν. 3149/03).

3. Οι μετέχοντες σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρα 32, 31 παρ. 3 του ν. 3528/2007, αντίστοιχα) μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, εάν προηγουμένως δεν παραιτηθούν με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων τους. Ομοίως οι υποψήφιοι εκπ/κοί, κατά τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 3528/2007, μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν προηγουμένως δεν αποδεσμευτούν από την άσκηση έργων ασυμβίβαστων με το βουλευτικό αξίωμα (σχετικά τα άρθρα 56 και 57 του Συντάγματος)

4. Όσοι είναι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή διδάσκουν σε αυτά μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν προηγουμένως δεν παραιτηθούν ή δεν αναστείλουν τη λειτουργία των φροντιστηρίων.

Ειδικότερα, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση:

α) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

1. Οι κάτοχοι πτυχίων των Εκκλησιαστικών Σχολών (Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής θεσσαλονίκης ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων) μετά το έτος 1991,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ.2 του ν.1946/1991 (ΦΕΚ 69/14-5-1991 τ. Α’)

Επισημαίνεται ότι η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών, η οποία λειτουργούσε ως Ανωτέρα Ιερατική Σχολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ.643/19-10-1972 (ΦΕΚ 183/A’) και μετονομάσθηκε με το άρθρο 1 του π.δ.1025/10-11-1977 (ΦΕΚ 344 Α’) σε Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή, δεν λειτούργησε ποτέ ως Παιδαγωγική Ακαδημία. Ως εκ τούτου ούτε και οι κάτοχοι πτυχίων της Σχολής αυτής δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

2. Οι κάτοχοι πτυχίων ειδικής αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Τμήματος Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής (Κατευθύνσεων Δασκάλων ή Νηπιαγωγών) και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Τμήματος Εκπ/κής και Κοινωνικής Πολιτικής (Κατευθύνσεων Συνεχούς Εκπ/σης και Εκπ/σης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες) καθώς και των αντίστοιχων τίτλων της αλλοδαπής.

3. Οι κάτοχοι πτυχίων Εκκλησιαστικών Σχολών πριν το έτος 1991 (ήτοι της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής θεσσαλονίκης ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων), Σχολών Νηπιαγωγών και Παιδαγωγικών Ακαδημιών 2/ετούς φοιτήσεως, εφόσον δεν κατέχουν το απαιτούμενο πτυχίο εξομοίωσης σύμφωνα με το Π.Δ. 130/1990 (ΦΕΚ 52/06.04.1990 τ. Α’). Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με την παρούσα εγκύκλιο οι ανωτέρω εκπ/κοί κάτοχοι πτυχίων 2/ετούς φοιτήσεως οι οποίοι έχουν μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

β) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

1. Όσοι κατέστησαν πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου μετά τις 30/6/1984.

2. Οι κάτοχοι πτυχίων Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ), δημοσίων ή ιδιωτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15, Κεφ. Δ’ του ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α’) και του άρθρου 4, παρ. 1 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α’).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

Η Αίτηση-Δήλωση (ΕΝΤΥΠΟ Α), σε έντυπο μηχανογραφικής επεξεργασίας, θα χορηγηθεί από τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα υποβληθεί σε ίύα οποιαδήποτεΔιεύθυνση ή σε ένα οποιοδήποτεΓραφείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και αποτελεί ταυτόχρονα Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986. Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των οικείων Δ/νσεων να καθορίσουν τη διαδικασία παραλαβής και καταχώρισης των αιτήσεων κατά τρόπο που κρίνεται ως ο πλέον αποτελεσματικός τόσο για τη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και για την εξυπηρέτηση των υποψήφιων.

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων που μπορούν να προσληφθούν τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους μόνο σε Διεύθυνση ή Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

1. Στην Αίτηση-Δήλωση στο Πεδίο με τα Προσωπικά Στοιχεία δηλώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ., διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου κ.λ.π. και -για πρώτη φορά- η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Τονίζεται ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου θα χρησιμοποιηθεί από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, εφόσον κριθεί σκόπιμο, αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωση του σε περίπτωση πρόσληψης.

2. Στην Αίτηση-Δήλωση στο Πεδίο «Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και τριάντα (30) περιοχές προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο για τις περιοχές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη Σιβιτανίδειο Σχολή, τα εκκλησιαστικά Λύκεια και Γυμνάσια και τα καλλιτεχνικά σχολεία.

[π.χ. για τον κλάδο ΠΕ06:

Α/Α Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)__________

1 Α-Β’ Πειραιά
2 Β-Β’Πειραιά
3 Β-Α’ Αθήνας – Μειωμένου Ωραρίου
4 Γεν. Εκκλ/κό Λύκειο-Γυμνάσιο Ξάνθης
5 Α-Β’ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου
6 Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης
30 Σιβιτανίδειος Σχολή – Μειωμένου Ωραρίου

Σημειώνεται ότι στην 1η προτίμηση Α-Β’ Πειραιά το γράμμα «Α-» δηλώνει τη βαθμίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης και το «Β’ Πειραιά» υποδηλώνει την αποδοχή πρόσληψης αναπληρωτή με πλήρες ωράριο στη Β’ περιοχή πρόσληψης της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Πειραιά, ενώ στην 3η προτίμηση Β-Α’ Αθήνας – Μειωμένου Ωραρίου το γράμμα «Β-» δηλώνει τη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και το «Α’ Αθήνας – Μειωμένου Ωραρίου» υποδηλώνει την αποδοχή πρόσληψης αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της Α’ Αθήνας αντίστοιχα].

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ I: Οι εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ18.41, ΠΕ12.02, της ενοποιημένης ειδικότητας ΠΕ18.01 (ήτοι οι ειδικότητες: ΠΕ18.01, ΠΕ18.26, ΠΕ18.27 και ΠΕ18.28) και της ειδικότητας ΠΕ18.29 μπορούν να επιλέξουν και περιοχές της Α/θμιας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ II: Στις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών δεν περιλαμβάνεται η περιοχή Μειονοτικά, καθώς δεν υπάρχουν μειονοτικά νηπιαγωγεία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ III: Μόνο οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ19 και ΠΕ20 μπορούν να επιλέξουν εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Μέρος – Κεφ. Γ’ – παρ. Γ’. Σημειώνεται, δε, ότι στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία λόγω του ειδικού νομικού καθεστώτος δεν προσλαμβάνονται γυναίκες εκπαιδευτικοί.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ IV: Οι εκπ/κοί που ανήκουν σε κλάδους της Β/θμιας Εκπ/σης μπορούν να επιλέξουν και καλλιτεχνικά σχολεία. Η πρόσληψη τους θα γίνεται από τον οικείο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών που θα καταρτιστεί με την παρούσα εγκύκλιο, σύμφωνα με τις δηλούμενες προτιμήσεις των υποψηφίων. Τα εν λόγω σχολεία, όπως αυτά αναγράφονται στο συνημμένο σχετικό πίνακα, θα δηλώνονται ονομαστικά.

3. Στην Αίτηση-Δήλωση στο Πεδίο «Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» εκτός των ανωτέρω επιλογών, κάθε υποψήφιος, ανάλογα με τον κλάδο του, έχει τη δυνατότητα να δηλώσει, επιλέγοντας το/α σχετικό/ά πεδίο/α, ότι επιθυμεί να προσληφθεί από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών :

α1) ως αναπληρωτής και στις λοιπές περιοχές Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπ/σης, ανάλογα με τον κλάδο του.

[Σημειώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται στις λοιπές περιοχές Β/θμιας Εκπ/σης η Σιβιτανίδειος Σχολή, τα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και τα καλλιτεχνικά σχολεία. Ως εκ τούτου εκπ/κοί που επιθυμούν πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Σχολή, στα εκκλησιαστικά ή στα καλλιτεχνικά σχολεία (με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο) θα πρέπει να το δηλώνουν υποχρεωτικά ως περιοχή/ές προτίμησης με τη σειρά προτεραιότητας που επιθυμούν στις 30 περιοχές προτίμησης.]

π.χ. οι εκπ/κοί του κλάδου ΠΕ60 μπορούν να επιλέξουν το σχετικό πεδίο μόνο για την Α/θμια Εκπ/ση, οι εκπ/κοί του κλάδου ΠΕ03 μπορούν να επιλέξουν το σχετικό πεδίο μόνο για τη Β/θμια Εκπ/ση, ενώ οι εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ18.41, ΠΕ12.02, της ενοποιημένης ειδικότητας ΠΕ18.01 (ήτοι οι ειδικότητες: ΠΕ18.01, ΠΕ18.26, ΠΕ18.27 και ΠΕ18.28) και της ΠΕ18.29 μπορούν να επιλέξουν τα σχετικά πεδία τόσο για την Α/θμια όσο και για τη Β/θμια Εκπ/ση.

α2) ως αναπληρωτής με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας και στις λοιπές περιοχές Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπ/σης, κατά την αϊ περίπτωση.

βι) ως αναπληρωτής σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπ/σης, ανάλογα με τον κλάδο του σε περίπτωση κατά την οποία εξαντληθούν οι πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής (προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρο 22 του Ν. 3699/2008).

β2) ως αναπληρωτής για το «πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο πεδίο μπορεί να επιλεγεί μόνο από υποψηφίους των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε ενδεχόμενη αποδοχή των περιπτώσεων βι και β2 (προσλήψεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και προσλήψεις για το πρόγραμμα της εξειδικευμένης εκπ/κής υποστήριξης) ο εκπ/κός είναι υποψήφιος για πρόσληψη στις ίδιες περιοχές προτίμησης, όπως αυτές δηλώνονται στην αίτηση του κατά τα ανωτέρω (παρ.2 και παρ.3αι και 3α2).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους εκπ/κούς που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας, είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της χρονιάς η τροποποίηση του ωραρίου τους στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων (ήτοι από 5 μέχρι και 15 διδακτικές ώρες/εβδομάδα) στο ίδιο ή σε άλλο σχολείο εντός των ορίων της ίδιας περιοχής πρόσληψης της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης. Παράλληλα, εφόσον προκύψει κενή θέση για πρόσληψη αναπληρωτή με πλήρες ωράριο στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης και την έχουν δηλώσει στην αίτηση τους, θα μπορούν να καταλαμβάνουν τη θέση αυτή, στην περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφέρον από άλλον υποψήφιο που προηγείται στην σειρά κατάταξης. Επισημαίνεται τέλος ότι δεν επιτρέπεται η ύπαρξη δύο συμβάσεων εκπ/κού με την ίδια ή με άλλη Δ/νση Εκπ/σης στον ίδιο κλάδο (π.χ. ταυτόχρονα μία σύμβαση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου και μία ωρομισθίου).

4. Στην Αίτηση-Δήλωση στο Πεδίο «Β. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ» δηλώνονται οι περιοχές προτίμησης ωρομισθίων μίας (1) μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια [για πρόσληψη και για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (Π.Δ.Σ.)], την Εκκλησιαστική Εκπ/ση, τη Σιβιτανίδειο Σχολή και τα Καλλιτεχνικά Σχολεία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών τόσο για το κανονικό πρόγραμμα όσο και για το Ολοήμερο Πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων καθώς και για τα Ολοήμερα Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιείται από τους πίνακες των ωρομισθίων (και όχι από ξεχωριστούς πίνακες κανονικού και ολοήμερου προγράμματος για την ένταξη στους οποίους υπέβαλαν ξεχωριστά αίτηση οι υποψήφιοι μέχρι και το σχολικό έτος 2010-2011) . Ως εκ τούτου, εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ12.02, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41, της ενοποιημένης ειδικότητας ΠΕ18.01 (ήτοι οι ειδικότητες: ΠΕ18.26, ΠΕ18.27, ΠΕ18.28) και της ειδικότητας ΠΕ18.29 οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν σε δημοτικά σχολεία ως ωρομίσθιοι θα πρέπει να επιλέξουν στην αίτηση ωρομισθίου και περιοχές Α/θμιας Εκπ/σης.

5. Τροποποίηση των περιοχών προτίμησης (συμπεριλαμβανομένου και του ωραρίου απασχόλησης) μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν επιτρέπεται.

Εξαιρούνται οι υποψήφιοι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, των οποίων οι σύζυγοι περιλαμβάνονται στους διορισθέντες, οι οποίοι μπορούν να καταθέσουν τροποποιητική δήλωση των αρχικών τους προτιμήσεων τοποθέτησης, για να συμπεριλάβουν και την περιοχή διορισμού των συζύγων τους με τη σειρά που επιθυμούν, εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των διορισμών των μονίμων εκπαιδευτικών [άρθρο 2 παρ. 4 της αριθ. 35557/Δ2/09.04.2003 Ρυθμιστικής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 465/17.04.2003 τ. Α’)].

6. Οι υποψήφιοι για ένταξη στον πίνακα του 24μήνου (24 μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας αναπληρωτή και ωρομισθίου) υποχρεούνται να δηλώνουν το γραπτό διαγωνισμό/διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ στον οποίο/οποίους ήταν επιτυχόντες, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο/πεδία. Επιτυχόντες είναι όσοι έλαβαν τη βαθμολογική βάση του εκάστοτε διαγωνισμού.

7. Μετά την καταχώριση ο υποψήφιος θα παραλάβει αντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησης του, στο οποίο θα αναγράφεται το σύνολο των μορίων της προϋπηρεσίας του μέχρι τις 30/06/2010 υπογεγραμμένο από τον ίδιο ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, τον αρμόδιο υπάλληλο ηλεκτρονικής καταχώρισης της αίτησης και θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης ή Γραφείου ή από τον αρμόδιο υπάλληλο, στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό. Σημειώνεται ότι μόρια από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ δεν εμφανίζονται στο εν λόγω αντίγραφο.

Το αντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησης του υποψηφίου αποτελείται από το έγγραφο της αίτησης-δήλωσης των περιοχών προτίμησης του ως αναπληρωτή και, εφόσον έχουν επιλεγεί τα αντίστοιχα πεδία, από το έγγραφο της αίτησης-δήλωσης των περιοχών προτίμησης του ως ωρομισθίου.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης και στον έλεγχο της προϋπηρεσίας τους κατά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησης τους. Μετά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής. Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση αυτής οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση, εντός των οριζόμενων, με την παρούσα εγκύκλιο, προθεσμιών.

8. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και του ελέγχου των δικαιολογητικών θα καταρτιστούν προσωρινοί πίνακες που θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του ΥΠΔΒΜΟ: https://e-aitisi.sch.gr προκειμένου να υποβληθούν ενστάσεις. Η εγκύκλιος με την ορισθείσα προθεσμία των ενστάσεων θα αναρτηθεί στην Κεντρική Ηλεκτρονική Διεύθυνση του ΥΠΔΒΜΟ: https://www.minedu.gov.gr.

9. Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολ. έτους, παρέχεται στον υποψήφιο εκπ/κό η δυνατότητα απενεργοποίησης της αίτησης δήλωσης αναπληρωτή ή/και ωρομισθίου εκπ/κού που έχει υποβάλει. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η εκ νέου ενεργοποίηση της αίτησης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους. Προκειμένου να απενεργοποιήσει την αίτηση-δήλωσή του, ο υποψήφιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του καταθέτει σχετική υπεύθυνη δήλωση σε οποιαδήποτε Δ/νση ή Γραφείο Εκπ/σης της βαθμίδας στην οποία ανήκει, η οποία και διαβιβάζεται στην Κ.Υ. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Για τεχνικούς λόγους ροής των προσλήψεων από τους πίνακες αναπληρωτών η αίτηση-δήλωση θεωρείται ότι απενεργοποιείται οποιαδήποτε χρονική στιγμή από την ώρα της κατάθεσης της δήλωσης απενεργοποίησης έως και την επόμενη εργάσιμη ημέρα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ανακόπτεται η ομαλή πορεία της διαδικασίας ολοκλήρωσης των προσλήψεων. Συνιστάται στον υποψήφιο να καλεί στους τηλεφωνικούς αριθμούς που αναγράφονται στις πληροφορίες της παρούσης εγκυκλίου, για να επιβεβαιώσει την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Άνοιγμα εμπορικών κέντρων, φροντιστηρίων και κέντρων αισθητικής θα εισηγηθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

(Α) Οι ήδη εγγεγραμμένοι στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2010-2011 (ή παλαιότερου έτους) θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση με περιοχές προτίμησης πρόσληψης ως αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού.

Για τις περιπτώσεις που έχουν μεταβληθεί προσωπικά στοιχεία (Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου κ.λ.π.), αυτά θα δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση.

Εκ νέου υποβολή δικαιολογητικών απαιτείται για την επιβεβαίωση των κάτωθι ιδιοτήτων:

1)τ ης πολυτεκνικής ιδιότητας ή της ιδιότητας του τρίτεκνου. [παρ. (Β) 7.α και (Β) 7.β του παρόντος κεφαλαίου]. Τα νέα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου. Επισημαίνεται ότι οι ιδιότητες αυτές πρέπει να συντρέχουν και κατά το χρόνο πρόσληψης.

2) των ειδικών κατηγοριών (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας). Σε περίπτωση που έχει παρέλθει διετία από την έκδοση του πιστοποιητικού υγείας της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, θα πρέπει να προσκομίσουν νέο πιστοποιητικό.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τα πιστοποιητικά που έχουν χρόνια ισχύ, ακόμα κι αν έχει παρέλθει διετία από την έκδοση τους, αρκεί η προσκόμιση των εν λόγω πιστοποιητικών (δεν απαιτείται δηλαδή η προσκόμιση νέων).

(Β) Οι υποψήφιοι εκπ/κοί που εγγράφονται για πρώτη φορά θα υποβάλουν:

1. Αίτηση-Δήλωση με περιοχές προτίμησης πρόσληψης ως αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου.

• Αν δεν αναγράφεται η ημεροχρονολογία κτήσης απαιτείται συμπληρωματική βεβαίωση κτήσης και βαθμού πτυχίου από το Πανεπιστήμιο ή το Τ.Ε.Ι..

• Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων αρκεί βεβαίωση κτήσης και βαθμού πτυχίου από το Πανεπιστήμιο ή το Τ.Ε.Ι.

• Όσον αφορά το βαθμό του πτυχίου, στην περίπτωση που δεν προσκομίσει ο υποψήφιος βεβαίωση με τον ακριβή βαθμό, θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία κάθε μιας από τις κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και η οποία αντίστοιχα είναι 8,50, 6,50 και 5,00. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καθόλου βαθμός (περιγραφικός ή αριθμητικός) θα καταχωρείται 5,00.

• Ο βαθμός θα αναγράφεται με τέσσερα ψηφία, εκ των οποίων στα δύο πρώτα θα αντιστοιχεί ο ακέραιος και στα επόμενα ο δεκαδικός.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την παρούσα, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8, παρ. 4, του ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.

Ειδικότερα για τους πτυχιούχους εκπαιδευτικούς ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται:

α) Φωτοαντίγραφο του πτυχίου στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός και η ημεροχρονολογία κτήσης, επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο.

β) Βεβαίωση ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ήτοι του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Σ.Α.Ε.Ι.)-(άρθρο ίο του Π.Δ.165/2000) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.)-(Π.Δ. 38/2010 -ΦΕΚ 78/25.05.2010 τ.Α’) ή του Ι.Τ.Ε ή από την Επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού. Ειδικότερα, για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία για τα πτυχία που αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997, ενώ για τα ίδια πτυχία, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξη της στην Ε.Ε απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

γ). Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό, απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από (ί) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2′) ή (ϋ) την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ.10 του ν.1566/1985 (Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Διευκρινίζεται ότι το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται και για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ και ΤΕ (αρ. Γνωμ. 544/2006 Ν.Σ.Κ. τμήμα Ε’).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τις προσλήψεις και τους διορισμούς σχολικού έτους 2011-2012, επειδή δεν έχουν εκδοθεί ακόμη πιστοποιητικά ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 (σε εφαρμογή του Π.Δ.60/2010), θα γίνονται δεκτά και τα πιστοποιητικά επιπέδου Δ’, τα οποία είχαν εκδοθεί βάσει του Π.Δ. 363/1998 (τα οποία αντιστοιχίζονται πλέον στο επίπεδο ΓΙ).

δ) Για τους κλάδους ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων απαιτείται βεβαίωση φοίτησης και επιτυχούς παρακολούθησης επί τέσσερα ή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατά περίπτωση, Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικού Πανεπιστημίου (άρθρο 30, παρ.2 του ν.2083/1992) ή Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Ειδικού Προγράμματος Επανεκπαίδευσης Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικών Πανεπιστημίων (άρθρο 10, παρ.3 του ν.2327/1995) για τους κατόχους πτυχίων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσοι από τους υποψήφιους αυτούς υποβλήθηκαν στη διαδικασία εξετάσεων ή δοκιμασιών για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας απαιτείται βεβαίωση μόνον για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για τους υποψηφίους που είχαν εγγραφεί στις επετηρίδες μέχρι 31-7-1995 απαιτείται βεβαίωση παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επανεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών σε Παιδαγωγικό Τμήμα Ελληνικού Α.Ε.Ι. Από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι πτυχιούχοι του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ I: Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την παρούσα, πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφραση τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26.12.1913/1.2.1914.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ II: Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή και έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα, ως ημερομηνία κτήσης θεωρείται η ημερομηνία αρχικής κτήσης του πτυχίου της αλλοδαπής εάν η αναγνώριση έγινε χωρίς εξέταση μαθημάτων σε ιδρύματα της ημεδαπής άλλως η ημερομηνία χορήγησης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα, εάν για την αναγνώριση προηγήθηκε εξέταση σε ιδρύματα της ημεδαπής.

3.Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 (Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στο έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης, η οποία επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν.1599/86. Επαναλαμβάνεται ότι εφιστάται η προσοχή στα δηλούμενα στοιχεία και στην αναγκαιότητα συμπλήρωσης των τετραγωνιδίων που περιλαμβάνονται στο τέλος της αίτησης).

4. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Στοιχεία του δελτίου ταυτότητας που έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση.

• Οι ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο, την Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και την Αίγυπτο, που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, υποβάλλουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ή δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού με αναγραφή της Ελληνικής καταγωγής, της Ελληνικής Αστυνομίας.

• Οι υποψήφιοι, που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν είναι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και ότι έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτηση της. Για τους υποψηφίους, οι οποίοι μέχρι την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ε.Ε. δεν απαιτείται η παρέλευση του έτους για την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τις ως άνω βεβαιώσεις και δικαιολογητικά, η αίτηση τους δεν θα γίνεται δεκτή.

5. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο, στο οποίο να αναγράφεται ο προσωπικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

6. Η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεων των υποψηφίων ή η νόμιμη απαλλαγή τους απ’ αυτές δηλώνεται υποχρεωτικά στην Αίτηση-Δήλωση (Έντυπο Α).

• Υποψήφιοι ομογενείς Βορειοηπειρώτες, από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο με αλλοδαπή ιθαγένεια, εφόσον προσκομίσουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό στρατού.

• Υποψήφιοι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περίπτωση που η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεων τους δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο Τομέα στη χώρα τους, υποβάλλουν σχετική βεβαίωση από Αρχή της οικείας χώρας.

• Οι υποψήφιοι ιερείς, που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλλουν βεβαίωση ιεροσύνης από την οικεία Μητρόπολη,

• Υποψήφιοι, που υπηρετούν σε Σώματα Ασφαλείας και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλλουν βεβαίωση της υπηρεσίας τους, στην οποία να φαίνεται ότι ο χρόνος υπηρεσίας τους αντιστοιχεί με την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ I: Για τις περιπτώσεις των υποψηφίων που δηλώνουν στην Αίτηση-Δήλωσή τους την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή την νόμιμη απαλλαγή τους απ’ αυτές,

[Αριθ. Φ.420/44/60931/28-11-2001 (ΦΕΚ 1755/31.12.2001 τ. Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας], κατά την πρόσληψη τους θα ελέγχεται από την Διεύθυνση πρόσληψης ότι η ημερομηνία εκπλήρωσης ή απαλλαγής, που αναφέρεται στο πιστοποιητικό τύπου Α’, προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της Αίτησης Δήλωσης της παρούσας εγκυκλίου. Άλλως η πρόσληψη θα ανακαλείται και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ II: Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και κατατάσσονται στο τέλος του οικείου πίνακα, [άρθρο 12 παρ. 4 της αριθ. 35557/Δ2/09.04.2003 Ρυθμιστικής Υ. Α. (ΦΕΚ 465/17.04.2003 τ. Α’) και παρ. 2 της αριθμ. 55127/Δ2/11-6-2004 (ΦΕΚ 937 Β’) Υ.Α.].

7. Οι υποψήφιοι εκπ/κοι που εμπίπτουν στις κάτωθι περιπτώσεις θα πρέπει να συνυποβάλουν, πέραν των ανωτέρω, και τα εξής δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

α. Πολύτεκνοι:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πολυτέκνου εξ ιδίας οικογενείας από το Δήμο εγγραφής συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

Στην κατηγορία των πολυτέκνων ανήκουν :

• οι γονείς τεσσάρων τέκνων, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζοντα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,

• ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα,

• ο ένας από τους γονείς εφόσον κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα.

• τα απορφανισθέντα τέκνα αν είναι τουλάχιστον δύο, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων απολαμβάνουν τα ευεργετήματα των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της παρ.1 του αρθ.6 του Ν. 3454/2006.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις πολυτέκνων χορηγείται η ιδιότητα του πολυτέκνου για τους έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους, ή νομιμοποιηθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.

Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η κατά τα ανωτέρω κατηγορία των πολυτέκνων αφορά μόνο την πρόταξη τους στον πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/20.11.2003 τ. Α’).

β. Τρίτεκνοι:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής για την ιδιότητα του γονέα τριών (3) τέκνων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 του ν. 3454/2006 στην κατηγορία των τριτέκνων ανήκουν οι γονείς με τρία (3) παιδιά.

Οι παροχές χορηγούνται σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.

Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ I: Οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και να ανήκουν στους οριζόμενους με την παρούσα εγκύκλιο κλάδους εκπαιδευτικών. Επί πλέον απαιτείται να έχουν πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 8 του ν.1566/1985 ή πτυχίο ισοδύναμο προς αυτό όπως αναφέρεται στο Κεφ. Δ’ του παρόντος μέρους.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ II: Η πρόσληψη τους, σε ποσοστό 20% γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα αναπληρωτών και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται οι προσλήψεις.

Αν οι εγγεγραμμένοι στον ανωτέρω πίνακα δεν επαρκούν, τότε για τη συμπλήρωση του ποσοστού προσλαμβάνονται υποψήφιοι χωρίς προϋπηρεσία από το συμπληρωματικό πίνακα. Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ανωτέρω ποσοστό, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σημειώνεται ότι τα πιστοποιητικά των εκπαιδευτικών, που ανήκουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες των πολυτέκνων και τριτέκνων, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πρόσφατα, ήτοι εντός του τελευταίου εξαμήνου.

γ. Ειδικές κατηγορίες αναπηρίας (ομόζυγη, μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας):
Πρόσφατο πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Κρατικού Νοσοκομείου, όπως αναφέρεται στην παρ.(Α) 2. του παρόντος Κεφαλαίου. Στην περίπτωση που κατατεθεί πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκομείου θα πρέπει, εντός εξαμήνου από την κατάθεση της αίτησης, να προσκομιστεί και το πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στη Διεύθυνση ή το Γραφείο όπου υποβλήθηκε η αίτηση.

δ. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί του άρθρου 9, παρ.6 του ν.3391/2005 (που αντικατέστησε την παρ.1 του άρθρου 5 του ν.3194/2003) με προϋπηρεσία έως 30-06-2010

δ1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (συγκεντρωτική) από την οικεία Δ/νση Εκπ/σης στην οποία ανήκει το ιδιωτικό σχολείο, όπου θα αναγράφονται τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία παρασχέθηκε η προϋπηρεσία, καθώς και το ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας τους.

δ2. Έγγραφο απόλυσης της οικείας Δ/νσης ή Γραφείου Εκπ/σης, στο οποίο θα αναγράφεται η πράξη-απόφαση της κατάργησης-αναστολής σχολικής μονάδας κ.λ.π. ή της καταγγελίας σύμβασης.

δ3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν με ποια από τις δύο προϋπηρεσίες (ιδιωτική ή δημόσια) επιθυμούν να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων σε περίπτωση που διαθέτουν και τις δύο προϋπηρεσίες. Επίσης θα δηλώνουν ότι δεν εργάζονται σε άλλη σχολική μονάδα του ιδίου ή άλλου ιδιοκτήτη ιδιωτικού σχολείου.

ε. Εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία σε σχολεία κρατών-μελών Ε.Ε. έως 30-06-2010

ε1. Βεβαίωση πρόσληψης από τον αρμόδιο/αρμόδιους φορείς οι οποίοι τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου και συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση, στην οποία να αναγράφεται:

• ότι τα σχολεία πρόσληψης ανήκουν στη δημόσια εκπαίδευση,
• η ακριβής διάρκεια του διδακτικού έτους
• τα ακριβή χρονικά διαστήματα κατά τα οποία παρασχέθηκε η ανωτέρω προϋπηρεσία,
• εργασιακή σχέση με την οποία αποκτήθηκε η αναφερόμενη στα παραστατικά προϋπηρεσία,
• το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας του μονίμου, αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού,
• στους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, οι ώρες απασχόλησης ανά μήνα και
• ο φορέας πρόσληψης και το Υπουργείο στη διοικητική εποπτεία του οποίου ανήκει.

Σε κάθε περίπτωση στη βεβαίωση θα αναγράφεται ότι η αποκτηθείσα προϋπηρεσία είναι δημόσια και δεν είναι ιδιωτική.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Περικοπή αποδοχών σε εκπαιδευτικούς που δεν κάνουν self test - πειθαρχικό σε Διευθυντές Σχολείων που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους

Η προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου, που έχει αποκτηθεί σε δημόσια σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με την προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα, μπορεί να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία για την ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών εφόσον αποκτήθηκε μετά την ένταξη των κρατών-μελών στην Ε.Ε. πλην της Κύπρου.

στ. Εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία σε λοιπούς φορείς του ν.3027/2002 και του ν 3762/2009 έως 30-06-2010 όπως αναφέρονται στο «ΜΕΡΟΣ Α’ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – 10α. και 10β.» της παρούσης εγκυκλίου (π.χ. σε σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στα TEE μαθητείας Α’ και Β’ κύκλου του ΟΑΕΔ, κ.τ.λ.): Έντυπα των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας.

(Γ) Εκτός των ανωτέρω, οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ19 και ΠΕ20 που επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σεεκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια, υποβάλλουν σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3848/ 2010 μαζί με την αίτηση -δήλωση υποχρεωτικά βιογραφικό σημείωμα του οποίου το περιεχόμενο θα εναρμονίζεται με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 67728/Α2/11-06-2010 (ΦΕΚ 863 Β’) και προαιρετικά συστατική επιστολή από προσωπικότητα του χώρου της Ορθοδοξίας. Αν η αίτηση δεν συνοδεύεται από το βιογραφικό σημείωμα, δεν θα γίνεται καταχώρηση των προτιμήσεων των εκκλησιαστικών σχολείων.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την αποστολή του βιογραφικού σημειώματος ή και της συστατικής επιστολής με αντίγραφο της αίτησης στη Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής του Υπουργείου. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν εκκλησιαστικά σχολεία για να μείνουν στο πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων (ως υποψήφιοι για πρόσληψη σε εκκλησιαστικά σχολεία) θα πρέπει να αξιολογηθούν από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης με τη διευρυμένη σύνθεση του. Όσοι υποψήφιοι αξιολογηθούν θετικά για τη πρόσληψη τους στα εκκλησιαστικά σχολεία, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, για τη πρόσληψη τους ειδικά στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους, όπως και στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή, προϋπόθεση είναι η έγκριση από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους ή το Πολυμελές Συμβούλιο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής αντίστοιχα. Επιπλέον, στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία, λόγω του ειδικού νομικού καθεστώτος, δεν προσλαμβάνονται γυναίκες εκπαιδευτικοί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Στις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθμ. 44840/ΣΤ5 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 587/10-5-2006 τ.Β’) ορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία εκδίδονται από τις Υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΟ και μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τις Δ/νσεις και τα Γραφεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης. (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κτλ)
Επίσης από τις διατάξεις της αριθμ. 2458/22-2-2005 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 267 Β’) ορίζεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση της καταφατικής ή αρνητικής δήλωσης της Υπηρεσίας Ποινικού Μητρώου από την Δημόσια Υπηρεσία έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ II: Σύμφωνα με την αριθμ. 35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465 Β’) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 118723/Δ2/9-11-2006 (ΦΕΚ 1726 Β’-διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 1863 Β’) Υ.Α., οι προσλαμβανόμενοι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί κατά την εμφάνιση τους για ανάληψη υπηρεσίας καταθέτουν στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης πιστοποιητικό υγείας από Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή ή Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας. Το πιστοποιητικό αυτό έχει ισχύ τριών (3) ετών. Κατά τις προσλήψεις εντός της τριετίας, οι επαναπροσλάμβαναμενοι μπορούν να καταθέτουν επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού στη διεύθυνση πρόσληψης τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται (διατάξεις του άρθρου 2 παρ.3 και 4 του ν.3848/2010):

α) Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ή

β) Με την κατοχή πτυχίου τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή

γ) Με την κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων Α.Ε.Ι., ή

δ) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, ή

ε) Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑΤΕ.Σ.) ή της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

στ) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) / Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και συνοδεύονται από βεβαίωση του ότι το γνωστικό αντικείμενο τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής.

Παράλληλα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τη μεταβατική περίοδο και για τους δύο επόμενους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. οι ισχύουσες διατάξεις περί παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (άρθρο 9 παρ. 6. του ν. 3848/2010), ήτοι τα πτυχία: α) Τμημάτων Α.Ε.Ι.:

-Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών -Δημοτικής Εκπαίδευσης

-Επιστημών της Αγωγής ή Επιστημών Αγωγής Προδημοτικής Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου -Φιλοσοφίας

-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

-Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών β) Σχολής Νηπιαγωγών γ) Παιδαγωγικής Ακαδημίας

δ) Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος στις επιστήμες της Αγωγής και

ε) Καθηγητικών Σχολών.

Σημειώνεται ότι Καθηγητικές σχολές κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α’), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.2 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ.Α’), για τους διορισμούς εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από το έτος 2004 και εφεξής, νοούνται τα πανεπιστημιακά τμήματα, των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 1566/1985, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδε υτικών των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών και των κλάδων ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04 Φυσικών, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ6 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ16 Μουσικής (ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 πτυχιούχων Πανεπιστημίων), ΠΕ32 θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΟΕ), ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας, ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας και του κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής Πανεπιστημίων οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και η Ανώτερη Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) για διορισμό εκπαιδευτικών στον κλάδο ΠΕ17 (άρθρο 8, παρ.2 του ν. 3194/2003, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 παρ.5 του ν. 3404/2005, ( ΦΕΚ 260/17.10.2005 τ. Α’), το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 3687/2008) και το άρθρο 39, παρ. Ιτου ν. 3794/2009.

Επισημάνσεις νια την παιδαγωγική επάρκεια περιλαμβάνονται στην παραπομπή 1 του Παραρτήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

(…)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

(…)

ΜΕΡΟΣ Γ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Οι υποψήφιοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των μορίων:

α. ένα μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού μέχρι και τις 30-06-2010. Η προϋπηρεσία, που έχει προσφερθεί σε δυσπρόσιτα σχολεία μέχρι και τις 30-06-2010, υπολογίζεται στο διπλάσιο μόνον για πρόσληψη ως αναπληρωτών και ωρομισθίων.

β. ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο, προ της συντάξεως του πίνακα, διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.

γ. μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα, πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.

Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη η ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου και εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμβάνονται υπόψη διαδοχικά ο βαθμός του πτυχίου και η βαθμολογία τους σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.. Σε περίπτωση σύμπτωσης σε όλα τα ανωτέρω κριτήρια, η κατάταξη γίνεται τυχαία από το σύστημα Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται όσοι απέκτησαν πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο, που αντικαθιστά αυτό κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Στους πίνακες προτάσσονται με τη σειρά, που αναφέρονται:α. Οι υποψήφιοι, που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας, σύμφωνα με την παρ. Β.7 του Κεφ. Γ’ του Μέρους Β’ της παρούσης εγκυκλίου,β. Οι υποψήφιοι, που πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία,γ. Όσοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας.3. Υποψήφιοι, που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις εγγράφονται στο τέλος του οικείου πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, [αριθ. 55127/Δ2/11-6-2004 (ΦΕΚ 937/23-6-2004 τ.Β’), τροποποιητική της αριθ. 35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465/17-4-2003 τ.Β’) Υ.Α.].4. Μετά την κατάρτιση και κύρωση των πινάκων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων, τροποποίηση της σειράς κατάταξης είναι επιτρεπτή μόνο στις περιπτώσεις, που οι υποψήφιοι αποκτήσουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή αποκτήσουν πτυχίο ή βεβαίωση τρίμηνης επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή προσκομίσουν πιστοποιητικά ειδικών κατηγοριών (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) ή πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α’ ή πιστοποιητικό χρόνου κτήσης πτυχίου ή βαθμού πτυχίου. Επίσης, μετά την κατάρτιση και κύρωση των πινάκων πρόσληψης δύναται να καταχωρηθεί και η ιδιότητα του τριτέκνου.5. Για τους υποψηφίους των πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων της παρούσης εγκυκλίου, οι οποίοι κατατάσσονται και στους αντίστοιχους πίνακες Ειδικής ή Φυσικής Αγωγής (Τ.Α.Δ.), σύμφωνα με την κατά περίπτωση ισχύουσα νομοθεσία, αναστέλλεται η υποψηφιότητα τους στους πίνακες γενικής παιδείας σε περίπτωση πρόσληψής τους με πλήρες ωράριο στην Ειδική ή Φυσική Αγωγή και αντιστρόφως. Σε περίπτωση πρόσληψης με μειωμένο ωράριο στην Ειδική ή Φυσική Αγωγή, οι εκπ/κοι παραμένουν διαθέσιμοι προς πρόσληψη στους πίνακες γενικής παιδείας και αντιστρόφως μόνο για πρόσληψη με πλήρες ωράριο διδασκαλίας

6. Για τη διαδικασία πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες αυτούς, σύμφωνα με τα κριτήρια κατάρτισης των πινάκων αναπληρωτών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι από τους εγγεγραμμένους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, του ελέγχου των δικαιολογητικών και την καταχώριση τυχόν προϋπηρεσίας προσφερθείσας μέχρι και τις 30-06-2010 θα καταρτιστούν προσωρινοί πίνακες, οι οποίοι θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του ΥΠΔΒΜΟ: https://e-aitisi.sch.gr προκειμένου να υποβληθούν ενστάσεις [σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465/2003 τ.Β’) Υ.Α. και της 79630/Δ2/28-7-2003 (ΦΕΚ 1084/5-8-2003 τ.Β’)].

Η εγκύκλιος των ενστάσεων θα αναρτηθεί στην Κεντρική Ηλεκτρονική Διεύθυνση του ΥΠΔΒΜΟ:https://www.minedu.gov.gr. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός των αποκλειστικών προθεσμιών, που θα ορισθούν, καθόσον οι πίνακες αυτοί, μετά την τελική κύρωση τους, ουδεμία μεταβολή επί των στοιχείων της προϋπηρεσίας θα επιδέχονται.

Μετά την ολοκλήρωση των ενστάσεων αναρτώνται εκ νέου στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του ΥΠΔΒΜΟ: https://e-aitisi.sch.gr οι προσωρινοί, πίνακες αναπληρωτών, οι οποίοι κυρώνονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μόνιμων διορισμών με Υπουργική Απόφαση.

Παρακαλούμε η εγκύκλιος αυτή και τα συνοδευτικά της να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων υποψηφίων εκπαιδευτικών.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ


Συνοδευτικά αρχεία:

γ. ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

δ. ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μετάβαση στο άρθρο με τις διευκρινήσεις στην εγκύκλιο αναπληρωτών – ωρομισθίων

paideia-ergasia.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Από Τρίτη η εγκύκλιος για τους αναπληρωτές

………………………………………………………………………………

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η εγκύκλιος για τις αιτήσεις των αναπληρωτών. Το Υπουργείο Παιδείας μετά απο τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μας ενημέρωσε ότι δεν αναμένεται να βγει η εγκύκλιος αυτή την εβδομάδα καθώς το θέμα είναι διαδικαστικό λόγω της αλλαγής της ηγεσίας στο Υπουργείο.
Read More
Όπως ενημέρωσε ο κ. Παληγιάννης οι πίνακες παραμένουν κλειδωμένοι οπότε η σειρά των αναπληρωτών δεν αναμένεται να αλλάξει ριζικά αν και κάποιοι θα πέσουν μερικές θέσεις για 2 λόγους:

1. Κλείνουν πολλά ιδιωτικά οπότε στον πίνακα αναπληρωτών θα ενταχθούν και οι απολυμένοι εκπαιδευτικοί με την προϋπηρεσία που είχαν μέχρι και 30/6/10
2. Άτομα απο ειδικές κατηγορίες θα τοποθετηθούν στις πρώτες θέσεις.

Καλό είναι λοιπόν να αρχίσετε όλοι οι φίλοι δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και καθηγητές την προετοιμασία σας.

Τα βήματα είναι τα ακόλουθα:

1. Μελετάμε τις περιοχές και την απόσταση απο τον τόπο κατοικίας μας. Αρωγός μας είναι το διαδίκτυο. Για τις περιοχές και τα σχολεία θα βρείτε πληροφορίες εδώ
Για την απόσταση θα αντλήσετε πληροφορίες απο εδώ

2. Όσοι καθηγητές δηλώσουν μειωμένο ωράριο να γνωρίζουν ότι μπορεί να έχουν ακόμα και 6 ώρες. Αν επίσης στις 30 πρώτες επιλογές βάλουν και μειωμένου ωραρίου πάνω απο περιοχές πλήρους ωραρίου υπάρχει ο κίνδυνος να πάνε μειωμένο ωράριο αναπληρωτές και όχι πλήρους. Οπότε ή στο τέλος ή καθόλου εκτός αν δεν θέλετε να πάτε μακριά αναπληρωτές. Οι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου δεν αφορούν δασκάλους και νηπιαγωγούς.

3.Συμπληρώνουμε τις περιοχές απο τις πλησιέστερες προς τον τόπο κατοικίας και φυσικά εξετάζουμε αν υπάρχει σύνδεση και με μέσα μεταφοράς καθημερινή μέσα απο τις ιστοσελίδες των ΚΤΕΛ και του ΟΣΕ. Άλλωστε η μετακίνηση με το αυτοκίνητο είναι πανάκριβη. Άρα πρώτα βάζουμε περιοχές που μπορούμε να πηγαινοερχόμαστε καθημερινά με αυτοκίνητο ή ΜΜΜ.

4. Εξετάζουμε τι έγινε με τις προσλήψεις αναπληρωτών την προηγούμενη χρονιά για να έχετε μια εικόνα ή οποία μπορεί και να ανατραπεί. Όσοι είστε δάσκαλοι δείτε τις περσινές τοποθετήσεις εδώ.
Οι φιλόλογοι δείτε τις τοποθετήσεις

paideia-ergasia.gr

……………………………………………………………………….

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δ. Μπράτης – ενημέρωση για τρέχοντα θέματα

Μικρός ο αριθμός μόνιμων διορισμών και φέτος

Πως θα γίνουν οι νέες προσλήψεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2012-2013. Τι θα προβλέπει η εγκύκλιος

………………………………………………………………………..

ΝΟΜΟΣ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2011-12
Α ΑΘΗΝΑΣ 33
Β ΑΘΗΝΑΣ 18
Γ ΑΘΗΝΑΣ 6
Δ ΑΘΗΝΑΣ 8
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α 11
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Β 2
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γ 1
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δ 6
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Β 1
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Γ 5
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΤΑΣ Α 6
ΑΡΤΑΣ Β 5
ΑΡΤΑΣ Δ 1
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α 11
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Β 4
ΑΧΑΙΑΣ Α 28
ΑΧΑΙΑΣ Β 2
ΑΧΑΙΑΣ Γ 3
ΑΧΑΙΑΣ Δ 3
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α 2
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Β 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γ 2
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α 1
ΔΡΑΜΑΣ Α 5
ΔΡΑΜΑΣ Β 1
ΔΡΑΜΑΣ Γ 2
Α ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 16
Β ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
Α ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 27
Β ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2
Γ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3
Δ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 15
Α ΕΒΡΟΥ 9
Β ΕΒΡΟΥ 3
Γ ΕΒΡΟΥ 3
Δ ΕΒΡΟΥ 1
Α ΕΥΒΟΙΑΣ 14
Β ΕΥΒΟΙΑΣ 7
Γ ΕΥΒΟΙΑΣ 9
Δ ΕΥΒΟΙΑΣ 3
Α ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1
Β ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3
Γ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3
Α ΖΑΚΥΝΘΟΥ 7
Β ΖΑΚΥΝΘΟΥ 7
Α ΗΛΕΙΑΣ 3
Β ΗΛΕΙΑΣ 11
Γ ΗΛΕΙΑΣ 22
Δ ΗΛΕΙΑΣ 16
Α ΗΜΑΘΙΑΣ 2
Β ΗΜΑΘΙΑΣ 11
Γ ΗΜΑΘΙΑΣ 2
Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 15
Β ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26
Α ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3
Β ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 4
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4
Γ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8
Δ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7
Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3
Α ΚΑΒΑΛΑΣ 8
Β ΚΑΒΑΛΑΣ 4
Γ ΚΑΒΑΛΑΣ 3
Δ ΚΑΒΑΛΑΣ 6
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
Β ΚΕΡΚΥΡΑΣ 13
Γ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9
Β ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4
Α ΚΙΛΚΙΣ 1
Γ ΚΙΛΚΙΣ 1
Δ ΚΙΛΚΙΣ 1
Α ΚΟΖΑΝΗΣ 1
Β ΚΟΖΑΝΗΣ 1
Γ ΚΟΖΑΝΗΣ 2
Α ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1
Β ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1
Γ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9
Δ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2
Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ 8
Β ΚΥΚΛΑΔΩΝ 10
Γ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9
Δ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 10
Α ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3
Β ΛΑΚΩΝΙΑΣ 10
Α ΛΑΡΙΣΑΣ 1
Δ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
Α ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
Β ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3
Γ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
Α ΛΕΣΒΟΥ 3
Β ΛΕΣΒΟΥ
Γ ΛΕΣΒΟΥ 13
Α ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1
Β ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3
Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Β ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Γ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1
Δ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6
Α ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 7
Β ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1
Γ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 13
Α ΞΑΝΘΗΣ 5
Β ΞΑΝΘΗΣ 5
Γ ΞΑΝΘΗΣ 5
Α ΠΕΙΡΑΙΑ 5
Β ΠΕΙΡΑΙΑ 18
Α ΠΕΛΛΑΣ 6
Β ΠΕΛΛΑΣ 8
Γ ΠΕΛΛΑΣ 11
Δ ΠΕΛΛΑΣ 10
ΠΙΕΡΙΑΣ
Α ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4
Β ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3
Γ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1
Α ΡΕΘΥΜΝΟΥ 6
Β ΡΕΘΥΜΝΟΥ 8
Α ΡΟΔΟΠΗΣ 14
Β ΡΟΔΟΠΗΣ 3
Γ ΡΟΔΟΠΗΣ 8
Α ΣΑΜΟΥ 8
Δ ΣΑΜΟΥ 1
Α ΣΕΡΡΩΝ 3
Γ ΣΕΡΡΩΝ 3
Β ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6
Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 7
Γ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 11
Α ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4
Β ΦΛΩΡΙΝΑΣ 5
Γ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6
Α ΦΩΚΙΔΑΣ 1
Α ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2
Β ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 6
Γ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 8
Δ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3
Α ΧΑΝΙΩΝ 5
Β ΧΑΝΙΩΝ 13
Γ ΧΑΝΙΩΝ 6
Α ΧΙΟΥ 8
Β ΧΙΟΥ 1
Γ ΧΙΟΥ 2
Δ ΧΙΟΥ 3
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ 1
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 3
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ 4
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ 3

 

ΦΟΡΟΥΜ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ – https://filologoi02.forumgreek.com/

Αριθμός Αναπληρωτών ΠΕ70 2011/2012

Αριθμός αναπληρωτών δασκάλων ανά περιοχή πρόσληψης για την σχολική χρονιά 2011/2012
……………………………………………………………………………..

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Μέχρι και αύριο, Τετάρτη, η παραλαβή του τελευταίου self-test για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Τα ημερήσια και εσπερινά Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.), τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), οι ...